Аԥсны аԥыза-министр Беслан Быҭәба. Архивтә фото.

Беслан Быҭәба аусура дҭыҵит

6
(ирҿыцуп 17:42 17.11.2014)
Асабша изуз ацәгьоура ашьҭахь Беслан Быҭәба аусура дҭыҵит.

 

АҞӘА, абҵ 17 – Sputnik. Аԥсны аԥыза министр асабша изуз ацәгьоура ашьҭахь аусура дҭыҵит. Абри атәы аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзура.

Ишәгәалаҳаршәоит, Беслан Быҭәба иганахьала ацәгьоура шыҟаҵаз асабша ауха, иҭаацәеи иареи ахәшәтәырҭахь амҩа ианықәыз аамҭазы.

Ацәгьоура ҟарҵеит ҳәа агәҩара зыдҵоу аанкылоуп, урҭ рҿахәы рҿырхуеит.

 

 

6