Ханагәуа Рустам

Хра злоу ахҭысқәа: Рустам Ханагәуа амцарцәаҩ изанааҭ иазкны

27
Хра злоу ахҭысқәа - иалкаау аполитикатә, асоциалтә, акультуратә хҭысқәа. Ҳара урҭ ҳрылацәажәоит, ахәшьара раҳҭоит, алкаа рзыҟаҳҵоит.
27