• 13:00 09.03.2019
  5

  Хра злоу ахҭысқәа: Ашәба аԥшра иазкны

  Арда Ашуба
 • 12:55 06.02.2019
  4

  Хра злоу ахҭысқәа: Кәарҷиа анефт азҵаатәы иазкны

  Абессалом Кварчия
 • 12:55 14.01.2019
  2

  Хра злоу ахҭысқәа: Нанба ҳџьынџьуаа Аԥсныҟа ианаауа ироуа ацхыраара атәы

 • 13:00 26.09.2018
  4

  Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарба аԥсабара ахьчара иазкны

  Астамур Тарба