Марина Жиба

Марина Жьиԥҳа: ашәа аныҟам, саргьы сыҟам

102
(ирҿыцуп 11:40 19.02.2018)
Мгәыӡырхәа ақыҭан, ахшара рацәа иахьрызҳауаз, Ладикәа Жьибеи Арда Ласариаԥҳаи рыҩнаҭаҟны есқьынагьы ашәа хаа ҩныҩуан. Аколнхареи, аҭаацәа рныҟәгареи еилазгӡоз ани аби, хҩы рԥацәеи, ԥшьык рыԥҳацәеи ишыхәыҷӡаз аџьа абзиабара анаҩс, ирыларааӡеит аҟазарагьы.

 Саида Жьиԥҳа, Sputnik

Асовет аамҭақәа раан, уахи ҽни, рҭаацәа ирывагыланы аколнхара иазааԥсон ақыҭа хәыҷқәагьы. Ашкол аҟнытә ианааилак, иаразнак рыдҵақәа ааҟаҵаны, аҭаҭын арыԥхра итәон, аамҭа иахыԥар абыӷьқәа канӡон аҟнытә, аҵх агәы еиҩнашаанӡа аус утәын. Жьиаа рҭаацәараҟны, аџьабаа зцыз аҭаҭын арыԥхра иус лахҿыххеит, хәыҷи-дуи ршьа-рда иалаз аҟазара иабзоураны.

Марина Жиба
© Фото : из личного архива Марины Жиба
Марина Жиба

"Аҭаҭын арыԥхра ҳантәоз, ҳазегьы ашәа еицаҳҳәон, уи ҳусгьы арццакуан. Иҟалалон, асасцәа ҳҭаз џьшьа, ҳгәылацәагьы анымҩахыҵлоз. Маҷк иансызҳа, акәты ҭины, хәмааҭк ҳәа аурыс жәлар рмузыкатә инструмент "балалаика" аасхәеит. Уи нахыс, шәаҳәарадеи, кәашарадеи ҽнакгьы иаҳмырхәлацызт", — илгәалалыршәоит аҭаацәара ду аҟны изызҳаз Марина Жьиԥҳа.

Аҟармаҵыс абжьы зхаз аҭыԥҳа, Леонид Уанаҿа напхгара зиҭоз Мгәыӡырхәатәи ашколтә хор аҟны ахкы нагӡаҩсгьы дыҟан.

Марина Ладиқәа-иԥҳа Жьиԥҳа абжьаратә школ даналга дҭалоит Аҟәатәи аҵара лашаратә ҵараиурҭа, ахореографиатә ҟәша. Ахшара зегь рҟнытә, амузыка професионалла иазнеирц зыӡбаз лара заҵәык лоуп.

Зыԥсҭазаара шәаҳәарада схаҿы иззамгоз Марина, лҭаацәаратә ҭагылазаашьа иахырҟьаны, аҵара ашьҭахь, акыр шықәса амузыкахь дхьаԥшыртә еиԥш иҟамлеит.

1980 шықәсазы, 25 шықәса зхыҵуаз Марина Жьиԥҳа, Гагра ақалақьтә дәқьан ду аҟны акассир-гәаҭаҩыс аусура далагоит. Убраҟа, машәыршақә акомпозитор, адирижиор, усҟантәи аамҭазы Аԥсны зҽаԥсазтәхьаз артист Баграт Аҳмаҭ-иԥа Багаҭелиа лыбжьы иаҳаны, дызхагылаз ашәаҳәаратә ансамбль "Афырҭын" ахь ааԥхьара лиҭоит.

"Уи аҽны акраахәаҩцәа зынӡа имаҷын. Агәҿыӷь ҳагеит, ашәак ҳзыбҳәар аамҭагьы ирласны ицарын лҳәеит, уи аԥхьаҟагьы изныкымкәа сашәаҳәара заҳахьаз адәқьан аиҳабы Зоиа Чамагәуаԥҳа. Саргьы хара сымхәыцкәа "Шьышь наани" аацәырызгеит. Убасҟан, сашәа аҵыхәанӡа инасыгӡаанӡа, ашә дылагыланы дӡырҩуазаарын ҳкомпозитор ду Баграт Аҳмаҭ-иԥа Багаҭелиа", — лҳәоит ашәаҳәаҩ.

Уи акәхеит, ахәылбыҽха 19 сааҭ рзы, Марина Жьиԥҳа акультура аҩнаҟны лыбжьы иазыӡырҩны, "Афырҭын" аколлектив дахыԥхьаӡалахоит.

Мышқәак ааҵуаны, Гагратәи ашәаҳәацәеи акәашацәеи артистка ҿыц дынрыхәҭакны, аконцерттә программа рыманы Қарҭҟа ицоит. Убри нахыс Марина Жьиԥҳа илзылашеит ҿыцәаара зқәым аеҵәа.

"Иахьеиԥш исгәалашәоит, раԥхьаӡакәны асцена ду ахь санцәырҵ сгәы шыхыҭ-хыҭуаз. Абас еиԥш ҭыԥк аҟны ажәлар еизаны срыламԥшыцазт. Азнык азы сшьапқәа сыҵаҟәалон, аха нас сгәы сырӷәӷәон. Зегьы ибзианы ишәгәалашәоит ақырҭцәеи ҳареи ҳаизыҟазаашьақәа зеиԥшраз, агәшәара сшымаз шаҟа идсмырбарыз. Иара убысҟангьы ҳаԥсуа шәақәа анынаҳагӡоз аӡәы инапы еиниимҟьеит, ҳрепертуар иалаз ақырҭуа шәақәа анаацәыраагоз, рнапеинҟьабжь еихсыӷьуамызт. Иагьараан, "қырҭшәала инашәыгӡо ашәақәа рҵакы ишәзеилкаауа, мамазаргьы баша ажәақәа ҿырҳәала ишәҵоу" ҳәагьы иҳазҵаахьан", — еиҭалҳәоит артистка.

Марина Жьиԥҳа "Афырҭын" анаҩс ахкы налыгӡон, Аԥсни Қырҭтәылеи зҽаԥсазтәыз артистка, еицырдыруа ашәаҳәаҩы Зоиа Аншԥҳа напхгара зылҭоз ачамгәыр арҳәаҩцәа рансамбль "Ԥсоу" аҟны.

"Асовет аамҭақәа раан, аколнхарақәа анышәҭуаз, зхы шьҭымхкәа крызуаз аџьауаа рзы аконцертқәа мҩаԥаагон. Усҟан ажәлар еилых рымамызт. Зегьы пату еицрықәын. Ҳаргьы асцена дуқәа инрываргыланы, аказармақәеи адәҳәыԥшқәеи рҟны ҳақәгылон", — ҳәа азгәалҭоит Марина Жьиԥҳа.

Гагра акультура аҩнаҟны, Зоиа Аншԥҳа иаԥылҵоит Марина Жьиԥҳаи лареи рдует. Зоиа агитара алырҳәон, Марина дшәаҳәон.

"Зоиа Константин-иԥҳаи сареи еицанаҳҵеит ашәақәа фба. Ҳгәы ҳҽанӡамкәа ажәлар ирылаҵәеит, бзиа еицырбо иҟалеит "Ҳаи, шьыри, сукәыхшандаз", "Гагра", "Дубозар џьаракыр" захьӡу ашәақәа", — лҳәоит артистка.

1983 шықәсазы, Баграт Аҳмаҭ-иԥа Багаҭелиа Бзыԥҭа аҳаблан еиҿикаауеит Аџьынџьтәылатә еибашьра Дуӡӡеи, аџьа аветеранцәеи рыла ишьақәгылаз абыргцәа рансамбль "Кьараз". Марина Жьиԥҳа ари аколлектив ахь ахкы анагӡаразы илоуз ааԥхьара гәахәарыла илыдылкылоит.

1990 шықәсазы, Гагратәи ашәаҳәаратәи акәашаратәи коллективқәа еидызкылоз ансамбль "Афырҭын", Америка, Ниу-Иорк инхоз ҳџьынџьуаҩ Иҳиа Казанба ааԥхьара риҭоит.

42-ҩык аԥсуа артистцәа мызкы иалагӡаны ақалақьқәа жәпакы рҟны аконцертқәа мҩаԥыргоит. Уахь имҩахыҵуеит, егьырҭ атәылақәа рҟнытә ҷыдала иаауаз жәла-жәлала ҳџьынџьуаа рхаҭарнакцәагьы.

Марина Жиба
© Фото : из личного архива Марины Жиба
Марина Жиба

"Иҳиа Казанба ибзоурала, ҳконцертқәа ирҭаауаз ахәаԥшцәа зегьы иршәын "Афырҭын 1990" ҳәа изныз амаика ҟаԥшьқәа. Азалқәа уаала иҭәын. Исгәалашәоит "Шьышь наани" анынасыгӡоз, ажәақәа шырзеилымкаауазгьы, ажәлар ашәа нҵәаанӡа игыланы, рылаӷырӡ рҿықәыҳәҳә ишыӡырҩуаз. Зынгьы ахәаԥшцәа дрылҵны асценахь дгәынқьуа дхалеит ԥҳәызбак. Лнапқәа сыкәыршаны акраамҭа соулыжьуамызт. Анаҩс еилкаахеит, лара Германиа инхоз, ҷыдала ҳконцерт иахәаԥшырц иааз ҳџьынџьуаҩ, Маршьанԥҳа ҳәа зыжәлаз, шлакәыз. Убасҟан, салабгәалашәалап ҳәа афотоаппарат ҳамҭас исылҭеит", — Америкатәи агострольқәа дрылацәажәоит Марина Жьиԥҳа.

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан, ҳажәлар ргәы зырӷәӷәоз, ргәы зырӷьоз ашәақәа, ансамбль "Кьараз" иалахәыз аҳәса, Баграт Багаҭелиа инапхгарала ҳаруаа рзы ақәгыларақәа мҩаԥыргон Афон.

"Изныкымкәа Ешыра ахырхарҭахь амҩа ҳақәлахьан, аха аӷа ихымца ҳаунашьҭуамызт. Баграт Аҳмаҭ-иԥа ҳаԥсҭазаара ашәарҭара иҭаимыргыларц азы, ҳаибашьцәа рзы, Афон ақәгыларақәа мҩаԥааго ҳалагеит", — аибашьра аамҭа лгәалалыршәоит артистка.

Жәлар рашәаҳәара иазҟазоу Марина Ладиқәа-иԥҳа ҩышықәса ахкы налыгӡон Аԥсны зҽаԥсазтәыз артист Назырбеи Ебжьноу напхгара зиҭо Пицундатәи ансамбль "Абааҭа" аҟынгьы.

Убри аамҭа иалагӡаны, аколлектив ҩынтә ааԥхьара аиухьан Ҭырқәтәыла инхо ҳџьынџьуаа рҟнытә.

"Ахаан сгәы иҭыҵуам, зыԥсадгьыли зхатәы бызшәеи ирҟәыҭхоу ҳашьцәа ҳашрыдыркылаз. Ҳажәлар ахьыӡхыргоз Қьефқьен амшын аԥшаҳәеи, амлеи, ахьҭеи, ачымазара бааԥси ирзымиааиз, усҟантәи аамҭа хьанҭақәа раан зыԥсҭазаара иалҵыз хәыҷи дуи рыԥсыжырҭақәеи ҳанырҭаа, схаҭа иснырит ирхыргаз ахьаа. Уи сыԥсы ҭанаҵы сыбла ихгылазаауеит. Абарҭқәа зегьы баны, даара иуадаҩын асценаҟны ақәгылара. Убасҟангьы "Шьышь наани" шаҟаҩы ргәы ԥнажәаз аҳәара уадаҩуп. Сара сакәзаргьы, ашәа сшашьцылахьазгьы, раԥхьаӡа акәны инасыгӡозшәа ацәаныррақәа соуит", — Ҭырқәтәыла лыҟазаара лгәалашәоит ашәаҳәаҩ.

2009 шықәсазы, Марина Ладиқәа-иԥҳа Жьиԥҳа "Аԥсны зҽаԥсазтәыз артистка" ҳәа ҳтәыла анапхгара ахьӡ ҳаракы лаҭәаршьоит.

2016 шықәсазы, Ҟарачы-Черқьессктәи ареспублика Ахада Рашид Темрезов Аԥсны иҟазаара иалагӡаны, Марина Жьиԥҳа лашәаҳәара аниаҳа, мызкы иалагӡаны, Ҟарачы-Черқьессктәи ареспублика зҽаԥсазтәыз артистка ҳәа аҳәынҭқарратә ҳамҭа ланаишьоит.

"Асасцәа дахьқәа Гагра араион ианаҭаауа, сареи, амырзаканрҳәаҩы Роман Жьибеи, адаул асҩы Мануел Джагаеви ааԥхьарақәа ҳарҭоит. Убас иҟаз аиԥылараҟны ауп, Ҟарачы-Черқьессктәи ареспублика Ахада Рашид Темрезов сыбжьы ахьиаҳазгьы. Иара дыхнахит адыга бызшәала инасыгӡоз ашәа "Синана". Уамашәа ибаны дсыдҵаало далагеит", — алаф ахҳәаауа, ахҭыс далацәажәоит ашәаҳәаҩ.

Сынтәа иҵит 38 шықәса, Марина Жьиԥҳа лыԥсҭазаара аҟазара иадылҳәалеижьҭеи.

Марина Жиба
© Фото : из личного архива Марины Жиба
Марина Жиба

"Баграт Багаҭелиа ибзоурала, професионалла аҟазарахь сшьаҿа еихызгеит. 35 шықәса еиԥымҟьарада ахкы насыгӡоит сыԥсҭазаара зыҿҳәароу, Гаграа ҳҟазара иагарахаз, иахәышҭаарахаз афольклортә ансамбль "Кьараз" аҟны. Аԥсны Жәлар рартист Баграт Багаҭелиеи, Аԥсни зҽаԥсазтәыз артистка Зоиа Аншԥҳаи адунеи рыԥсаххьеит, аха дара рышьаҭа агәыҵә ҳарӡуам. Агәыӷрагьы аасырԥшуеит, ҳара аиҳабацәа ҳаамышьҭахьгьы, жәлар рашәақәеи рмузыкеи еихаҳаны, ԥхьаҟа изгаша абиԥара ҿыц еиҵагылап ҳәа", — азгәалҭоит Аԥсни, Ҟарачы-Черқьесски ареспубликақәа зҽаԥсазтәыз артистка Марина Жьиԥҳа.

Аҟазара знапы алаку абиԥара еиҳабы ахьынӡаҳамоу, ҳкультура акырӡа ибеиазаауеит. Агәыӷра ҳамоуп, дара рус иацызҵашагьы, аҟыбаҩ злоу аҿар ҳаԥсадгьыл иазгылап ҳәа.

Марина Жиба
© Фото : из личного архива Марины Жиба
Марина Жиба

102
Яблоки

Ахаҳә ашша алызхуа, мамзаргьы харантәи икәалыкәаџьоз аҵәа ҟаԥшьқәа ирыхҳәаау ажәабжь

55
(ирҿыцуп 17:30 13.07.2020)
Ажурналист Аинар Ҷыҭанаа иаҳзеиҭеиҳәеит иԥсҭазаараҟны дзықәшәаз хҭыск, ауаҩытәыҩса ицәаҩа бааԥсқәа иреиуоу акаҷбеира иазкынгьы игәжәажәарақәа ҳацеиҩишеит.

Аинар Ҷыҭанаа, Sputnik

Ԥхынгәымза амра ашәахәа цаҳә-цаҳәқәа хәыҷы-хәыҷла еихсыӷьуан, ақыҭа мҩа саныланы, счабра ду сҿышьуа саннеиуаз. Уаҳа зылшо иԥсра убеит ҳәа ауп сшыҟоу хҭыс рацәала игәылҭәааз ари амш анҵәамҭазы, аха аҩнынӡа сызгаша сымҩа макьана инымҵәаӡац аҟнытә, ашьыжь еиԥш ашаца-шацаҳәа акәымзаргьы , "уалла" сшьаҿақәа неихго, сҽырӷәӷәаны саауеит. Ӡы-хьшәашәак уажәы исзеицәамхар ҟаларын. Сыцагьы уажәшьҭа ҿаҵақәак азҭасыршәыр цәгьа ишамбо аҟара снардыруеижьҭеи акрааҵуеит, аха аҩнынӡагьы уажәшьҭа рацәак бжьам, иаасычҳап...

Аха сышнеиуаз, сыварахьшәа баҳча ссирк сылаԥш анақәшәа, сгәы иамукәа сааҭгылан, саанаԥшы-ааԥшит. Абаҳчаҿы ашәырҵлақәа рхыԥхьаӡара рацәам, реиҳаракгьы ҵәаҵлақәоуп, аха харантәи икәалыкәаџьо исҿаԥхо аҵәа ҟаԥшь ҟәазқәа уамак ала иԥшӡоуп, ргьамагьы ссирхашт, ҳәарада. Ааигәа-сигәа аӡәгьы сылаԥш иқәшәом уажәазы. Ас иманшәаланы "амомент" соузар, ҩбаҟа ҵәа ҿыхны, наҟ-арахь икны саарыцҳауа, ԥшьаала сымҩа инацысҵар, аҩнынӡа сназгаша "абылтәгьы" соурын, абаҳча аԥшәмагьы уеизгьы-уеизгьы ԥхасҭа дук исҭарым ҳәа азысыӡбан, аамҭа мгакәа аанда снадгылт.

Даараҵәҟьа исгәамԥхаӡеит аҵәаҵлақәа санырзааигәаха сназлаԥшыз ацәыршәагара. Иабаҟоу харантәи сыԥсы злахаз аҵәа ҟаԥшь ҟәазқәа? Ааи, аԥштәхәы аганахьала зыла самжьаӡеит, урҭ ҟаԥшьқәаҵәҟьоуп. Ашәагаагьы ҟәнушьартә иҟам, схы иаҟарақәоуп амахәқәа ырхәаны, ихьанҭыџь-хьанҭыџьӡа, аԥсаҵла ахәмаргақәа реиԥш икнаҳау ашәыр. Аха ари абаҳчаҿы игылоу аҵәаҵлақәа зегьы сара сеиԥш иреилаҳашаз ауаҩы дрыниаанӡа сынтәатәи рҽаҩра зегьы хьӡыда-цәада иҿабаазаап, иагьа уҽазушәаргьы, афаразы имаҭәахәу ҵәа цырак узрылԥшаауам. Убри аангьы абаҳча анапы агуп сҳәар – гәнаҳарахоит: аҵа цқьаӡа ирхуп, амахәқәа ишахәҭоу еиԥш еилыхуп. Аха уи зегьы змаҭәахәгәышьоузеи, зегьы ззыҟаҵаз аҵыхәтәантәи алҵшәа ахархәара маиузар, аџьабаа абзабаа ацымлазар, ихәарҭаны изыҟамлазар ауаҩы изы? Аԥшәма ихаҭа аҵәафара уамак дамеилаҳазаргьы, игәылацәа ирзишар амурыз… Аҵәыуашьа ззымдыруаз ихы ԥиҽуан аума ари иахьӡу, мамзаргьы ау дымлаҟәит, акьаҿ днамӡеит акәу? Мап, арҭ ахшыҩҵакқәа уажәы сызлаԥшыз апылҳаҭра ианымаалошәа збоит. Абаҳча зҵазкуа анхарҭа злақьаԥҭоу ала, еиҳа ииашахоит ала цәгьа иаргьы иафомызт, даҽакгьы ианаҭомызт ҳәа ари ахҭыс аҟазшьарба азыҟаҳҵар.

Ԥыҭраамҭак санынаԥшааԥш, сыкәша-мыкәша избоз зегьы хшыҩзышьҭра анрысҭа, аԥшәма ари аҩнаҿы уаҳа дышнымхоз аҟара еилсыргеит азоуп ақьаԥҭа ҳәа зысҳәазгьы. Избан акәзар кәыркәа шоуразы ақыҭаҟны ашәқәеи аԥенџьырқәеи ыҵарбаҟа иаркны аӡәы дтәап ҳәа сгәы иаанагом, ауаҩы ихы даӷамзар, мамзаргьы аҩнуҵҟа аҳауа рхьшәашәага изыҩнагыламзар. Аха аԥенџьырқәа акы-ҩба ҭаԥсаны излаҟоу ала ари аҩны зыӡбахә сымоу ахархәага амоуп ҳәа аҳәара даараӡа исцәыуадаҩуп. Сгәанала, алкаа ҟаҵоуп – аԥшәма инхарҭа ҭыԥ иԥсаххьеит. 

Уи зегьы еилкаауп, аҭагылазаашьақәа зегьы еиԥшӡам, аԥшәма иҩны ныжьны ицара мзызс иамоу здыруада… Аха ирхароузеи аҵәақәа? Избан урҭ ҿабаанӡа даҽа џьоукы изырҿаҵахәымхаз? Аԥшәма дкаҷбеизар? Иҟазшьа бааԥсызар? Уи ишәиира иацәшәаны акәзар егьырҭгьы ашәыр уажәраанӡа изакьымсыз? Аха даҽа ганкахьалагьы, зхы иамыхәо даҽаӡәгьы дызихәом аҟнытә, ара уеизгьы-уеизгьы иџьашьатәу ҳәа акгьы ыҟам, сгәанала. Издыруада ус акәымзаргьы, сгәы сажьозаргьы… Издыруада…

Ашәыр ҳҳәеит ҳәа, ауаҩгьы ари аҩыза ахаҿыҩбара ицәтәымӡам. Иаҳҳәап, иҟамлалои убасгьы, харантәи ауаҩы дыԥшӡазшәа анубо, аха иааигәаны данудырлакь дшеиӷрабаау анеилукаауа. Иҟалалоит даҽакалагьы: изаҭәаумшьо аҳәак иҟәнуп ҳәа шырҳәо еиԥш, еиҳа узқәымгәыӷуа ауаҩы, уара еиҳа ацхыраара ануҭаху аамҭазы инапы узырханы уанышьҭихуа. Аҭагылазаашьа ауп аус злоу, иароуп ҳсабрадақәа ҳҿыхны ҳхаҿра иаша алашарахь ицәырызго. Усҟан ҵакы амаӡам ауаҩы иҭеиҭыԥш, "дҟаԥшьу", "деиқәаҵәоу" мамзаргьы "дцәышу". Аҵакы змоу агәаҭа заҵәык акәхоит...

Ус, схәыцуа сышгылаз, исызгәамҭакәа ҷкәына хәыҷык даасыдгылеит. Даара исцәымыӷхеит, аиашазы. Иҟамлои ари абаҳча аԥшәма иара ихаҭа иакәзар? Аха, мап... Аҷкәын саниабадыр, маҷк ҳанааицәажәа, игәрагара сырҳазар акәхап, абаҳча аԥшәма изкны иидыруаз аинформациа ансыцеиҩиша, уаанӡатәи сгәаанагарақәа шьақәырӷәӷәахеит. Иара иажәақәа рыла, аԥшәма ақалақь аҟны дынхоит, зны-зынла даалоит арахь, иабацәа рџьынџь ахь. Ари абаҳча иара инапала иааӡеит, аха иаҿало ашәыр аӡәы дакьысыр иуам, даара аҭыӡшәа алихуеит. Убри аҟнытә агәыла хәыҷқәа аԥшәма аҩны дшыҟам шырдыруагьы, аҵәақәа рҿыхра рзыгәаӷьуам, еиликаар ҳәа ишәоит. Абри акәзаап ара иҟаланы иҟоу...

Ахәыцрақәа уанрылоу хәарҭазар акәхап... Маҷ-маҷ зыҟаҵара салагаз алкаақәа шиашаз еилыскааит... Аха уажәазы шьоукы рҵәабаақәа срықәӡыргьы уамак исҭахымызт аҟнытә, ԥшьаала сымҩа сназыхынҳәит. Сышӡышац сӡышуеит, сыцагьы шышәаҳәац ишәаҳәоит, аха уи уажәшьҭа хырҩа асҭаӡом, сзызхәыцуа анҭ аҵәабаақәа роуп. Сгәыӷуеит, ҽааны урҭ даҽа лахьынҵак рзыԥшуп ҳәа...

Автори аредакциеи ргәаанагарақәа еиқәымшәозар ҟалоит.

55
Актәи Адунеизегьтәи аибашьра ду аҟны "Аԥсуаа рышәк" иалахәыз аибашьцәа. Арӷьарахьтә актәи Коӷониа Ҟача иоуп

Нанду лразҟы: Ҷаҷа Габлиаԥҳаи "Аԥсуаа рышәк" иалаз Ҟача Коӷониеи рҭаацәара иазкны

143
(ирҿыцуп 13:44 12.07.2020)
Sputnik Аԥсны аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа иахьатәи ланҵамҭаҿы дазааҭгылоит ланду Ҷаҷа Габлиаԥҳа, зажәабжьқәа лассы-лассы иҳадылгалало, "Аԥсуаа рышәк" иалахәыз Ҟача Коӷониа ԥҳәысс дшигази рыԥсҭазаараҟны ирхыргази ирызку аҭоурых.

Нанду Ҷаҷа Габлиаԥҳа лажәабжьқәа ирлас-ырлас еиҭасҳәалоит санҵамҭақәа рҿы, уи лыбзоурала сжәар иалоуп иахьа имаҷны ахархәара змоу аԥсуа лексика, иара убас, зегь реиҳа ихадоу, ажәаԥҟақәа - "Ҿыц ибеиахаз уас анцәа дсыумҭан", "Абгадуқәа ԥсын, абгассақәа гылеит", уҳәа иаацәырылгалон лара лдунеидкылашьа аазырԥшуаз лажәақәа. Нанду аҵара лымамызт, аха лажәа ԥҟан, илдыруаз ажәытә жәабжьқәа рацәан. Исымоу алшара схы иархәаны, нанду лразҟы иадҳәалоу нҵамҭа кьаҿк шәыдызгалоит, аԥхьаҩцәа шәхаҵкы. Даара зуал сыду санду, ԥсаҭа шкәакәа, лгәалашәара адунеи саннаҵы исыцзаауеит.

Мҭы Габлиа

Санду деибан, ҩыџьа лашьцәеи лареи зааӡоз лаб иашьа Мҭы иакәын. Иаргьы хҩык ахшара драбын. Инхон дара Тамшь ақыҭан. Лара ишылгәалашәоз ала, рыҩны даара анеиааи ыҟан.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Мҭы Габлиа иҭаацәа

Асасцәа инеиуаз дрылан хаҵа ԥшӡак, "дад, Ҷаҷа, снапы сбырӡәӡәар" иҳәон уи ахаҵа, Мҭы иԥшәмаԥҳәыс Тадгәыгә аишәа анлырхиалакгьы. Ҷаҷа хәыҷы, ишылдыруаз ала, уи ахаҵа еибашьра дцаны даахьан. Деилаҳәан иара еснагь ԥсыуа маҭәала, игәы икыдын аџьарқәа ԥшьба.

Ҷаҷа илызҳаит, лҭәымҭа дааҭагылеит. Зеижәҟа шықәса анылхыҵуаз, нанду ԥсрак ахь дылгеит Тадгәыгә, убри алагьы раԥхьаӡа акәны аџьар даарылагылеит. Ауаа рахь деиҿкааны дцәырҵырц азы, акәаԥкәаԥқәа зқәыԥсаз ацәҩыча иалхны аҵкы лзылӡахит. Усҟан аԥсрақәа рахь уи еиуаз акәын иршәырҵоз. Абраҟа Ҷаҷа игәалҭеит рыҩны инеиуаз, згәы аџьарқәа кыдыз ахаҵа акалашәа дышлыхәаԥшыз...

Хәдықәҵара

Самырзаҟантәи Гогьиак машәырла Коӷониа Кәаҵиа дишьит, уи Акоӷониа иҭынхаз иҷкәын хәыҷ иангьы дыԥсхьан азы, деибахеит, иаб иашьцәа Манчеи Ҭемрази роуп изгәакьаӡаны инхаз, дара аҭаацәара иаламызт. Машәырла иҟалаз ауаҩшьра ашьҭахь, ауаа ныбжьалан, аиӷара аанкылазарц азы а-Гогьиақәа хәдықәҵара ҟарҵеит Ҟача хәыҷы изҳаанӡа иааӡара рхахьы ишырго азы.

Аӡәы иџьеишьаргьы ҟалап уажәы ари аҩыза ажәабжь, аха ажәытәан аҟазара злаз абжьаҟазаҩцәа рыла аиӷара ааныркылон абас. Ҟача дзааӡоз аҵарагьы идырҵеит, х-класск Қәҭешьтәи аҵараиурҭа далдыргеит.

Ҽнак зны, адәаҿы дызцыхәмаруаз ҷкәынаки иареи ргәы ааибаган, "уаб дызшьыз роуп уара узааӡо" ҳәа илымҳа иааҭасит Ҟача. Аԥшәмаԥҳәыс дшихьынҳалаз, 14 шықәса иреиҳамыз Ҟача шьапыла амҩа инаныршәланы Кәтолҟа ихы ирхеит…

Актәи аибашьра ду

Ҟача Коӷониа даныҩеидас, "Аԥсуаа рышәк" даланы хатәгәаԥхарала еибашьра дцеит, уи ашәк далан иаб иашьа Ҭемразгьы, иара убас кәтолаа жәаҩык рҟынӡа.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Коӷониа Ҟачеи "Аԥсуаа рышәк" иалахәыз иҩызцәеи

Ирҳәоит иара дҽыбӷаҟазан, иара убас дкәашон ссиршәа ҳәа. Аҳәара уадаҩуп, избан усҟан 26 шықәса зхыҵуаз арԥыс иқәыԥшра ишәарҭараз амҩахь изирхаз. Дцеит иара хатәгәаԥхарала раԥхьатәи ааԥхьара аныҟалаз ҽаҩраҭагалан 1914 шықәсазы. Хьыӡрацаран, даара ихаҵа усын ҳәа ишьозар акәхарын, зҽи зкәадыри еибыҭаны аимператор Николаи II изыҳәан еибашьра идәықәлаз кәтолтәи арԥыс...

Ашьҭазааҩцәа

Ҷаҷа дышқәыԥшыз ашьҭазааҩцәа лоуа далагеит. Усҟантәи аамҭазы иахьеиԥш аинтернет ала еибадыруамызт, уи иазыркуан ақьаӷьариацәа. Аҭыԥҳа лҭаацәа ауаҩы дырнырҵон рыӡӷаб дшыргәаԥхо азы, аҵыхәтәантәи ажәа змазгьы аиҳабацәа ракәын. Ҷаҷа ажәа лнызҵоз рхи рҵыхәеи уамак игәаԥхомызт лаб иашьа Мҭы. Иара диҭахын зыхьӡ, зыжәла нагаз амаҳә.

Раԥхьаӡа акәны аџьар рахь ицәырыргаз, акәаԥкәаԥқәа зқәыԥсаз ацәҩыча иалхны аҵкы зшәыз Ҷаҷа дшеицгәарҭоз лдыруан Тадгәыгә, убри аҟынтә деиҿкааны дцәырылгарц лҭахын. Аԥсраҿы аџьар еилагылан. Зыҵкы ԥшӡа зышәҵаны уахь инаргаз Ҷаҷа игәалҭеит иҵәыуаны иаақәҵыз ахаҵа ицәҩабжьаз аблақәа шлыхәаԥшуаз… Урҭ аблақәа лара дхәыҷаахыс илдыруан...

Аибашьра адәаҿы

Черкессктәи аҽцәа рполк аибашьҩы Ҟача иаразнак агәымшәара ааирԥшит. Иццышәыз иҽы дақәтәаны аибашьра адәаҿы джәылон. Гьаргь иџьар lV аҩаӡара иоуит жәабранмза 1915 шықәса рзы ақалақь Станиславов ахақәиҭтәразы. Анаҩстәи Гьаргь иџьар lll аҩаӡара кәтолтәи аибашьҩы ианаршьеит ԥшыхәра аӷа имаӡақәа ҭҵааны аагаразы дахьцаз, "амацәаз дызҭаркыз" дҭыҵны, идҵа нагӡаны дахьааз азы...

Аибашьраҿы игәымшәара ахьазгәарҭоз акыр игәы шьҭнахны, анаҩстәи ажәыларақәа дрызцон. 1915 шықәса ҽаҩраҭагалантәи ажәыларақәа рзы Ҟача ианаршьоит Гьаргь иџьар II аҩаӡара. Анаҩсан, Королиово ақыҭаҿы, 1915 шықәса рашәамзазы ԥшыхәра дцаны аӷацәа рхырӷәӷәарҭа ықәхны, 5-ҩык анемсаа тҟәаны иахьааигаз азы Ҟача Коӷониа даԥсахоит Гьаргь иџьар I аҩаӡара.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Георги иџьарқәа зегьы занашьаз Актәи Адунеизегьтәи аибашьра ду иалахәыз Коӷониа Ҟача

Абасала, "Аԥсуаа рышәк" афырхаҵа 1916 шықәса рнаҩсан дгьежит иқыҭахь аҭынч ԥсҭазаара дазыхынҳәырц.

Аразҟы

Ҟача иҽааилеиҳәан, икәымжәы, икаба, иара убас игәы зыздууз иџьарқәа иаԥхьа инаҭаны дынҽыжәлеит. "Уара шьҭа ухәыҷӡам, аџьар унарылаԥш, иудыруеи, уразҟы убаргьы", - ҳәа наиқәҿылҭит иҭынхаз ԥҳәыск. Аԥсраҿы дҵәыуаны данықәҵ, ацәҩабжьа ԥштәы змаз ибла ҵарқәа лықәшәеит дхәыҷаахыс иидыруаз иҩыза Мҭы Габлиа иашьа иԥҳа Ҷаҷа. Ҟача имбацызт уи уаанӡа аџьар дрылагыланы, убри аҟынтә, дышҭыԥҳахаз, насгьы ишылԥшныз аагәеиҭеит. Уи акәхеит, аҩныҟа даныгьежь ашьҭахь, Мҭы Габлиа ауаҩы дизишьҭит "уашьа иԥҳа Коӷониа Ҟача ажәа лниҵоит" ҳәа еиҭеиҳәарц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

15 шықәса рыла Ҷаҷа дышлеиҳабызгьы, Мҭы дақәшаҳаҭхеит Ҟача иуахара. Егьырҭ илеиҽырбоз рызҵаатәы нықәганы, Ҷаҷа хаҵа дрышьҭит.

"Сҵәыуон хаҵа санцоз, сара усҟан сзызхәыцуаз даҽаӡәын, аха саб иашьа "уи ҳара дҳақәнагам" ҳәа иааҿахиҵәеит лҳәалон нанду, лхаҵацашьа аалгәалашәо. Ажәытә ҵасқәа рыла, иҟан аибагара зыбжьаз, еишьашәалаз ажәлақәа. Нанду лаб иаҳәшьа Мариа Габлиаԥҳагьы Коӷониа Абас диман, ларгьы иргәаԥханы Коӷониаа дрырҭеит лҭынхацәа.

Ацәгьаҳәара

Хҩык аԥацәа рхылҵит Ҟачеи Ҷаҷеи. Ахәыҷқәа рааӡара ада гәырҩа рымамкәа иҟан, Ҟача аҵара змаз иаҳасабала, аусҳәарҭаҿы аус иуан.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Аибашьра ашьҭахь даныхынҳәыз, аҵара злаимаз ала, ақыҭа аусҳәарҭаҿы аусура далагеит

Ҽнак, ԥсшьарамшк азы, рашҭа иааҭалеит ақыҭа анапхгара ирхаҭарнакыз џьоукы. "Аиҳабыра уԥхьоит, уаалароуп" анырҳәа, гәҩара ҟамҵакәа дрыцны ашҭа аанижьит Актәи аибашьра ду афырхаҵа. Даҽа ҩбаҟа сааҭ рышьҭахь, ахаан нанду илымбацыз џьоукы аакылсын, аҩны еимырдан, Ҟача иҳәаҭҳақәа ргеит. Лара дахьӡеит иџьарқәа рыԥхьакра. Хышықәса инарзынаԥшуа дахганы дыҟан, дзыхдырҟьаз изымдырӡо.

Дхынҳәит иара иқәра аҵкыс акыр еиҳаны изхыҵуа еиԥш ихы шлаӷәӷәаӡа. Нанду гәҩарас илымаз ауаҩы дшьыц бааԥсын лҳәон.

"Дшьыцуан азы шәабду дирӡырц иӡбеит", - уажәы-уажәы еиҭалҳәалон лара. Ҷаҷа акыр илеиҳабыз Ҟача данирҭоз лылаӷырӡқәа леиуазаргьы, ашьҭахь, ианеишьцыла, ифырхаҵара зырԥшӡоз ицыз аԥхарра деилаҳауа дааҟалеит. Еснагь иӡбахә бзианы илҳәон, зегь ҳааилатәаны лҳәатәы аныхлыртлоз.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Ихарарҵаз закәу еилырганы изымдыркәа, Ҟача Коӷониа хышықәса инарзынаԥшуа дахганы дыҟан, уи аамҭа иалагӡаны дшышлара дышлеит

1934 шықәсазы Ҟача ахгара иқәырҵаз дацәынханы дааит. "Ахамаԥагьареи агәымшәареи зыԥсабараҿы аҳра ауаз гәаныла изыхгомызт дзыниаз азалымдара, - даақәыԥсычҳауан Ҷаҷа, урҭ ашықәс хьанҭақәа лгәаларшәо. - "Аиҳабыра уԥхьоит" ҳәа дыдмырҩашьазҭгьы, ахаан иҽриҭомызт урҭ иашҭа иҭалаз ақыҭа чынуаа", - иазгәалҭон лара.

1942 шықәсазы Аџьынџьтәылатәи аибашьра Ду ашыкьымҭазы Кәтол ақыҭан анышә дамардон Николаи II ихаан хатәгәаԥхарала урыстәылатәи акаршәрақәа рҿы анемсаа зырхуаз Коӷониа Ҟача Кәаҵиа-иԥа.

Деибаны дынхеит 30 шықәса ирҭагылаз Ҷаҷа, хҩык лыхшара лыманы. Аԥсҭазаара аҭагәҭасра акыр дкыднаҟьазаргьы, аԥҳәыс еиба илылшеит аџьынџь аиқәырхара.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Ҷаҷа Габлиаԥҳаи лмаҭацәа Нана, Лорик, Елеонора, Валентин Коӷониаа

Сара зны-зынла илысҭоз азҵаара "избан бара аҩбатәи аҭаацәара заԥылымҵаз" нанду абас аҭак ҟалҵон: "Ҳаӷоу ибааит, нан, Ҟача Коӷониа иԥҳәыс хаҵа дцеит ҳәа". Убасҟак ҳаҭыр ақәылҵон иара ихьӡ, убри лыԥсы ҭанаҵы ишьҭыхны илкын.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Ҷаҷа Габлиаԥҳаи лмаҭа Ира Коӷониаԥҳаи

Ақьаԥҭа

Нанду дызланагалаз аҩнаҭаҿы абиԥарақәа иахьанӡа ирызҳауазар, лара дызлыҵыз, акыр инагаз Мҭы Габлиа иашҭа иахьа иҭацәуп. Ҳара ҳаб ианшьцәа бзиа иаҳбон. Сара сызхааныз инханы иҟаз санду лашьа Ӷәыӷә заҵәык иакәын. Иара ахшара димамызт. Санду лашьа гәакьа Гәадӷа дышқәыԥшӡаз дыԥсит.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Габлиа Гәадӷа

Иара диҭынхеит аԥҳа заҵәы. Иааигаз аԥҳәыс Мери Емхааԥҳа дынцәахшан. Нанду еиҭалҳәон, Гәадӷа ԥҳәыс данааига, аҭаца лыԥшӡара зегь шаршанхаз.

"Алаԥш лаахан, Мери ԥшӡа дахьыкҿагылаз дынхьыдышьшьит", - илгәалалыршәалон нанду.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Габлиа Гәадӷа иԥҳәыс Мери Емхааԥҳа

Лыԥсы ҭанаҵы, лашьа Гәадӷа дылнықәуан нанду. Мҭы иҷкәынгьы дышқәыԥшыз идунеи иԥсахт, иҭынхаз ҩыџьа аԥҳацәа роуп.

© Foto / Предоставлено Элеонорой Когония
Ҷаҷа Габлиаԥҳа, лашьа Гәадӷа, лԥацәа Рауфи Асҭамыри Коӷониаа

Ирҳәоит, Габлиа Мҭы дызқәынхоз адгьыл ашәи ацын ҳәа, избанзар ахацәа араҟа ианахаӡомызт… Инханы иҟаз санду лашьа заҵә Ӷәыӷә идунеи иԥсахт аибашьра ҟалаанӡа, аӡәгьы диҭнымхаӡакәа.

Аибашьра ааилгазар, сымнеицызт саб ианшьцәа ахьынхоз. Сара издыруан уа уаҩытәҩыса дахымлеижьҭеи акыр шҵуаз, ашҭа иҭагылаз Мҭы икәасқьеи ашьҭахь идыргылаз амаҵурҭеи ҳара ҳаибашьра ишыццышәнатәыз. Анцәа изигәаԥхаз здырхуада, аха ауаа нагақәа ззырҳәоз рынхарҭа қьаԥҭахеит.

Тамшь, иқьаԥҭахаз Мҭы Габлиа инхара.
© Foto / Когония Элеонора
Тамшь, иқьаԥҭахаз Мҭы Габлиа инхара.

Аабыкьа сҩыза Саида Жьиԥҳа лмашьына ҳақәтәаны ҳныбжьалеит Тамшь Габлиаа ргәарабжьара.

Ана-ара ауаа нхоит, аха Мҭы Габлиа иҩны аԥсҭазаара анубаалом. Сгәы хьу-хьууа саншьцәа дуқәа иқьаԥҭахаз ргәараҭа снықәыԥшны сгьежьит, санхәыҷыз сахьыԥхьоз акәасқьа ду ала аҭаԥшра ахьысқәашьымхаз азы зӷьара уадаҩу хьаак сыцны…

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

143

Латипов Егры аҳәаа аамҭала аартразы: ҳтәылауаа ринтересқәа рыхьчара иазырхоуп

0
(ирҿыцуп 18:52 13.07.2020)
Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, аҳәаахьчаратә маҵзура аиҳабы Рустам Латипов арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсни Қырҭҭәылеи рҳәааҿы аамҭалатәи акоридор аус шауа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Латипов Аԥсныи-Қырҭтәылеи рҳәаа аамҭала аартра иазкны

"300-ҩык инареиҳаны иахьа еиуеиԥшыма амзызқәа ирыхҟьаны Қырҭтәыла иҟоуп. Асааҭ 9 инаркны асааҭ 15:00 рҟынӡа иахьатәи аамҭа иалагӡаны аҳәаа иахысхьеит 70-ҩык инареиҳаны. Урҭ рахьынтә иҟоуп згәамбзиара иахҟьаны ицазгьы, аха ус еиԥш иҟаз хәҩык роуп, аиҳараҩык уахьынтә иаауа Гал иқәынхо, еиуеиԥшым азҵааракәа рыла Қырҭтәыла инанагаз роуп. Уа дыҟан аҵара зҵо, аԥсра иақәшәаз, зҭаацәа збоит ҳәа ицаз уҳәа. Хынтә иаартыз акоридор иабзоураны 1500-ҩык инареиҳаны рыҩнқәа рахь ихынҳәит. Ари аҭагылазаашьа ауааԥсыра гәахәарыла ирыдыркылоит, ҳтәылауаа ринтересқәа рыхьчаразы Аԥсны атәыла анапхгара ари аус анагӡара хымԥадатәны иахәаԥшуеит", – ҳәа азгәеиҭеит Латипов.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

0