Абхазская свадьба

Ацәгьеи абзиеи, ма ачымазара ҿки уи иҟанаҵо анырреи

339
(ирҿыцуп 18:13 28.09.2020)
Ҳазҭоу ашықәсазы адунеи зегьы иахыҵәаз акоронавирустә чымазара ҿкы аԥсуаа ҳабзазареи ҳатрадициақәеи ишырныԥшыз дазааҭгылоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.
Ацәгьеи абзиеи, ма ачымазара ҿки уи иҟанаҵо анырреи

Уаанӡа аибашьра ҟалаанӡеи иахьатәи аамҭеи шаҳҳәоз, уажәы Ковид-19 цәырҵаанӡа иҟаз-ианыз ҳәа ацәажәара ҳалагеит. Ҳгәаҳҽанӡамкәа ҳаԥсҭазаара иалалаз агәыргьынчмазара шьаҭанкыла ҳсоциалтә-культуратә ԥсҭазаара ахаҿра аԥсахуама уҳәо аҟынӡа инеит. Аԥсуаа ҳацәгьеи ҳабзиеи иааннакыло аҭыԥ акыр иӷәӷәоуп, ианахҳарҟьо шырацәоугьы. Аҵыхәтәантәи аамҭазы ачымазара ҿкы аҽарӷәӷәеит, аԥсыҭбарақәагьы ҟалеит.

Иахьатәи аамҭазы иҳалаҳәоуп дырҩагьых акарантинтә ԥҟарақәа рыхәҭак шыргьежьу. Жьҭаара 5 инаркны, ауаа рацәа злахәу ачарақәа, аиныхрақәа, аԥсхәрақәа уҳәа рыркьаҿреи уимоу раанкылареи азгәаҭоуп. Ковид-19 цәырҵаанӡа аԥсуаа ҳчараушьа саназхәыцуа, абас акы шаҳԥеиԥшыз ҩашьомызт сгәахәуеит. Иубаратәы иҟан ахарџь рацәа зыхҭынҵаз аҵаул чарақәа аԥшьганы ишҳамаз.

Аиашазы, урҭ ачарақәа ауаажәлар рматериалтә ган иазышьҭымхуа иҟан. Иҟасҵаз аҭҵаарақәа рыла, ачара аураҿы ахарџь зго еиҳаракгьы, аҭаца лҭыԥ архиара, амузыкатцәа рааԥхьара, аҭаца лыҵкы, насгьы уи дахьыкҿадыргыло иахҭнырҵоз зекономика хьысҳау атәылазы акыр иџьашьахәуп. Избан изыруаз ачара дуқәа? Избанзар, ачара хәыҷы аҿы хыхь еиқәсыԥхьаӡаз ирыхҭнуҵо мацара азыхҩа-иазхымҩа ахаршә инарго. Ачара афеида амазарц, мамзаргьы ауал рықәымшәарц азы, инеиҵыхны иҟарҵоит, ауаа рацәа неир инанагогьы еиҳахоит азыҳәан. Ҳара ҳчарақәа урыхәаԥшыр, иҭышәынтәалоу Европатәи аҳәынҭқаррақәа рҿы рхы иақәнадмырго аныхтә наҳхуеит, нас аԥсшәа заҳҳәо зегь инараҳәаны уалда ҳаилгарц азы. Уажә аабыкьа издыруаз хаҵак ааԥхьаратә билеҭ изааит. Даԥхьеит, деиҭаԥхьеит, аха ачара иазҳәаз азусҭцәаз изеилымкааит. Абри зегь иаанарԥшуеит, ҳарҭ ҳхыза заҟароу ҳзымдыркәа ҳшьапы шеиҵаҳхуа. Ауаа рацәа адгаланы, ачара ду уны, ахаршә иаарго ҳақәгәыӷны аплан шьҭаҳхуеит.

Ачымазара анцәырҵ, акарантин џьбара анҳалаҳәаз иаанкылан ачарақәа, зматериалтә бзазара хьысҳаз ауаагьы, "оф, гәышьа" рҳәеит. Иаҳбо ҳалагеит, аҭаца даазго иаармаҷны, ҭаацәашәала ачара маҷқәа руа ишалагаз. Ачымазара шыҟоугьы, аԥсҭазаара аангылом, арԥарцәа аҭаацәара иалалароуп, аҭыԥҳацәагьы рразҟы рбароуп, убри аҟынтә, аҵаул чарақәа ракәымкәа, ахашәала ҳазымхәыцкәа, илахҿыхны, агьама аҭаны, амала ирмаҷны амҩа азылаҳхыр аринахысгьы ҳарманшәалоит.

Иахьа уажәраанӡа, агәыргьынчмазра агәра зымгоз рацәаҩызаргьы, аԥсыҭбрақәа ҟало ианалага, насгьы, ачымазцәа рхыԥхьаӡара ианацла, амилаҭтә традициақәагьы аҽыԥсахрақәа шроуз убо иҟалеит.

Аабыкьа акыр исзааигәаз сгәакьацәа рашҭаҿы аԥсра ҟалеит. Абжьааԥны еиԥш акәымкәа, аԥсы анышә дамардеит адырҩаҽны, уаанӡа акәзар, ԥшьымш, хәымш иргон, насгьы аԥсы дыкҿанаҵы акрыфара аԥшьыргон. Абри зегьы аԥшәма изы имариам усуп аматериалтә ган ала ҳазнеиуазар. Аԥсыжраҽны аҵәуарахь инеизгьы игәыцхәцәази ааигәа инхо агәылацәеи ракәын. Раԥхьаӡа акәны, ачымазара ҿиеижьҭеи игәасҭеит, асабрадақәеи, анапҭарԥақәеи ныҟәызгоз шырацәаҩыз, урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟан анхаҩцәагьы.

Ажәакала, асабраданыҟәгара ҳаԥсыжраҿы уаҩы иџьеимшьо иааҟалеит. Абарҭқәа рыдагьы, иааигәаны аидгылара мап ацәыркуа иашалагаз убон. Аидышшыларагьы анкьеиԥш акәымкәа, ҳәсагьы хацәагьы рхы аарҵысны инеивысуан. Аԥсы данырж ашьҭахь, ахҭәаларахь ицазгьы рацәаҩым, ауаа рӷьырак рмашьынақәа инарықәтәаны ирласны ицеит.

Ишахәҭаз еиԥш, аԥсы дызҵәыуарҭаз роуп сҳәар ауеит аҽны уа избоз. Абарҭқәа зегьы иаадырԥшуеит, Ковид-19 иаԥсахыр шалшо ҳкультураҿы имыцхәны иаланагалаз ахырҟьарақәа. Акырынтә иазгәаҳҭахьеит, ишакәым аԥара шнаҳхуа, ҳацәгьеи ҳабзиеи аҳаҭыраз, убри аан, иаҳцәыуадаҩуп ауаҩы абжьааԥны уадаҩрак, ма ачымазара анимоу ацхыраара иҭара, мамзрагьы "ушԥаҟоу" ҳәа анкьеиԥш аҩныҟа изенира.

Иахьа иҳалалаз ачымазара алеишәа цәгьоуп, ауаа рацәа реизара бзиа иабом, убри аҟынтә, ҳҽаҳаршьцылар бзиан, амаҷ ҳаҽҭагӡаны, ацәгьеи абзиеи ишақәнаго амҩаԥгара. Иаҳҭахы, иаҳҭахым ачымазара ҿкы иаԥсахит ҳабзазашьа, уаанӡа аԥсуа хацәа ианеибабоз аҵәахҳәа игәыдеибакылозҭгьы, уажәы уигьы иаҟәыҵуа иалагеит. Абригьы ҳара иҳацәтәымыз традициан. Ауа, иуа, кьантыжә маҟа ҳәа, зынӡа иаҳгәакьамыз рыцәгьеи рыбзиеи ҳҽалаҳажьуазҭгьы, ачымазара аныҿиа уигьы ҳармаҷит, иахьа аԥсрахьы ҩынтә акәым, знык анеира згәаӷьуа рацәаҩым.

Абарҭқәа зхысҳәаауа, издыруада абри иҳалагьежьуа ачымазара ҳхы ҳнардырырц аҭахызар? Машәыршәа акыр ҟалома аԥсҭазаараҿы? Иҳамаз атрадициа бзиақәа нкажьны, иҳацәтәымыз шьҭԥаа иҳаманы ҳдәықәлеит. Ковид-19 убарҭ зегь рыҭра иҭанацалар алшоит, аҽырцәгьаны излаҳалагьежьуа ала.

Автори аредакциеи ргәаанагарақәа еиқәымшәозар алшоит.

339

Аԥсуа динхаҵара иахәҭаку: Гәымбаа аижәлантәқәа рныҳәара

211
(ирҿыцуп 19:18 31.10.2020)
Аԥсуа жәлар ирымоуп даҽа милаҭк ирылазмырҩашьо аҷыдарақәа. Урҭ ируакуп аижәлантә ныҳәара. Sputnik акорреспондент Наала Гәымԥҳа дазааҭгылоит Гәымбаа аижәлантәқәа Ҟәланырхәа ашьха ахәаҿы есышықәса имҩаԥырго рныҳәареи урҭ рыиашьара аҭоурыхи ртәы.

Аԥсуа жәлар ирымоуп даҽа милаҭк ирылазмырҩашьо аҷыдарақәа. Урҭ зегьы жәытәнатә аахыс еиқәырханы, абиԥарала еимдо иахьа уажәраанӡа ажәлар иааргоит. Аԥсуа динхаҵара аазырԥшуа ҳныхақәа, ҳныҳәарақәа дара-дара еиԥшым, доусы ирымоуп рхатәы ҷыдарақәа, рхатәы знеишьақәа, рхатәы қәныҟәарақәа. Аха урҭ зегы еидызҳәало, гәыцәс ирымоу - иаӡәку Анцәа имч-илшара азыҳәара, ҳаиҳа зымчу имҵаныҳәара ауп. Ас еиԥш иҟоу аныҳәарақәа ируакуп аижәлантә ныҳәара.

Наала Гәымԥҳа, Sputnik

Аԥсны имаҷым ажәлақәа уи мҩаԥызго. Урҭ иреиуоуп Гәымбаа. Ажәлақәа Гәымба, Гәынба, Гәниа, Еныкь иузеиҩымшо, иузеиҟәымҭхо, жәытәнатә аахыс зхатәы ҭоурых еиқәырханы иахьа уажәраанӡа иааргоит, урҭ дак еицҭаныҟәо ашьа еиднакылоит, еишьцәоуп наунагӡа. Есышықәса имҩаԥыргоит аиашьара чара, еизоит аижәлантәқәа зегьы.

Ажәлақәа Гәымба, Гәынба, Гәниа рышьаҭа акы шакәу абызшәа ахаҭагьы иунарбоит. Ажәла Еныкь аҳәашьа, анҵашьа урҭ ишреиԥшымгьы, рыиашьара ишатәу зҳәо аҳәамҭақәа акымкәа иҟоуп. Урҭ руак ала, Нхыҵ Кавказ Ҟабарда инхоз, унеишь-уааишь ҳәа ззырҳәоз ҩыџьа аишьцәа а-Гәымбақәа ашьоура иахҟьаны ихыҵны ҭаацәала Аԥсныҟа иааит. Ҟабарда Еныҟә ҳәа ажәла ыҟан, убри иахаршаланы аишьцәа ирыӡбеит руаӡәк ижәла Еныкь ҳәа ирыԥсахырц, аӷацәа рышьҭаланы ианхыҵлак, ирзымыԥшаарц азыҳәан, уи алагьы рабиԥара дмырӡырц. Абри атәы ҳзеиҭеиҳәеит аԥсуа сахьаҭыхыҩ Леонид Еныкь.

Иҳаҳахьоу даҽа версиак ала, дыҟан ԥҳәысеибак, изларҳәо ала Оҭырԥҳан. Гәымбаа дырҭацан, длыман аԥа. Лыԥшәма иԥсҭазаара даналҵ, аамҭақәак рышьҭахь Еныкь зыжәлаз ахаҵа ԥҳәысс дигеит. Аижәлантәқәа Еныкьаа рыҟны иара иакәын иаанханы иҟаз. Ажәла мыӡырц азыҳәан, иабхәындацәа дрыҳәеит, иԥаԥса ижәла ижәлеиҵарц, даргьы ақәшаҳаҭхеит. Убри иахҟьаны иахьа уажәраанӡа Еныкьааи, Гәымбааи, Гәнааи, Гәниааи еишьцәоуп, жәлак ауп ҳәа иԥхьаӡоуп.

Абас ала, авариантқәа аивгарақәа рымазарагьы, жәлар рҳәамҭақәа арҭ аԥшьжәлак рхаҭарнакцәа шеишьцәоу, рдақәа шьак шреицҭаныҟәо, ишузеиҟәымҭхо шьақәдырӷәӷәоит.

© Foto / предоставлено Наалой Гумба
Аижәлантәқәа Гәымба, Гәынба, Гәниа, Еныкь рыиашьаратә дыргақәа

Ҟәланырхәа ақыҭан ԥхынгәы аҵыхәтәантәи амҽыша азыҳәан есышықәса аижәлантәқәа Гәымбаа еизаны имҩаԥыргоит рхатәы ныҳәара. Даара акыр шәышықәса ҵуеит асеиԥш иҟоу аныҳәара мҩаԥыргоижьҭеи. Уи ззыҟарҵо, рыжәлар ирықәныҳәоит, рхы иақәныҳәоит, рыжәла ҿиарц, иазҳарц Анцәа имҵаныҳәоит.

Аныҳәара мҩаԥыргоит Ҟәланырхәа ашьха ахәаҿы, адәҳәыԥш ԥшӡара аҟны. Аныҳәарҭа аҭыԥ аҟнынтә унаԥшыр, ақалақь Гәдоуҭа унапсыргәыҵа ианушәа иубоит. Ари аҭыԥ ус башамаша иалхым. Уи атәы дазааҭгыло, аҭоурыхҭҵааҩ Гәырам Гәымба иҳәоит:

"Раԥхьа иҳәатәуп ажәытәӡатәи ашәышықәсқәа рҟынтә иаауа, 500 нызқь шықәса аԥхьа ицәырҵыз аԥсуаа ҳдинхаҵара шьаҟас ишаҵагылоу аԥсуа жәлар ҳаибаркны ҳазмоу Аԥсуара. Аԥсуа динхаҵара анаҳцәыӡ, ииаӡӡаауеит Аԥсуарагьы, Аԥсуара аныӡ – ииаӡӡаауеит аԥсуа милаҭгьы. Аԥсуа динхаҵара иахәҭакуп ҳажәла аныҳәарагьы. Уажәазы аҳәара цәгьоуп иналкааны ари аныҳәара Гәымбаа аналагаз, аха иуҳәар алшоит уи даара ишжәытәӡатәиу", - иҳәоит аҭоурыхҭҵааҩ.

Ажәла "Гәымба" иҵаулоу, иҭбаау аҭоурых змоу жәлоуп. Уи ара ҳзалацәажәом. Амала иаҳҳәар ҟалоит ахьӡ Гәыма шуԥыло ажәытәӡатәи аҩыратә хыҵхырҭақәа рҿы. Убас, 2500 шықәса раԥхьа, V ашәышықәса ҳера ҟалаанӡа еицырдыруа абырзен Ксенофонт инапы ианыҵыз аҩыра "Анабасис" аҿы ақалақь Аԥсар (уажәтәи Баҭым азааигәара) иарбоуп ақалақь Гәыма, уа инхо ауаагьы гәымаа ҳәа.

Иуҳәар алшоит, хымԥада, уи аамҭазгьы Гәымаа ари аныҳәара рыман ҳәа. Аха иахьа излаҳдыруа ала, раԥхьа аижәлантә ныҳәара мҩаԥыргон Гәымсҭа аӡиас аханы, Гәымаа рышьха ҳәа иахьашьҭоу аҭыԥ аҟны. ХII-XIII ашәышықәсақәа раан Аԥсны иҟалаз аҭоурыхтә хҭысқәа ирыхҟьаны Гәымбаа рныҳәарҭа ыиаган Ҟәланырхәа ақыҭа ашьхахь.

Ҟәланырхәа ақыҭахь аиашьаратә ныҳәара аиагара зыхҟьаз атәы зҳәо афольклортә жәабжьқәа акымкәа-ҩбамкәа авариантқәа ыҟоуп. Вариантк ишаҳәо ала, ҽнак зны Гәымба зыжәлаз нхаҩык ирахә иманы дышнеиуаз, абри адәҳәыԥш аҟны амшцәгьа иқәнакит, адыд-мацәыс далахеит. "Сыԥсы еибганы саанхар, абри аҭыԥ аҟны аныҳәара шымҩаԥызгало" ҳәа аҿаҭахьа иқәиҵеит. Убри иахҟьаноуп Ҟәланырхәа ақыҭахь ишыиаргаз аиашьара рныҳәарҭа...

Еилкаауп, ари аҭыԥ машәырла ишалхым. Избан акәзар, иара ахатәы енергиатә, амагиатә мчы амоуп ҳәа азуҳәаратә иҟоуп. Ирҳәоит, ажәытәан аныҳәара аамҭа анааигәахоз ашьабсҭа ахала иҩеиуан, ԥсаҭатәыс ахы рынаҭон. Арахә уахь иқәлаӡом. Шықәсык зны аныҳәарҭа азааигәара абна амца акит, аха иԥшьоу аҭыԥ ианазааигәаха, амца ыцәеит, ԥырхага амҭакәан.

Издыруа ауаа уахь инеиӡом, насгьы ашәарыцаҩцәа уи аҭыԥ ааигәара ишәарыцаӡом, иҵасӡам ҳәа. Аха иҟалахьеит хҭыск. 50-тәи ашықәсқәа рзы асовет аруаа гәыԥк аҽазыҟаҵаратә ныҟәара ишыҟаз, абри аҭыԥ иқәнагалеит. Иааԥсаны иҟан, рыԥсы ршьарц аныҳәарҭа ҭыԥ аҿы итәеит. Уаҟа ирбеит аҳаԥшьа, иҩахан ахы анаадырт, аҩы шҭаз рбеит, ирыӡбеит аҩы агьама рбарц. Уи иахылҿиааит амашәыр, дара-дара еиҿахысит, еибашьит. Ари аҩыза ахҭыс ашьҭахь, асовет еиҳабыра ирыӡбеит аныҳәара уи аҭыԥ аҿы иаҟәыҵырц, аҳаԥшьагьы аҩы ҭарымҭәарц. Аха аиашьара аныҳәара иаҟәымҵӡеит, ииаргеит аныхаԥааҩ иҩны ашҟа. Хара имгакәа, шықәсқәак рышьҭахь аԥсуа дырыҩцәа иаарыцҳаит аиашьара аныҳәарҭа иазалхыз аҭыԥ аԥсахра ус ишыҟамло, Ҟәланырхәа иалхыз аҭыԥ ахь аныҳәара шырхынҳәтәу. Уи аамышьҭахь аиашьара Ҟәланырхәа аҭыԥ аҿы дырҩегьых аныҳәара иалагеит.

Аныҳәарҭахь имҩахыҵуа ахацәа заҵәык роуп. Инеиуа ахацәа зегьы рыҩнынтә инаргароуп рыхәҭа: ашыла, ачашыла, ашәаӡа, аџьыкахыш, ацәа, агәлаҵа. Агәараҭаҟны аҵеи дыҟамзар, зегьакоуп аԥшәмаԥҳәыс илышьҭуеит иахәҭоу амарҭхәқәа. Есышықәса аныҳәара қыҭа-қыҭала ирыдырҵоит. Урҭ заа ирыԥшаауеит гра змам ацә бзиа, иҭарҭәоит аҩыцқьа, шьақар злам. Ҽнак шагу аҭыԥ дрыцқьоит. Аныҳәарҭахь атәымжәла "умҩахыҵ" ҳәа идугалар ҟалаӡом, иҵасӡам ҳәа иԥхьаӡоуп. Иара идырны, аижәлантәқәа дрықәныҳәарц иҭахны дымҩахыҵуазар, даара ибзиоуп ҳәа иԥхьаӡоуп. Усҟан иԥылоит, пату иқәырҵоит ишаҭаху. Аныҳәарҭаҟны ишабалак ухы мҩаԥугар ҟалаӡом. Ухәыцра, ухымҩаԥгашьа зегьы абзиара иазкызароуп, умгәамҵроуп, умцәҳароуп. Аныҳәара иаанарԥшуеит ҳхаҿсахьа, ҳдунеихәаԥшышьа.

"Ажәытәан аныҳәарҭахь жәиԥшь шықәса еиҵаз арԥарцәа неир ҟаломызт, насгьы ҭаацәарак рҟынтәи аӡәы иакәын инеиуаз ихәҭа иманы. Аха иахьазы инеиуеит арԥарцәа зегьы, угәы иахәоит аҿар есышықәса рхыԥхьаӡара иахьацло, урҭ аинтерес кны аиҳабацәа ирҿырҵаауеит иацу акәамаҵамақәа", - ҳәа азгәеиҭоит аҭоурыхҭҵааҩ Гәырам Гәымба.

Аишәа дырхиоит иахәҭоу зегьы рыла. Ирӡуеит ачашә ду, аилаџь ҟарҵоит, абысҭа руеит, акәац ржәуеит. Афатә аӷәтәы мҿы иқәырҵоит, асаан ҳәа акгьы рхы иадырхәаӡом, аҩы зҭарҭәо аҵәца ада. Аиашьара аныхаԥааҩцәа абиԥарак иатәуп, урҭ роуп аныҳәа зду.

"Аԥсуа жәлар ныҳәазааит. Адунеи ахьынӡаҟоу Аԥсни аԥсуааи еигымзааит. Ҳаиашьара Анцәа уаҳхылаԥш, еиҳаби еиҵби аизыӡыҩрра, аихаҵгылара ҳагумыжьааит, ҳажәла Аԥсны жәлар рыгәҭа иалагылазааит еснагь. Ҳаԥсадгьыл Аԥсны ахьчара анахәҭоу аамҭазы еиҵахарак ҳақәымшәааит, хьымӡӷы ҳҟәыгазааит. Агәабзиареи, агәамчи, аҿиареи, аӷьацареи ҳагымзааит", - агәи-агәаҵәеи кны, аҵәца азна аҩы аанкыланы дныҳәоит.

Раԥхьаӡа иара иныҳәоит Аԥсны жәлар зегьы, анаҩс аиашьара, аижәлантәқәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

211
Работа станции скорой помощи. Архивное фото

Аҳәынҭқарра иаанамыртыц азакәан, ма ақьаад аҿы ихәыдаԥсадатәиу ҳмедицина

108
(ирҿыцуп 09:59 31.10.2020)
Азакәан иақәыршәаны ихәыдаԥсадатәиу, аха аус аҟны зыхә шәатәу Аԥсны амедицина аиҿкаашьазы лгәаанагара ҳацеиҩылшоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.

Иахьа даҽа аамҭанык еиԥшымкәа ауаа ргәабзиарахьчара азҵаатәы ҵарны иқәгылоуп. COVID-19 иахҟьаны иҳалаҳәоу апандемиа иаанарԥшит ҳара ҳгәабзиарахьчаратә система абҩарақәа. Иалшома ҳара ҳҳәынҭқарра ауаа хәыдаԥсада рыхәшәтәра, закәанла ус акәушәа иҟазаргьы? Амедицина хәыдаԥсаданы ҟалашьа амаӡам, уи ахә ма аҳәынҭқарра ахахьы иагароуп, мамзаргьы даҽаӡәы.

Аамҭак аԥхьа сгәы аабааԥсхан, Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭахь снанагеит. Аҳақьым дсыхәаԥшит, нас исалҳәеит анализқәа хԥа алабораториаҿы сылбааны ишасҭаша. Сгәы даара еиҟарамызт, аныҟәараҵәҟьагьы сылшомызт, аҽны ԥаралагьы уамак сеиқәшәамызт, счымазарагьы иаалырҟьаны ахы снардырт. Сылбааит алабораториахь. Алаборант исалҳәеит урҭ ах-анализк рзы 900 мааҭ сшәар шакәу, акы 300 мааҭ иаԥсан. Сара сазҵааит, исоуама ачек ахә ахьысшәо азы ҳәа.

"Иарбан чеку, ареактивқәа ҳхала иааҳхәоит", - лҳәан алаборант даҽа планетак аҟынтә иааз леиԥш дсыхәаԥшит. Ари аҩыза азнеишьа сгәы аарҵкапын, аҳақьымгьы "ажәа ҟәандақәа" наласҳәан, сыҩныҟа сеиҭахынҳәит, нас схала аԥҭекаҿы хәшәқәак аахәан сҽысыхәшәтәит.

Ҳуааԥсыра зегь рсоциалтә бзазара еиԥшым, ауаҩы иаалырҟьаны дычмазаҩхар, амедицинатә усҳәарҭаҿы хәыдаԥсадатәи ацхыраара иоуазароуп, ҳзакәан инақәыршәаны. Ус акәзаргьы, ақьаад аҿы ихәыдаԥсадатәиу ҳзакәан аус аҿы ахә ахшәаатәуп бжеиҳан.

Иахьа Аԥсны иҳәынҭқарратәу усҳәараҭак аҿы амедицинатә цхыраара инадҳәаланы, ахә зхушәаауа азы ачек џьаргьы иуоуӡом, избанзар макьана иҟам уи мҩақәызҵо ԥҟарак. Аԥсуа ҳақьымцәа зны-зынла ишакәым ирыхцәажәозаргьы, исҳәарц сылшоит ҳара ишҳамоу зыквалификациа ҳарку, зус здыруа аҳақьымцәа. Иахьа ицәырҵыз ачымазара ҿкы COVID-19 иаанарԥшит ҳҳақьымцәа рхы аџьамыӷәа шықәырхуа. Убас шакәугьы, иахьатәи апациентцәа зегьы ирылшом ргәабзиара ашьақәыргыларазы иахәҭоу ахәшәқәа зегь раахәара, арентген, КТ уҳәа еиуеиԥшым агәаҭарақәа рхысра. Даҽазнык еиҭасҳәоит, амедицина ихәыдаԥсаданы изыҟалом, уи ахә ахшәаатәуп.

Уажәшьҭа сазааҭгыларц сҭахуп жәабран 8, 2016 шықәсазы Аԥсны иҭыҵыз "Агәабзиарахьчаразы" азакәан. Иахьа ҳмедицина аиҿкаашьа ҳахәаԥшуазар, уи азакәан ишынҭыҵыз ус ишьҭоуп, аҳәынҭқарратә структурақәа уи азакәан анаҩс амҩақәҵаразы ақәҵарақәагьы ҭырмыжьыц. Уажә аабыкьа Ареспубликатә хәышәтәырҭаҿы КТ захьӡу аппарат ахысра ахә ахьахшәаатәу азы аҭыӡшәа цәырҵит, уи даднагалеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

Иахьа ҳара иҳамоу азакәан ишаҳәо ала, иҳәынҭқарратәу амедицинатә усҳәарҭақәа рҿы апациентцәа хәыда-ԥсада ирыдыркылароуп. Даҽа зҵаароуп - аҳәынҭқарра иазшәома уи ахә? Ҳара "ҳгәабзиарахьчаразы азакәан" иану атекстқәа ҳрызхьаԥшуазар "агарантиатә медицинатә цхыраара рнаҭоит атәылауаа". Уи қьаадбызшәоуп, аус аҿы, апациентцәа бжеиҳан ахә ахыршәаауеит ргәабзиара аҭҵаара иадҳәалоу апроцедурақәа, иара убас, аҳақьымцәа ахьаҷаҷ аҳәынҭқарра аҭыԥан ирызҭо зҽызхәышәтәуа роуп. Ари акыр иманшәалоуп атәыла анапхгаразы, апациентцәа рхала ахә ахыршәаауеит рчымазара, убри аан аҳәынҭқарратә медицинатә усбарҭақәа ашәахтәқәа ршәаӡом уи азы, ирҭаххаргьы шәашьа амам, избанзар иахьа уажәраанӡа Аԥсны Аминистрцәа реилазаара иаднамкылац "Агәабзиарахьчаразы азакәан" мҩақәызҵо, азкәан иашьҭанеиуа ақәҵарақәа.

Абри азы ааигәа игәаанагара иҳәеит Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳқьым хада Апполон Гәыргәлиа: "Хәышықәса рыҩнуҵҟа исзалмыршеит ахәышәтәырҭаҿы официалла зыхә шәатәу адырбарц Аԥсны аиҳабыра". Сызлацәажәо азакәан Апарламент аҿы аус адызулоз дреиуоуп Гәыргәлиа, усҟан иара ддепутатын.

Аколонка анысыҩуаз даҽазныкгьы сиазҵааит, иахьа аҳәынҭқарратә медицинатә усҳәарҭақәа акассатә аппартақәа ҟаҵаны азин рымоума ахәԥса алхразы ҳәа. "Мап", - аҭак ҟаиҵеит Гәыргәлиа, избанзар азакәан мҩақәызҵо уи иашьҭанеиуа аԥҟарақәа Аминистрцәа реилазаара ишьақәнаргылароуп", - иҳәеит иара.

Ажәакала, азин ыҟаӡам ахә ахшәаара официалла, даҽа ганкахьала еиуеиԥшым адиагностикатә, аҭҵааратә усқәа рзы апациентцәа ахә ршәоит, аҳәынҭқарра уи аҟынтә акгьы амаӡам.

Сынтәатәи аԥхынразы сыҷқәын игәабзиара аҭҵааразы анализқәа, арыԥҳа аҭыхра, уҳәа алабораториатә ҭҵаарақәа нацҵаны бжьаратәла 3 нызқь нысхит, анаҩс ахәшәқәеи ахирургиатә цхыраареи рзы инысхыз атәы сҳәарым. Анализқәа рзы ачек ҳарҭеит џьара заҵәык, иҳәынҭқарратәым алабораториаҿы. Апациентцәа еиҳа ирзыманшәалахон сгәахәуеит, амедицинатә цхыраара ироуа азы акассаҿы ахә ахшәаара, инапырҟәыҷуа аҳақьым иҿаԥхьа имгыларц азы.

Иазгәасҭарц сҭахуп, иахьа аҳақьымцәа ирзыԥҵәоу ауалафахәы аӡбахә аҳәарагьы шыԥхашьароу. Ас ҟалашьа амаӡам. Адунеиаҿ зехьынџьара ари азанааҭ акыр зыхә ҳаракны иршьо усуп. Иофициалтәу ахә ахшәаара ҟалар, аҳақьымцәагьы ирықәнагоу ауалафахәы роуан, иара убас, ашәахтәқәагьы аҳәынҭқарра иаланагалон имаҷымкәа аԥара. Иахьа апациентцәа аҳақьымцәа ахьаҷаҷ рырымҭо иалагар, ироуа ауалафахәы злалаҟәу ала, ҳхәышәтәырҭақәа ҭацәуеит, аҳақьымцәа азхәыцуа иалагар алшоит рџьабаа ахәԥса ахьыршәаша Аԥсны анҭыҵтәи аклинкақәа рҿы аусура.

Аихшьаала ҟасҵозар "агәабзиарахьчаразы азакәан" ишрыдыркылаз ус ишьҭоуп адекоративтә ҟазшьа аманы, анаҩс, ихәыдаԥсадатәу, ахә зыхшәаатәу азҵаатәы кьыс амаӡам. Зегьы ирдыруеит бжеиҳан апациентцәа рҽыхәышәтәра имаҷымкәа аԥара шахҭнырҵо, даҽа ганкахьала ақьаад аҿы "Аԥсны амедицина иҳәынҭқарратәу аусҳәарҭақәа рҿы хәыдаԥсадатәиуп". 1992 ш иҳабашьырц иааз ақырҭуа ҳәынҭқарра ахаҭарнакцәа ракәзар, Аԥсни Қырҭҭәылеи рҳәаа азааигәара, наҟ дара рганахь Рухьи идыргылахьеит аԥсуаа ахьрыдыркылаша аклиника. Ари политикоуп, дара уи ала адунеи иадырбоит аԥсуаа ргәабзиара ахылаԥшра рнапаҿы ишыҟоу.

Апандемиа аамҭазы имаҷҩым ҳтәылауаа уахь аҽыхәышәтәразы ицаз, иҟоуп аԥсыҭбарақәагьы, урҭ ҳара ҳастатистикатә хсаалагьы иарбаӡам. Урыстәыла ҳара ҳзы стратегиатә партниоруп анаҳҳәо, хымԥада иазхәыцтәуп, Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа азааигәара амедицинатә центр аартра. Уи лшара бзиахон, ҳаӷацәа рнапы ҳанымԥшыло аҟаҵаразы. Ақьаад иану азакәан 27-тәи ахәҭаҷ ҳазхьаԥшуазар, абас аҳәоит:

"Аԥсны атәылауаа милаҭс изеиуазаалакгьы, дыԥҳәысума, дхаҵоума, иарбан динзаалак иныҟәыргозаалак, азин рымоуп хәыдаԥсадатәи ацхыраара аиура, Аԥсны Аминистрцәа реилазаара ишьақәнаргылаз ахырхарҭақәа рыла".

Шаҟа иԥшӡаны иҩузеи азакәан, аха уи аус азыруаша азакәан иашьҭанеиуа аԥҟарақәа иахьанӡа Аԥсны Аминистрцәа реилазаара иҭнамыжьыц ҳамҳәозар.

Автори аредакциеи ргәаанагарақәа еиқәымшәозар ҟалоит.

108

Аԥсны даҽа 73-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

4
(ирҿыцуп 21:13 31.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4233-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2267-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 42-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 31 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 367 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 73 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 132-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 23-ҩык, ибжьаратәуп - 27-ҩык, илҩаауп жәаҩык апациентцәа. Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 60-ҩык апациентцәа. 57-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, хҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 31 рзы Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" аҟны иаарту урыстәылатәи хырхарҭарацәалатәи агоспиталь аҟны акоронавирус злаз ҩыџьа рыԥсҭазаара ишалҵыз.

Иԥсҭазаара далҵит COVID-19 ззышьақәырӷәӷәаз 1934 шықәса рзы ииз апациент. Иара ҩганктәи аполисегментартә гәыҵәкра ӷәӷәала илаҽны дыҟан. Иҭагылазаашьа акыр ибааԥсын. Жьҭаара 31 ашьыжь иара иԥсҭазаара далҵит игәы-шьадатәи иԥсыԥлагаҩагаратәи зымхара иахҟьаны.

1942 шықәсазы ииз COVID-19 ззышьақәырӷәӷәаз апациенткагьы жьҭаара 31 рзы лыԥсҭазаара далҵит. Лара ахәышәтәырҭанҭыҵтәи ҩганктәи асубтоталтә полисегментартә гәыҵәкра лыман, иара убас егьырҭ асоматикатә чымазарақәагьы лцәа иалан.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

  • Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>
4
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау