Руки пожилой женщины

"Зегьы ҳреиԥшхама?": аҿатәуааи абыргцәа рроли ирызкны

170
(ирҿыцуп 17:18 28.10.2020)
Аԥсуаа рҿы абиԥарақәа ирымоу аиԥшымзаарақәа, аиҳабацәеи аиҵбацәеи реизыҟазаашьақәа рҽырыԥсахуа ишалагаз, иахьатәи аамҭазы тенденциақәас ҳауаажәлар ирыдылбало уҳәа ртәы далацәажәоит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа.
"Зегьы ҳреиԥшхама?": аҿатәуааи абыргцәа рроли ирызкны

Абиԥарақәа аиԥшымзаарақәа роуан еснагь, аха иҟан наџьнатә аахыс имырӡӡакәа иааргоз атрадициақәа. Иансызҳауаз еиқәхан иҟаз аизыҟазаашьақәеи уажәтәи аамҭазы аԥша иаанагази анеидыскыло, хәыки гаки рыбжьоушәа избо салагеит. Сажәыма, избан, аҿатәаамҭаҿ исзышьҭымхуа абас изырацәахазеи, схы сазҵаалоит зны-зынла. Ҳанхәыҷқәаз иҳаларааӡоз атрадициа бзиақәа иахьатәи аԥсҭазаара ахыԥша ишеиланарҩынтыз ангәоуҭо, ихьааны иудумкылар алшом.

Зегьы ҳреиԥшхама? Адунеи былгьа иаанаго зегь шьҭаҳкаауама мшәан? Сызлааӡаз асовет аамҭазы, абырг ироль даара иҳаракын, уи ихьӡгьы ихьымӡӷи ихшара ирыдын. Санду ҳара ҳани ҳаби раҵкысгьы лџьабаа ҳадын, саб инаҩсан даҽа ҩыџьа аԥацәа шлымазгьы, загь акоуп дызхьымӡӷыз саб иакәын, избанзар уи аҩын ду аҿы дыҟан.

Зны-зынла нанду ақалақь аҿы инхоз лԥацәа рахь данцалоз, мчыбжьык аиҳа даанхар саб даргәамҵуан, ларгьы уа рацәак дзынкыломызт, ирласны дгьежьуан.

Иахьа еиҭасҳәо аԥҳәыс лҭоурых аҩызцәа рацәоуп, аԥхьаҩ иаразнак иидыруа аҭоурых акәны идикыло џьысшьоит. Аибашьра ианналага, Душьа лԥа заҵәы, ахы заҵә дацәылҵәахырц, Урыстәылаҟа дцарцы иабжьылгеит. Лара дыԥҳәысеибан, лԥеи лыԥҳаи лхала илааӡеит, аӡӷаб аҩнра ҳәа дцахьан, аԥа деибашьратәы дыҟан аибашьра ианналагоз. Аԥсы ҵаауп рымҳәои, Душьа лԥа иеиқәырхара аԥыжәара алҭеит, аԥсадгьыл ахьчара аасҭа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Лара дахьынхоз уажәы-уажә аӷа дажәлон, аха лыҷкәын иқәлацәа уи ақыҭа ааигәа днарышьҭуамызт. Душьа игәнылгон аиашазы лыҷқәын дахьыбналҵаз, аха лыҵәҩаншьап аиқәырхара ҳасаб азуны наҟ дцаратәы иабжьылгеит. Иаргьы гәаӷьра дук змаз иакәымызт, авертолиотқәа руак дынҭалан, есс, уцаларгьы, урыстәылатәи акаршәрақәа иҽриҭеит. Иԥшра-исахьа уааиеилаҳаратәы дыҟан, уа дахьнеиз ихы здикылашаз ԥҳәызбакгьы диԥшааит.

Шықәсыки ҩымзи ицоз аибашьрагьы аҵыхәтәа ааит. Ақыҭа иаланхоз зыхшара ҭахаз анацәа ашәы рхьыссы идәықәын, Душьа лакәзар, лыҩны лҽыҩнакны дыҟан акыраамҭа, шамаха џьаргьы днеиуамызт, аҽԥныҳәа лаҳар ҳәа дшәаны. Аибашьра еилгеит, аха аԥҳәыс лԥа, аҩны шимаз ихашҭу, акыраамҭа ихабаргьы ҟаиҵомызт, Душьа лыԥҳа лнапы даныԥшыло дааҟалеит. Ԥыҭк анҵы аԥа адырра ҟаиҵеит деибга-дызҩыда дшыҟаз, инашьҭарххны иан лбарагьы дааит. Дааит, аха дшааз еиԥш, иԥҳәыс лахь дгьежьит, иан абзиараз ҳәа налаҳәаны.

Аамҭа цон, ан лшьамхы днанагонаҵы аҩнра дахын. Агәылацәагьы дрыцҳаршьон, зегь акоуп лгәыбылра рымамзи, лԥа дыбналҵазаргьы. Хәышықәса рахь знык Душьа лԥа иан лбара даар бзиан, нас днахынҳәны ича ахәша нахьшьны иахьифашаз дцон, иан лхала дааныжьны. Зынӡа илылымшо даналага, Душьа лыԥҳа лыҩныҟа дылгеит.

Ақәра ду нылҵит лара, аха ҽнак зны зегь акоуп аԥсцәаҳа дылҭааит. Лыԥсымҭаз, зегь акоуп "сыҷкәын" ҳәа лҳәон рҳәеит. Ҭелла ашәаџьҳәара изыруит аԥа, иан лдунеи шылыԥсахыз азы. Душьа лыԥҳа лҿы дыҟанаҵы, лыҩны еилаҳагәышьеит, уа дыкҿаҵаны дуҵәыуо дыҟамызт, убри аҟынтә, аҵәыуара амаҳә иҩны илоуит.

Иҽахьигӡеит аԥа иан лыԥсыжра. Дгылан аџьабараҿы, иан имаҳә иҩны дахьыкҿаз уамак игәаамыгӡакәа. Ҵәыуара инеиуз ирҵәыуоз иара иакәын рҳәеит, идезертирра азымхо, иан иҩны дизыкҿамцо, амаҳә хьымӡӷыс дахьизынхаз азы. Здунеи зыԥсахыз абырг даарган лқыҭаҿы еималахьаз рыжәлантәқәа рнышәынҭраҿы анышә днамардан, инагьежьит. Аԥа иакәзар, дахьцац дцеит, уаҳагьы ихабар уаҩы имбо...

Ари иашьашәалоу аҭоурыхқәа маҷым ҳҿатә ԥсҭазаараҿы. Аибашьра иԥыххааса иагеит анкьа аԥсуаа  ишьҭыхны ирымаз атрадициақәа. Аҿатәуаа ртәы ҳҳәозар, иахьа аԥарарҳара аҳаҭыраз, рбыргцәа баҩцәас агастарбаитерцәа рыҳәсақәа рыдыртәаланы, дара ақалақь рҽарҭоит. Иамоузеи, мшәан, адтәала длымами? Абас иҟалеит иахьатәи аамҭа.

Сажәра саназхәыцуа сгәы ааҭаӡыӡоит. Ишԥаҟаларишь слахьынҵа? Ахшара даныуааӡо, илоуҵо анузаамрыхуагьы ыҟами? Ари атенденциа модаханы, аҿатәуаа рзы ишьцылараны иҟалар, усура ҳәа иаауа агастарбаитерцәа рыҳәсақәа еиқәыркуа иалагашт абыргцәа. Амалырҳара, мамзаргьы ачахә арҳара абас иаԥсахит аԥсуаа ҳатрадициатә культура. Иҟалар алшоит ахосписқәа ргыланы, абыргцәа анажәлакгьы уахь иарҭо иалагар, нас наунагӡа иаҳцәыӡыр алшоит, абиԥарақәа имырӡӡакәа иааргоз ахьӡи ахьымӡӷи…

Душьа лԥа илахьынҵа атәы ҳҳәозар, ҽнак зны ақыҭаҿы иаарылаҩит, амҩатә машәыраҿ дҭахеит ҳәа. Иԥсадгьыл аҿы изқәаҭыԥ ҟамлеит, дызхатәаз аԥҳәыс уа анышә дамалдеит. Иани иаби рывараҿы изқәаҭыԥ ҟамлеит, избанзар иҟаиҵахьаз агәнаҳа абас иԥсҭазаара иазныҟәеит…

Автори аредакциеи ргәаанагарақәа еиқәымшәозар ҟалоит.

170

Аҟәантәи Калдахәаранӡа, ма акоронавирус агәра гара шаҳҭахым

205
(ирҿыцуп 13:28 27.10.2020)
Аԥсуаа акоронавирус гьангьаш ҳашҭа иҭалаанӡа аԥсы шҭоу агәра агара ҳҭахым ҳәа агәаанагара лызцәырҵит Sputnik аколумнист Елеонора Коӷониаԥҳа, Аҟәантәи Калдахәараҟа дцан данааи ашьҭахь.
Аҟәантәи Калдахәаранӡа, ма акоронавирус агәра гара шаҳҭахым

Ҽаҩраҭагалан иаҳнаҭаз аԥхарра лшара бзиоуп еимҟьарак аныҟоу ақыҭа аҭааразы. Ачымазара ҿкы анеилагьежьуа аамҭазы, амҩа ақәлара гәаӷьыуацәагәышьоуп, аха ус акәзаргьы, аԥкра амҩаԥгаразы иҟоу ахархәагақәа ҳасаб рзыуны, ахәаша амҩа ҳақәлеит ҳқыҭахь сыԥшәмеи сареи. Аидарагьы ҳаман азы атакси ҳаԥхьеит авокзал аҟынӡа ҳцарц. Иааит атакси, аха амашьынарныҟәцаҩ асабрада захьӡу ихамызт. Ҳанҭатәеит ҳара сабрадала ҳаиқәных. Авокзал аҿы, игәасҭеит аԥсуа аруаа гәыԥҩык шеицыз, урҭ зегьы асабрадақәа рхан. Авокзал аҿы игылаз Аҟәа-Ԥсоу ҳәа зныз амаршруттә такси ҳанҭалеит. Арныҟәцаҩ, Анцәа иҟәырхуп усгьы акгьы ихамызт, аха амашьына иҭатәаз рахьтә аӡәы-ҩыџьа ракәын асабрадақәа ныҟәызгоз. Акарантин шыҟоу здыруа, асабрада зҿаз ԥҳәыск сынлыдтәалеит.

Амашьынарныҟәцаҩ қәрала 60-ҟа шықәса дрықәзаргьы ҟаларын, аха ихымҩаԥгашьала Ковид-19 адунеи ишықәу имаҳацзаргьы ҟалап угәахәуан. "Зегь шәтәама?" иҳәан имашьына аус наируит, "асабрадақәа шәхашәҵа" ҳәа дҵакгьы ҟаимҵеит. Амҩа ҳақәлеит. Зегь реиҳа ишәарҭахаз, аԥсҟы зкыз амашьына ширныҟәоз акәын. Исыватәазгьы саргьы ҳгәы нҭыԥсаауан, иаалырҟьан аџыхҳәа иаангылон зныҟәашәа ццакыз амашьына. Дабаццакуеи ҳныҟәызго уҳәарын, убас аҽыҩқәа аныҵдырҟьо еиԥш имашьына анааирҭрыслак.

Амҩан иҳаԥхьагылоз аидарамҩангага машьынақәа амҩа анирымҭалакгьы, ишшәарҭазгьы дрывсыр иҭахны амҩа егьи аганахь ихы аарихалон. Ишамуаз анибалакгьы, аџыхҳәа даангылон. Амҩан иҳавсуаз амашьынақәа ирҭатәаз рахьтә сабрадала еиқәшәазгьы ыҟан, аха шамаха ауаа рацәа зҭатәаз амашьынақәа рпассаџьырцәа зегьы иныҟәыргомызт, иахьа ҳаԥсҭазаара иахәҭакхаз -асабрада.

Аҟәа инаркны Калдахәаранӡа ҳнеиаанӡа адәахьы ахәаахәҭра иаҿыз ауаа ракәзар, акарантин акашәа имбакәа адунеи ишықәу убаратәы иҟан. Ашәыр, ақәыр уҳәа реиԥш иҟоу адәахьы иқәыргылан изҭиуа анапҭарԥагьы асабрадагьы рааигәара ишнарымго иаразнак иубоит.

Схәыцуан, абырсҟак аԥсыҭбара аныҟоу абарҭ мшәаӡо ҳәа. Мап, имшәозар акәхап, мамзар ас ҟалашьас иамоузеи? Иаҳаулакгьы амҩатә машәыр ҳақәымшәакәа Калдахәара аангыларҭаҿы ҳнеит. "Уныҟәашәа бааԥсуп амашьынарныҟәцаҩ, ухаҵкы", сҳәеит ҳанҭыҵуаз. "Ибҳәо закәи?", иааџьеишьеит иара.

Ҳахьынҭыҵыз игәаҳҭеит аангылараҭаҿы игылоу адәқьан шарку. Ашьҭахь излеилаҳкааз ала, уаҟа аус зуаз ачымазара рхьысит. Ковид-19 ари ақыҭаҿгьы иаагәышьеит сгәахәит "анхәа лыбз" еиԥшу Калдахәаратәи архәра ҳаҿаланы ҳаҩныҟа ҳҿанынаҳха.

Ақыҭараҿы ҭынчроуп, амҩа шамаха уаҩ данны убомызт. Ачымазара ҿкы аҽацәыхьчаразы ҳара ҳахьынхо аҭыԥ даара иманшәалоуп. Аԥкрақәа инарықәыршәаны, агәылара, азлара џьаргьы ҳамнеит, ҳара ҳахьгьы уаҩ дмааит. Ақыҭауаа рӷьырак Гагра аус руеит, хәылбыҽхала рыҩныҟақәа рахь ихынҳәуеит, убри аҟынтә, ҳазқәынхо ахәы ҳаракы ачымазра халар ауеит аԥкрақәа ирықәымныҟәар ҳуааԥсыра.

Амҽышаҽны Аҟәаҟа ҳдәықәлеит. Аангылараҭаҿы ҳанааи адәқьан шаркыц иаркын. Дук хара имгакәа атакси аангылт "амаршрутка ахәала шәызгоит" аниҳәа, ҳанҭалеит ҳсабрадақәа наҳҿаршәны. Араҟагьы, амашьынарныҟәцаҩгьы, иватәазгьы аԥкра амԥангьы иҟамызт, амала амашьына арныҟәцаҩ ашьшьыҳәа даауан, сгәы мыҭрыскәа Аҟәанӡа ҳааигеит.

Аҟәа санналаԥш асабрадақәа шырацәаз иаразнак иаагәасҭеит. Ақалақь транспорт аныҟәцаҩцәа аԥҟарақәа ишрықәныҟәо иаразнак иубоит. Атроллеибус иҭаз реиҳараҩык сабрадала еибыҭан.

Авирус абҵара анҵәамҭазы аҽаӡар алшоит рҳәоит, аха сныҟәара ишыснарбаз ала, еиҳарак аҳҭнықалақьуаа роуп арҭ аԥҟарақәа ирықәныҟәо, егьырахь амҩан избақәоз рыла, акарантин ирылаҳәо ашьҭахь, ачымазара ацәаара ԥсыҽхоит аҳәара уадаҩуп.

Калдахәара саныҟаз Гагра инхо сыуацәа ҭелла исарҳәеит "Гагрыԥшь" ачара мҩаԥыргон ҳәа. Абас ҳаҟоуп ҳарҭ аԥсуаа, авирус гьангьаш ҳашҭа иҭалаанӡа аԥсы шҭоу агәра агара ҳҭахым.

Автори аредакциеи ргәаанагарақәа еиқәымшәозар ҟалоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

205

Кьасоу Ҳагба: ауаҩы иԥсҭазаара аҵакы аиуеит, ихы мжьакәа, иус ишахәҭоу дазнеир

39
(ирҿыцуп 14:02 24.10.2020)
Иахьа имшира азгәеиҭоит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аԥсуа ҳәынҭқарратә драматә театр актиор, Аԥсны акинемотографцәа реидгыла ахантәаҩы, ауаажәларратәи аҳәынҭқарратәи усзуҩы Кьасоу Ҳагба.

Аԥсны Акинематографистцәа реидгыла ахантәаҩы, актиор Кьасоу Ҳагба Sputnik акорреспондент аинтервиу лыҭо, дазааҭгылеит ихәыҷра ашықәсқәеи, ирҿиаратә мҩа шалагази, иаликаауа аспектакльқәеи, инаигӡахьо арольқәеи ртәы.

Наала Гәымԥҳа, Sputnik.

Кьасоу Ҳагба аиицәажәара анхациркыз, гәыблыла ихәыҷратәи ашықәсқәа игәаларшәеит.

"45 шықәса инарзынаҧшуа ақалақь аҟны сшынхогьы, ҧхыӡла ақыҭа ауп избо. Схәыҷреи сқәыҧшреи зегьы сқыҭа иадҳәалоуп. Саныхәыҷыз саб дҳаҧхеит, сан хҩык ахшара ааӡатәыс ҳлоуит. Есымшааира Анцәа диҳәон, игәра лгон. Аџьабаа ӷәӷәаны илбеит ҳааӡараҿы", - иҳәеит иара

Кьасоу Ҳагба қәҿиарала дҭалоит, дагьалгоит Ш. Русҭавели ихьӡ зху Қырҭтәылатәи Аҳәынҭқарратә Атеатралтә Институт.

© Foto / из личного архива Кьасоу Хагба
Кьасоу Хагба

"Афбатәи акласс ааныжьны сҭалеит уахынлатәи ашкол. Ажәабатәи акласс саналга, исыӡбеит сактиорхарц, сҭаларц Атеатралтә институт. Акино, атеатр, акультура рахь агәыблыра сзыркыз ҳәа исыҧхьаӡо, сызхәаҧшуаз акиносахьақәа, актиорцәа уаҟа рыхәмаршьа атәы ауп. Уи аҩыза алшара ҳаман, лассы-лассы ҳқыҭа иаҭааны афильмқәа ҳдырбон. Раҧхьаӡакәны актиорк иаҳасабала асценахь сцәырҵит Аинститут аҭаларазы аҧышәара анасҭоз амш аҽны. Аҧышәара лыдылкылон Нелли Ешҧҳа. Исыдылҵеит аетиуд ақәыргылара. Мчыбжьык ашьҭахь сааины, ашәарыцараҟны слеи сареи ҳзыниаз ахҭыс ала илыдызгалеит. Уи даара ахәшьара бзиа алҭеит, убас сҭалеит Қарҭтәи Атеатралтә институт", - ҳәа игәалаиршәоит.

Актиор Ҳагба: сзыхьӡаз ахәыҷы намысла, уаҩышәала, ԥсыуала иҟасҵон>>

Кьасоу Ҳагба имаҷымкәан инаигӡахьеит асценатә рольқәа, ихадароу ахаҿсахьақәа. Урҭ рахьтә: Молчалин ("Зыхшыҩ зызрыцҳароу" А. Грибоедов), Аԥсҳа Леон ("Аԥсҳа Леон" А. Агрба), Цезарь ("Иули Цезарь" У. Шекспир), Махаз ("Махаз" Ф. Искандера, ареж. В. Ақаҩба), Тартиуф ("Тартиуф" Мольер, ареж. К. Хачегогу), Лаимен ("Ашьха Морган аҟынтәи хланҵы" А. Миллер, ареж. В. Ақаҩба), Џьонни Паттинмаик ("Адгьылбжьаха Кинишмаҟынтәи ахымхәа" Макдонаха, ареж. В. Ақаҩба). "Кьоџьаа рҭыӡшәа" Гольдони (Исидоро), "Брисбенынтәи аемигрант" Шехаде (Ашькылкҩы, ареж. В. Ақаҩба), "Аӡыцәа шкәакәа" В. Касланӡиа (Зафас, ареж. В. Ақаҩба), "Ацынҵәарах" Б. Шьынқәба (Хамыҭбеи Чачба).

© Foto / из личного архива Кьасоу Хагба
Кьасоу Хагба

"Раҧхьаӡакәны ихадоу ароль сыхәмарит Вампилов ипиеса ала иқәыргылаз аспекталь "Аҭӡамц" аҟны. Уаҟа ихадароу апрокурор ироль насыгӡон. Ари ақәгылара сдипломтә усумҭа акәын, ибзианы ирыдыркылеит. Анаҩс Аҧсны ирацәаны ақыҭақәа ҳарҭааны идҳарбеит", - ҳәа азгәеиҭоит Кьасоу Ҳагба.

1978 шықәса раахыс С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа аҳәынҭқарратә драматә театр аҟны иҟаз афольклортә ансамбль "Уарада" дасолистын. 1999 шықәса инаркны 2000 шықәсанӡа Аҧсны Акультура Аминистрс дыҟан. 2002 шықәсазы Аҧсны Аҳәынҭқарра Апарламент адепутатс дыҟан. Кьасоу Ҳагба С. Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа ҳәынҭқарратә драматә театр иаҧхьагылоу актиоруп.

© Foto / из личного архива Кьасоу Хагба
Кьасоу Хагба

Актиор ихаҿы иаанхаз, еиҳа игәалашәарақәа иаарылыҳәҳәо иҟоу Швеицариа иқәдыргылаз аспектакль ауп. Уи атәы ҳзеиҭеиҳәеит актиор.

"Аҧсны Аџьынџьтәылатә еибашьра алагара мызқәак шагыз, Швеицариа атәылаҟны агастрольқәа ҳаман. Уи иреиӷьу агастрольқәа ируакуп сара сзын. Гиульден ипиесала иқәыргылан "Кьоџьаа рҭыӡшәа" заыхьӡыс аспектакль. Иқәиргылеит Валери Михаил-иҧа Ақаҩба. Ари раҧхьаӡатәи Аҧсуа театр аҳәаанырцә ақәгылара акәын. Аспектакль ахы инаркны аҵыхәанӡа аҧсышәала имҩасит. Ахәаҧшцәа аспектакль алагаанӡа ирзеиҭарҳәеит уи аҵакы зызкыз, аҭоурых. Иџьоушьаша, абызшәа шырзеилымкаауазгьы, ахыбра зегьы ҭәын, ҭыҧк ҭацәны усгьы иубомызт. Аспектакль ашьҭахь ахәаҧшцәа зегьы ҳадеизаланы ҳнапынҵамҭа иаҳәон", - ҳәа игәалаиршәоит актиор.

Асцена Кьасоу Ҳагба изыҳәан ҧсҭазаароуп, идунеи шьаҟа ӷәӷәаны иаҵагылоуп.

"Асцена уанықәгыла нахыс, ахәаҧшҩи уареи шәеимадара ацәажәара уалагаанӡа,уҩнуҵҟатәи уҧсҭазаара иахылҵуа ацәанырреи дареи еиқәшәаны ианеилаҵәалак, нас ауп амшын иху аӷбеиҧш уаманы аҿанынанахо. Уроль нагӡаны уаналгалак, ахәаҧшҩы ибла ихубаало аҧхарра иабзоураны, еиҭах сыхәмарындаз ҳәа агәаҳәара узцәырҵуеит. Зегь реиҳа ихадароу, ауаҩы ихы мжьакәа, дызҿу аус ишақәнагоу даназнеиуа, убасҟан ауп иҧсҭазаара аҵакы анаанахәо, алҵшәа анаиуа. Амилаҭ ҟазара - уи ҳара ҳӡырызго, ҳхаҿра, ҳдунеи зегьы идзырбо акакәны иҟоуп", - ҳәа азиҧхьаӡоит иара.

Кьасоу Ҳагба бзиа ибаны, имч-илшара зегьы изанааҭ иазкны, иахьа уажәраанӡа мааҧсарада аус иуеит.

39

Аԥснынтәи Урыстәылаҟа иргоз аконтрабанда аанкылоуп

2
(ирҿыцуп 16:55 29.10.2020)
Краснодартәи аҳазалхратә маҵзура Шәача ақалақь аҿтәи апресс-маҵзура адырра ҟанаҵахьан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы аҭаҭын аалыҵ изакәанымкәа ахыгаразы азинеилагарақәа рхыԥхьаӡара иазҳаит ҳәа.

АҞӘА, жьҭаара 29 - Sputnik. Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә аҿтәи амаҵзура аусзуҩцәеи аҳазалхыҩцәеи иааныркылеит аҭаҭын аалыҵ аконтрабанда. Абри атәы аанацҳауеит Шәачатәи аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.

Аидаратә транспорттә хархәага иҭаҵәахны аԥсуа-аурыс ҳәаа аҭаҭын аалыҵ ахыгара аԥырҟәҟәаан Урыстәыла Афедералтә Шәарҭадаратә Маҵзура Краснодартәи атәылаҿацә аҿтәи амаҵзура аусзуҩцәеи аҳазалхыҩцәеи русеицурала ҳәа азгәаҭоуп аҳәамҭаҿы.

Аԥснынтәи Урыстәылаҟа амҩа иқәыз аидарамҩангагатә автотранспорт агәаҭараан иаарԥшын иҭаҵәахыз аҭаҭын аалыҵ 2560 ҭоԥ (25600 пачка).

Аконтрабандатә аалыҵ изгоз имхуп, аекспертизахь инашьҭуп. Уи алкаақәа инарықәыршәаны ишьақәыргылахоит аалыҵ аџьармыкьатә хәыԥса. Аусҭҵааратә уснагӡатәқәа мҩаԥысуеит.

Уаанӡа Шәача аҳазалхратә маҵзура адырра ҟанаҵахьан аурыс-аԥсуа ҳәааҿы аҭаҭын аалыҵ изакәанымкәа ахыгаразы азинеилагарақәа рхыԥхьаӡара иазҳаит ҳәа.

Краснодартәи атәылаҿацә Шәача ақалақь аҳазалхырҭа иазгәанаҭоит еиҳа иҿыцу атехникатә ҭаԥшыхәгақәа ахархәара шрырҭо урыстәылатәи аџьармыкьахь асигарет маӡала алагалара аԥырҟәҟәааразы.

2