Григори Еныкь Жәлар Реизарахь алхрақәа дрылахәхоит

Григори Еныкь Жәлар Реизарахь алхрақәа дрылахәхоит

10
(ирҿыцуп 09:31 17.11.2014)
Григори Еныкь Жәлар Реизарахь акандидатс дҟаларазы аԥшьгаратә гәыԥ Ацентр алхратә комиссиаҿы иҭаҩҩуп.

АҞӘА, абҵ 11 – Sputnik. Алхратә комиссиа хада иҭанаҩҩит Григори Ражден-иԥа Еныкь Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа рҟны кандидатс дҟаларазы аԥшьгаратә гәыԥ, Гагратәи алхратә ҭыԥхада №11 аҟынтә.

Ари аҭыԥхадала ҩынтәны алхрақәа мҩаԥгахоит ԥхынҷкәын 21, 2014 шықәсазы.

10