Левард Барцыц.

Леуард Барцыц: сынтәатәи аӡынра цәгьахоит

24
(ирҿыцуп 15:03 07.12.2015)
Аԥсны агидрометмаҵзура иазыԥхьагәанаҭоит ареспубликаҟны аӡынра акыр ихьҭахоит, ҳәа ҳаиҳәеит Леуард Барцыц.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 4 — Sputnik, Анжелика Бениаԥҳа. Аҵыхәтәантәи ажәашықәса рҟынтәи раԥхьаӡа акәны Аԥсны агидрометеомаҵзура иазгәанаҭеит абҵарамзазы ашьхаҳаракырақәа иахьрыҵаркуа аҭыԥқәа рҟны асы леиит ҳәа. Иара иаҳнарбоит аӡынра шыхьҭахо асы леир шалшо, ҳәа ҳаиҳәеит Аԥсны агидрометмаҵзура аиҳабы Леуард Барцыц.

"Ҵыԥхи ҵыԥхцәеи амшын аԥшаҳәаҟны иазгәаҭамызт асы аҟазаара. Сынтәа иҟалоит аҳауа хьшәашәа амассақәа аҩадантәи раара, Атлантикатәиқәа рыдагьы Аҩадатәи Аҵааршәыратә океан аҟынтәи иааргьы алшоит", — иҳәеит Барцыц.

Аметеоролог иажәақәа рыла сынтәа Аԥсны иазгәаҭам аномалтә ҳауатә ҭагылазаашьақәа.

"Аӡын аԥхьатәи азыбжа ҭышәынтәалоуп. Ақәоурақәа еиҳа ирацәоуп, аха аҩбатәи азыбжазы асы леир алшоит, ахьҭақәагьы ҟалоит. Аха иара убри аан Аԥсны иазгәаҭам аномалтә ҳауатә ҭагылазаашьақәа", — иҳәеит иара.

Барцыц иара убасгьы иациҵеит Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа арҭ амшқәа рзы Аҩада-мрагыларатәи Атлантикатә иааз ациклон хьшәашәа амшцәгьақәа шаанагаз.

"Аԥсны аҵакырадгьыл аҟны уажәазы амшқәа шьақәгыланы иҟоуп. Абри аамҭа иақәшәо иҟоуп", — иҳәеит Барцыц.

Барцыц иажәақәа рыла Аԥсны агидрометеорологиатә маҵзура иаку аинформациатә система иалаларц азы еиҳаны астанциақәа шаҭаху, урҭ Аԥсны аҵакырадгьыл аҟны аҳауа аԥсахрақәа шьақәдырӷәӷәаларц азы.

"Аибашьра ҟалаанӡа Аԥсны аҵакырадгьыл аҟны иҟан аметеостанциақәа 27, иахьа – 3. Иара урҭгьы иаку асистема иадҳәалам. Ари аусура иаԥырхагоуп. Ҳаамҭа иақәшәо амыругақәа ҳҭахуп. Аԥсны агидрометеорологиатә маҵзура иаку аинформациатә система иалаларц азы еиҳаны астанциақәа аҭахуп, урҭ Аԥсны аҵакырадгьыл аҟны аҳауа аԥсахрақәа шьақәдырӷәӷәаларц азы", — ҳәа азгәеиҭеит иара.

Иара иажәақәа рыла аинформациа аимдара аглобалтә система ада аусура уадаҩуп.

"Ҳазыԥхьагәаҭарақәа иаку аинформациатә системаҟны ауп аҟазаареи аҿиареи анрылшо. Ҳара аус рыцаауеит Урыстәылатәи Афедерациа, Нхыҵ Кавказ, Ставропольтәи Краснодартәи атәылаҿацәқәа. Ҳара аинформациа рацәа ҳамоуп", — иҳәеит Барцыц.

Иара иазгәеиҭеит аметеорологиатә станциа аҿиара шхымԥадатәиу.

"Иахьа Аԥсны активла аҿиара иаҿуп арекреациа, ашьха туризм, аграртә культура, ақыҭанхамҩа. Аҿиара змоу агидрометеорологиатә маҵзура ада аусура уадаҩхоит. Агидрологиатә ҭҵаарақәа аҭахуп. Ҳара Амшын Еиқәа ҭаҳҵааӡом. Убри аганахьалагьы астанциақәа аҭахуп", — иҳәеит иара.

Леуард Барцыц иажәақәа рыла астанциа ҿыцқәа рхархәаралеи ахылаԥшра ҳақәа реиҭашьақәыргыларалеи Аԥсны аҵакырадгьыл аҟны иалшоит аҳауатә ҭагылазаашьа аҭҵаара адагьы ҳҵакырадгьыл ахь аԥхарра раԥхьатәи ажәҵыс ҳәа ззуҳәаша амцаԥшьхәаҷақәа рцәырҵрақәагьы азыԥхьагәанаҭар.

24