Рауль Ҳаџьымба аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа аилатәараан

Ҳаџьымба: ачынуаҩрахь зхы зырхо рзы иҧҟарахоит аԥсуа бызшәа адырра

51
(ирҿыцуп 12:21 17.05.2016)
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба аԥсуа бызшәа апроблемақәеи, урҭ рырҽеиреи аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа алахәылацәа актәи реизараҟны дырзааҭгылеит.

АҞӘА, лаҵарамза 13 – Sputnik. Аҳәынҭқарратә маҵзурахьы зхы зырхо идыруазароуп ишхымҧадатәиу аҳәынҭқарратә бызшәа адырра, ҳәа иҳәеит Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада Рауль Ҳаџьымба, лаҵарамза 13, аԥсуа бызшәа аҿиаразы аҳәынҭқарратә комиссиа алахәылацәа актәи реизараҟны.

"Дарбанзаалакь идыруазароуп ихымҧадатәиу, высшьа змам ҧҟараны ишыҟало аҳәынҭқарратә бызшәа адырра, ахархәара. Иҟоуп Аконституциа, иҟоуп азакәан, уи аилагара азин имам аӡәгьы", – иҳәеит Ҳаџьымба.

Аҳәынҭқарратә комиссиа еиднакылеит Аԥсны аҵарауаа, ашәҟәыҩҩцәа, аҳәынҭқарратә бызшәа апроблема, хаҭала аҳәынҭқарратә уалҧшьала иазааигәоу ачынуаа, анапхгаҩцәа.

"Аҭаацәареи, ашколхәыҷқәеи, арҵаҩцәеи рҭакҧхықәра шьҭызхуа шьаҿақәоуп ҳәа сгәы иаанагоит аҧсуа бызшәеи алитературеи рдырра арҵауларазын Аҧсны аҵара аминистрра аҧсуа школқәа рҿы иаланагало аҧышәарақәа. Иааиуа ашықәсазын уи асистема алагалахоит егьырҭ амилаҭтә школқәа рҿгьы. Ари иацәшәатәӡам, алеишәа ҟамлакәа – иуадаҩхоит зыда ҧсыхәа ҳамам ҳаҧсуа бызшәа амчхареи амҽхаки рырҭбаара", – ҳәа иҳәеит Ҳаџьымба.

Парламентарий Алмас Джапуа рассказал о своей позициипо выходу из политического кризиса
© Sputnik Хварцкия Илона, Наала Авидзба

Аҳәынҭқарратә телехәаҧшреи арадиои рҿы аҧсуа бызшәа еснагь аҧыжәара амазароуп, избанзар урҭ ихадароу инструментқәоуп абызшәа аларҵәараҿы — азгәеиҭеит ахада.

"Аҧсны атәылауаҩра аиуразын аҧсуа бызшәа адырра хымҧадатәиуп ҳәа Азакәан иану аҧҟара уаанӡа аасҭа иџьбарахеит. Иззымдыруа ирҵарцазы акомиссиа ҷыда шықәсыбжак ҿҳәарас ирынаҭоит. Ари згәамыҧхо маҷҩым, аха урҭгьы лабҿаба ирбароуп, аҧсуа тәылаҩшәҟәи атәылауаҩреи роурц азын маҷк аџьабаагьы шбатәу", – иациҵеит Ҳаџьымба.

Иара убас ахада иациҵеит, аҳәынҭқарратә бызшәа азы азакәан иацназго апрограммагьы аус адулара шаҭаху.

"Апрограммаҿы ихадароу аҭыҧ ааннакылароуп аҧсуа школ ҵакылагьы формалагьы ишаҧсыуа школу узырбаша арҵаратә система. Сгәанала, аиҭазыхынҳәра иаҧсоуп Аҧсны аҳәынҭқарра ашьаҭаркҩы Владислав Арӡынба ихаан иаҧҵаз аҧсуа школ аҿиара Аконцепциа", – ҳәа иҳәеит атәыла ахада.

Иара иажәақәа рыла, уи апрограмма хаҭала лнапы алакыуп Аҧсны ахада ицхырааҩ, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Ҭали Џьапуаҧҳа.

Аԥсны ахада игәаанагарала, аҧсуа бызшәа арҵаратә курсқәа рыҩаӡара ҳарактәуп.

"Урҭ акурсқәа рахь аныҟәара иалаҳаргароуп зхатәы бызшәазы здырра ҧсыҽу ачынуаагьы, – Ахада иадминистрациеи Аминистрцәа Реилазаареи раҧхьа инаргыланы", – азгәеиҭеит ахада.

Иажәахә хыркәшо, Рауль Ҳаџьымба аҳәаанырцәтәи ҳдиаспора ирызкыу ахырхарҭақәа азеиҧш бызшәатә программаҿы аҭыҧ ҷыда роуроуп ҳәа азгәеиҭеит.

Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа
© Sputnik Леон Гуния
Аԥсуа бызшәа адырра иунаҭо алшарақәа

51
Атемақәа:
Абызшәа. Аҿахәҳәага. (15)