Апрокуратура хада

Аԥжәара аганахьала ашьаус хацыркхоит аҭагылазаашьақәа анҭырҵаалак ашьҭахь

22
Аԥжәара ҟалеит 7: 05 сааҭ рзы. Иҭахаз ихаҭара макьаназы ишьақәыргылам.

АҞӘА, жьҭаара 17 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсуа телехәаԥшра аҵакырадгьыл иахьаҵанакуаз аҭыԥ змаз аԥжәара аганахьала Апрокуратура хада макьаназы ашьаус хацыркым? избанзар ахҭыс аҭыԥ аҭҵаара иаҿуп, иҟалаз шыҟалаз ашьақәыргылара иаҿуп.

Уи адагьы ашьаус хацыркхарц азы ишьақәыргылатәуп иҭахаз ауаҩԥсы ихаҭара? ҳәа азгәарҭеит Апрокуратура хадаҿы.

Уаанӡа Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Аслан Кобахьиа иазгәеиҭеит иҭахаз ауаҩы абомба шимаз, уи ацхырааҩцәа имазаргьы шалшоз.

Аԥжәара ҟалеит 7: 05 сааҭ рзы. Иҭахаз ихаҭара макьаназы ишьақәыргылам.

22
Атемақәа:
АГТРК аҿы аԥжәара (6)