Аԥсны Ашәарҭадаратә хеилак аиҳабы Муҳамед Кьылба

Кьылба: аԥжәара ззырхаз ауаа ракәын

22
Аԥсуа ҳәынҭқарратә телехәаԥшра аҵакырадгьыл аҟны аҭыԥ змаз аԥжәара амчхара атротилтә акзаара иахьырԥшны 200 грамм иҟан, иҳәеит Аԥсны Ашәарҭадаратә хеилак аиҳабы Муҳамед Кьылба.

АҞӘА, жьҭаара 17 – Sputnik, Роберт Џьопуа. Аԥсуа ҳәынҭқарратә телехәаԥшра аҵакырадгьыл аҟны аҭыԥ змаз аԥжәара амчхара атротилтә акзаара иахьырԥшны 200 грамм иҟан иҳәеит Аԥсны Ашәарҭадаратә хеилак аиҳабы Муҳамед Кьылба. Иара убасгьы иазгәеиҭеит аԥжәара ауаа рацәа ахьеизо аҭыԥ аҟны шакәыз имҩаԥыргараны ишыҟаз.

"Арԥжәага хымԥада иззырхаз ауааԥсыра ракәын. Иҭахаз игәҭакны иҟазар ҟалон арԥжәага архиара. Ателехәаԥшра уи хықәкны имамызт уҳәар алшоит арԥжәага аҟазшьа злаҟоу ала", ҳәа азгәеиҭеит Кьылба.

Кьылба иара убасгьы инаҵшьны иазгәеиҭеит Аԥсуа ҳәынҭқарратә телехәаԥшра аҵакырадгьыл аҟны аҭыԥ змаз аԥжәара амчхара атротилтә акзаара иахьырԥшны 200 грамм иҟан ҳәа.

Иара иажәақәа рыла ареспублика азинхьчаратә органқәа ирымоуп имаҷымкәа аматериал, зыла макьаназы еилкаам ахаҵа ихаҭара ашьақәыргылара иацхраауа.

"Аԥжәара ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны иаанхеит ихы иаирхәоз атехникатә хархәагақәа. Иалшоит урҭ рыцхыраарала ишьақәыргылахар иара ихаҭара, иҭыӡҭыԥ, имаз аимадарақәа", — иҳәеит иара.

Аԥжәара ҟалеит жьҭаара 17, ашьыжь асааҭ 7:05 рзы.

Апрокуратура хада аусура иаҿуп. Иҭахаз ауаҩы макьаназы ихаҭара шьақәыргылам.

22
Атемақәа:
АГТРК аҿы аԥжәара (6)