Аԥсны Аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба

Аекономика аминистрра: аихамҩатә кредит хра амоу иамаму зҵаароуп

11
(ирҿыцуп 14:56 23.12.2016)
Аԥсны Аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба ахәаша ԥхынҷкәын 23 рзы Sputnik апресс-центр аҟны апресс-конференциа мҩаԥигеит.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 23 — Sputnik, Владимир Бегунов. Аԥсны Аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба ахәаша ԥхынҷкәын 23 рзы Sputnik апресс-центр аҟны апресс-конференциа мҩаԥигеит. Аԥсны аихамҩатә кредит ашәаразы аԥара рацәа ннахуеит, иаартны иҟоу акредит агара иаԥсазу иаԥсамзу ауп, иҳәеит аминистр апресс-конференциаҟны. Иара убасгьы иазгәеиҭеит аихамҩа аиҭашьақәыргылара аинвестициатә программалагьы иалыршазар шауаз.

Аекономика аминистр ажурналистцәа ирзеиҭеиҳәеит 2015-2016 шықәсқәа ирылагӡаны Аԥсны ишашәаз 800 миллион мааҭ рҟынӡа ауал. Арҭ аԥарақәа абизнес адгылареи ацхраареи ирзырхазар ауан. Уажәы акредит ареструктаризациа азуразы аиҿцәажәарақәа мҩаԥысуеит Урыстәылеи Аԥсныи рхадацәа рыбжьара, ҳәа азгәеиҭеит Арӡынба.

"Аԥснытәи аихамҩақәа аремонт акәын ирҭахны иҟаз, урҭ ҿыцны ишьҭаҵатәымызт. Амҩақәа аремонт рзура алшон аинвестпрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны", — иҳәеит иара.

Арӡынба иажәақәа рыла акредит агара ахымԥадатәра адагьы хра аманы иҟазу иҟамзу ҳәагьы азҵаара ықәгылоуп.

"Аихамҩа акәзар ишахәҭоу еиԥш аремонт азырымуит. Ааигәа дәыӷбала абри амҩа санысит. Ахаҭабзиара алаҟәра иахҟьаны адәыӷба сааҭк ала 40 километра еиҳаны изныҟәаӡом. Асеиԥш аан акондиционерқәа аус дзыруа агенераторгьы аус зауӡом", — иҳәеит Арӡынба.

Аихамҩаз акредит аиура алзыршаз аиқәшаҳаҭра анапы аҵаҩын 2010 шықәса рзы. Иахьазы акредит иартәаз уалԥсаны иаанханы иҟоуп миллиардки 710 миллион мааҭи.

11