Аиха

Анхамҩа иадҳәалоу ажәақәа ииашаны рҩышьа жәдыруама?

983
(ирҿыцуп 15:24 19.05.2017)
Аԥсуаа жәытә-натә аахыс рыԥсҭазаара анхамҩа иадҳәалоуп. Убри аҟынтә аԥсуа бызшәаҿы ирацәоуп анхамҩа иазку ажәақәа. Игәашәҭ урҭ рҩышьа ииашаны иахьынӡажәдыруа.
983