Добровольцы с Северного Кавказа. 1993 год.

Хатәгәаԥхарала еибашьуаз рҭаацәа: ҳаҷкәынцәа рфырхаҵара аҭоурых иануп

27
(ирҿыцуп 18:20 21.08.2017)
Аҵеи дахьиз аҩнаҭа еснагь агәырӷьара ацуп. Аҭаацәа изызҳауа рыхшара еснагь ргәыӷра рыдырҳәалоит, "ҳабиԥара иацырҵап"- ҳәа. Аха, иҟоуп агәыӷрақәа анҿыцәаауа, Аԥсадгьыл ахьчара анаҭахха, дызнылаз имҩа дныҳәа ныԥхьаны днықәырҟоит. Хымԥада, уи иацуп агәаӷьра, ачҳара, аҟәыӷара.

Sputnik, Сырма Ашәԥҳа

Нхыҵ Кавказтәи Ареспубликақәа зегьы рҟынтә еиԥш, Ҟабарда-Балкариантәи хатә гәаԥхарала иааз аибашьцәа рфырхаҵара, еизҳауа абиԥарақәа еимырдалап, еибырҳәалап, аҭоурых ианырҵалап. Ҳаибашьцәа ргәалашәара, рфырхаҵара аиҭаҳәара, ҳара ҳзы иԥшьоу усуп.

"Агәымшәаразы амедал" занашьоу Заур Семионов, Ҟабарда-Балкариантәи хатә гәаԥхарала иҩызцәа дрыцны Аԥсны деибашьуан. Иара игәалаиршәоит Аԥсныҟа раԥхьаӡа акәны данаа, анаҩс дызнысыз аибашьратә мҩа.

"Сара аибашьра иалагаанӡагьы Аԥсныҟа саахьан, усҟан еилукааратәы иҟан аҭагылазаашьа шҽеимыз, аибашьра иалагар шыҟалоз. Кавказтәи ажәларқәа рконфедерациа ахьӡала уа ҳаҟан уаа ҩажәаҩык. Ҳгәыԥ иалахәыз рахьтә ԥыҭҩык Аԥсны иаанхеит, уа ишыҟаз ауп аибашьрагьы шрыхьӡаз. Ҳара Ҟабарда-Балкариаҟа ҳхынҳәит, ҩымз ааҵуанеиԥш ауп ишҳаҳаз Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра иалагеит ҳәа", — игәалаиршәоит аибашьра аветеран.

Имариамызт ус ашьха каҵәарақәа ирхысны, шьапыла мацара Аԥсныҟа аара. Еиҳа ианыуадаҩыз, аха еиҳа ианаҭахыз аамҭазы. Уи рылдыршеит Нхыҵ-Кавказтәи ҳашьцәа.

"Ҳара иахәҭаны, иаҳуалԥшьаны иҳаԥхьаӡеит иаразнак Аԥсныҟа ҳцарц, гәыла-ԥсыла, шьала-дала иаҳзааигәоу ҳашьцәа ҳажәҩахыр рымаҳдарц. Аиашьа, аиашьа ила ибӷа ӷәӷәоуп еснагь. Ҳара шәарҭарак ҳҭагылар, шәаргьы убасҵәҟьа шәхы мҩаԥыжәгон. Ҳара ҳмеидгылар ҟалоума?", — дҳацәажәон Заур Семионов.

Аԥснызы, аԥсуаа рзы згәы былуа хатә гәаԥхарала еибашьуаз ҳаибашьцәа еснагь иарӷьажәҩаны иҳавагылоуп, ацәгьара аҟнеиԥш, абзиара аҟынгьы.

"Сара исҭахуп Аԥсны еизҳазыӷьарц. Уаҳа аибашьра Анцәа ишәзаимгааит, аҳәыҷқәа аҭынч ԥсҭазаара рԥеиԥшзааит, иазхазааит шәтәыла иахҭнагахьоу агәаҟрақәа. Еизҳауа абиԥарақәа ахааназы ирхамшҭааит рыжәлар знысыз аҭоурыхтә мҩа. Агәра ганы сыҟоуп уи ахә шыршьо, рхәыҷқәеи рмаҭацәеи рҟынӡа иахәҭоу ажәала ишнаро", — ҳәа азгәеиҭеит аибашьра аветеран Заур Семионов.

Агәымшәараз амедал занашьаз аҟабарда еибашьҩа Задим Тарчоков, иҩызцәа зегь реиԥш еиԥхьхәыцрак ҟамҵакәа, агәыԥ "Ҟабарда" далахәны Гәмысҭатәи афронт аҟны деибашьуан, аха рыцҳарас иҟалаз аӷа ихымца дзацәымцеит.

Задим Тарчоков иаб Билиал, игәаҵа иҭаԥсоз илаӷырӡқәа мчыла иҵәахуа дҳацәажәон.

"Ус лахьынҵас иман, иԥсҭазаара кьаҿын. Анцәа дсиҭан, Анцәа дсымихит. Сара хәҩык аҷкәынцәа сыман, хҩык рыԥсҭазаара иалҵхьеит. Сԥацәа иԥсыз руаӡәк хәҩык ахшара иҭынхеит. Дара рыла сыԥсы ҭагәышьоуп. Аибашьраҿ иҭахаз сԥа уаҩ диҭнымхеит, ихьӡ зҳәо иаанхаз иара ифотосахьа заҵәык ауп", — ҳәа ацәажәара дналагеит Билиал Тарчоков.

80 шықәса ирҭысхьоу Билиал Тарчоков, агәырҩа дшаӡрыжәхьоугьы, игәы камыжькәа дҳацәажәон, иазгәеиҭеит Аԥсадгьыл ахьчара ахаҵа ишиуалԥшьоу.

"Агәаҟра ӷәӷәа шәхыжәгеит аԥсуаа. Сара сеиԥш шаҟаҩы рԥацәа зықьҩыла аибашьраҿы иҭахазеи? Ҳара агәаҟра иаӡрыжәхьоу жәларуп, ҳара ҳдоуҳам ӷәӷәоуп. Иҟаҳҵарызеи, аԥсуаа харак рыдӡамкәа аӷацәа рықәлеит, Аԥсадгьл хьчатәын. Зегьы аԥсҭазаара рҭахуп, аха алахьынҵа ҳәа акы ыҟами? Досу илахь ишану дақәшәоит, уҽанурнаалароуп. Адунеи аҿы еибашьра ҟамлааит, аҭаацәа рыхшара рцәымӡааит. Зыԥсы ҭаны иаанхаз аибашьцәа пату рықәышәҵала, абааԥсы! Анцәа иџьшьаны Аиааира амоуп Аԥсны, инагӡахааит!", — дныҳәон зыблақәа аччара зцәыӡхьоу абырг.

"Иҭабуп ҳахьышәхамшҭуа, ҳаҷкәынцәа ахьышәгәалашәо, ирылшоз ала рашьцәа ирывагылеит", — зҳәаз, аибашьраҿы зыхшара ҭахаз аҭаацәа ражәақәа ҳара ҳзы акырӡа аҵанакуеит. Рҿаԥхьа ҳхырхәоит.

27

Аԥсны 68-ҩык аҿкы рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

11
(ирҿыцуп 20:10 29.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4126-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2170-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 38-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 29 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 427 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 68 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 29 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы лыԥсҭазаара дшалҵыз 1976 шықәсазы ииз апациент. Лара ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаарамза 13, лыԥсыԥ лагаҩагара акыр илцәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра лыманы. Иақәнагаз атерапиа шлзымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 29 рзы лдунеи лыԥсахит.

Жьҭаара 29 рзы рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы аҟәатәи амобильә госпиталь аҟны ишьҭаз апациент иԥсҭазаара далҵит, иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 135-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 113-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 29-ҩык, ибжьаратәуп - 36-ҩык, илҩаауп 13-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит 11-ҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 55-ҩык апациентцәа. 51-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Барцыц Гагра араион COVID-19 азы: аҭагылазаашьазы даара ицәгьоуп

2
(ирҿыцуп 19:55 29.10.2020)
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус зыхьуа ачымазаҩцәа рзы араион аҿы иҟоу алшарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Гагра араион апандемиа аҭагылазаашьа иазкны

"Аҭагылазаашьа араион аҿы ицәгьоуп, 200-ҩык иреиҳауп ачымазара змоу. Ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп 17-ҩык. Ачымазара аҩны изхызго зегьы ргәабзиара шыҟоу ҳазҵаауеит, иҳамоу алшарала ацхыраара раҳҭоит. Иааиуа амчыбжь азы иаартхоит астационар ҳасабла ачымазара змоу рзы 30-ҩык рҭыԥ. Уи анаҩсгьы иҳамоуп акомпиутертә томограф. Иара икоммерциатәуп, аха уажәы аиҿцәажәарақәа имҩаԥаҳгоит, уи иаалкау атәылауаа рзы хәыда ԥсадахарцаз. Мызкы 100-ҩык рҟынӡа ачымазаҩцәа ргәаҭаразы алшара шыҟало агәра ҳгоит. Уахь иаҵанакуеит зылшарақәа ԥку, насгьы зҭагылазаашьа уадаҩу аҭаацәарақәа рҟынтә ауаа. Иара уи адагьы, Гагратәи амедицинатә коллеџь аҟны аҵара зҵо 30-ҩык астудентцәа ахәышәтәырҭаҿы аҳақьымцәа ацхыраара рырҭалоит. Ахәышәтәырҭа хәшәыла еиқәыршәаразы иҟан ауадаҩрақәа, аха урҭ рҽеиуп. Ҳхатә мчқәа рыла иԥшаахаз маҷым, аха аҳәынҭқаррагьы ацхыраара ҟанаҵеит",- еиҭеиҳәеит Барцыц.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау