Долгожители из абхазского села Джгерда

Аҭоурых ашьҭа: Аполлон Думаа игәалашәарақәа

12
(ирҿыцуп 14:57 25.04.2018)
Ҳажәлар ирхыргахьоу аҭоурыхтә хҭысқәа, иахьа уажәраанӡа имырӡӡакәа иааргоит, еизҳауа абиԥарақәа ирымардоит. Убас еиԥш, ирацәоуп, Очамчыра араион абыргцәа рхеилак аиҳабы, хатәгәаԥхарала ажәытә жәабжьқәа ҭызҵаауа, урҭ рахьтә имаҷымкәа урҭ ирхаану, насгьы ақьаад ахь ииазго Аполлон Думаа иидыруа.

Сырма Ашәԥҳа, Sputnik

Ишырҳәо еиԥш, ажәлар рҳәамҭақәа иҭамбаӡо ӡыхьуп. Ҳажәлар ирхыргахьоу аҭоурыхтә хҭысқәа, иахьа уажәраанӡа имырӡӡакәа иааргоит, еизҳауа абиԥарақәа ирымардоит. Убас еиԥш, ирацәоуп, Очамчыра араион абыргцәа рхеилак аиҳабы, хатәгәаԥхарала ажәытә жәабжьқәа ҭызҵаауа, урҭ рахьтә имаҷымкәа урҭ ирхаану, насгьы ақьаад ахь ииазго Аполлон Думаа иидыруа. Иара инапы иҵижьхьоу ашәҟәқәа рҟны аԥхьаҩцәа ирыдигалоит 1930-тәи ашықәсқәа инадыркны иахьа уажәраанӡа аҭоурых иарҿиаз ахҭысқәа, аҿар рымҩақәҵараҿы алкаақәа. Ажәлар рыламыси рҟәышреи идырҿиаз, иааидкыланы рыԥсҭазаара мҩақәызҵо акакәны дахәаԥшуеит Аԥсуара.

Аполлон Думаа иаҳзеиҭеиҳәеит, 1905шықәсқәа рзы, Иосиф Виссарион-иԥа Сталини, иҩыза Андреи Рухаӡеи, аӷба рҳәны, Ҭхьына, Зорбақь Ӡаԥшь-иԥа иҿы рхы шамардоз. Изҭааз аԥшәмацәа брагьцәақәак раҳасабла рхы ддырбеит. Ҭхьынаа раҳ изныҟәымго дыҟазма, мышқәак иҟанаҵы ҳмилаҭ аетикет ишаҵанакуаз ала иныҟәыргеит.

"Зорбақь иԥшәмаԥҳәыс Катиа Инал-иԥа, ирзеиҭалҳәеит Аԥсны аҳ Ҳамыҭбеи Чачба рыҩны дшыҟаз, нас дшырбаандаҩыртәыз. Ахҭыс ираҳаз ргәы еиҭнарԥазар акәхап, Ҭхьынантәи Арасаӡыхьҟа аишьцәа Қапаа рахь ицеит, Қап Еқәыԥ иԥа Сиԥана иакәын имҩаԥызгоз", — ажәабжьҳәара дналагеит Аполлон Думаа.

Изларҳәо ала, Қапаа анхацәа нагақәа ззырҳәоз ракәын, зыуаҩреи зчеиџьыкеи ҳаракыз уаан. Еқәыԥ хәҩык аԥацәеи фҩык аԥҳацәеи иман. Қапаа рҿы мышқәак иҟан Сиԥана иааигаз ақәылаҩцәа. Нас, шьхала мацарала, Еқәыԥ иԥа агәыбжьанытәи, Ӡаӡ Агрбеи, хаҵаки, Сталин Егры аӡы дырганы дрышьҭит.

"Анкьа Арасаӡыхь инхоз абыргцәа Ҭемыр Амҷбеи, Машьышь Шамбеи изларҳәоз ала, Андреи Рухаӡе Арасаӡыхь даангылеит. Заб иҩны ашә аазыртуаз, хаҵа имцацкәа иҟаз Ламиаԥҳак, дылхадыртәеит. Ҩыџьа аԥҳацәа рхылҵит. Аиҳабы Батул Багаҭелиа иԥшәма лакәын. Рыԥҳа аиҵбы Делбак диман", — игәалаиршәоит Думаа.

Усҟантәи аамҭазы, Ӡаԥшьааи, Қапааи рыҷкәынцәа ари ауаҩ гьангьаш иаразнак иҭыԥ дықәрымҵоз, аԥхьаҟа ҳауаажәлар раӷьырак нирҵәараны дшыҟаз рдыруазтгьы.

"Зорбақь Ӡаԥшь-иԥа иҷкәынцәа қәыԥшцәа: Таташь, Грышьа, Володиа, 1930-тәи шықәсқәа ралагамҭазы, харада ахара рыдҵаны иҭаркит. Ран Катиа Иналԥҳа, аԥхьаӡа даныбрагьуаз дыздызкылаз, ашәҟәы изылҩыз дагьахамыӡгылеит. Иахьҭакыз ианыршь, ахҩык аишьцәа рыбаҩгьы лырымҭеит", — ахҭыс џьбарақәа дырзааҭгылоит Аполлон Думаа.

Аполлон Думаа, иара убас иазгәеиҭоит, аҳ Заганбеи Мсоусҭ- иԥа Маршьан хазына дыкны дышҭаркыз, Урыстәылаҟа дшахыргаз. Иԥшәма Гәыџ Ӡаԥшьԥҳа уигьы дҭаркит. Фышықәса лыхганы абахҭа данҭыҵ, лхаҵа Заганбеи жәашықәса зықәҵаны иахгаз дыԥсит. Лхаҵа иԥсыбаҩ аагара дахьцаз аԥсы длырымҭеит.

"Анышә дахьамардаз лыԥшаан, цәгьаԥсышьала, ламыс змаз ԥҳәыск дыԥшааны, аԥара лылҭеит анышәынҭра дахылаԥшларц, лара лыԥсы лыманы лхәыҷқәа рахь лыҩныҟа дгьежьит. Лабхәында, Абжьыуаа раԥхьа игылаз Дырмит Маршьан, уигьы Баҭым дҭакын, уантәиНхыҵ-Кавказҟа дахыргеит", — ҳәа азгәеиҭоит ажәабжьҳәаҩ.

Абас рзиуит Сталин ацәгьара уны раԥхьа дызҭааз, дныҟәызгаз, насгьы аихьӡара амҩа бзиахь дықәызҵаз.

12

Аԥсны даҽа 85-ҩык акоронавирус рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

4
(ирҿыцуп 20:36 28.11.2020)
Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 238-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 85-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит.

АҞӘА, абҵара 28 - Sputnik. Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы аԥсҭбарақәа ҩба ҟалеит, ҳәа аанацҳауеит Аԥсны ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абҵара 18 рзы лыԥсҭазаара далҵит 1946 шықәсазы ииз апациент. Иара акоронавирустә инфекциеи ҩганктәи аполисегментартә гәыҵәкреи иманы ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаара 19 рзы. Иақәнагаз атерапиа шызмҩаԥыргозгьы, идунеи иԥсахит игәеисра аԥсыҽхара иахҟьаны абҵара 28 рзы, ашьыжь.

Иԥсҭазаара далҵит 74 шықәса ирҭагылаз даҽа пациентк. Иара ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаара 26 рзы акоронавирус ицәа иаланы. Изымҩаԥыргоз атерапиа иахьмырԥшкәа, апациент иԥсҭазаара далҵит абҵара 27 рзы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 67-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 56-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 14-ҩык, ибжьаратәуп - 7-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит 34-ҩык апациентцәа, аӡәы иҭагылазаашьа уадаҩуп.

Аҟәатәи амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 45-ҩык апациентцәа. 43-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ҩыџьа рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 5883-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 3678-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 81-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Даур Латария

Латариа дазааҭгылеит адинхаҵара иадҳәалоу ауаажәлар ирызцәырҵуа азҵаарақәа ртәы

4
(ирҿыцуп 18:25 28.11.2020)
Ауаажәларратә еиҿкаара "Аԥшьаҭыԥ" анапхгаҩы Даур Латариа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит адинхаҵара иадҳәалоу ауаажәлар ирызцәырҵуа азҵаарақәа ртәы.
Латариа: жәытә-натә аахыс аԥсуа ирыман дара рхатә анцәахаҵара

"Жәытә-натә аахыс аԥсуа ирыман дара рхатә анцәахаҵара. Ҳазшаз даӡәыкуп, аха адинхаҵарақәа еиуеиԥшым, доусу иара итәала дазнеиуеит. Аԥсуаа ақьырсиан атәгьы ныҟәыргоит, амсылман итәгьы ныҟәыргоит, Ажьирахьгьы инеиуеит. Зегьы мҩаԥаҳгоит Ҳазшаз игәы ҟаҳҵарц. Уажәы қьырсианла аҿбаара иҵалоит. Ԥсыуала аныҳәагатә мҩаԥызгар зҭаху изы уи акгьы амам. Ажәытә аԥсуаа ирымаз ачгара, уи ауаҩы даныԥслак акәын, ахаа ықәырҵаанӡа, ашьтәа ршьаанӡа ичгон. Анаҩсан шәарыцара ианцоз, мышкы ҩымш ианычгозгьы иҟан. Ачгарақәеи аҿбаарақәеи зегьы ныҟәаҳго ҳалагар, ҳаԥсуарагьы каҳажьыр акәхоит", - иҳәеит Латариа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4