Президент Сирии Башар Асад

Асад Мраҭашәареи Америкеи Шьамтәыла аиҭашьақәыргылара ралахәхара дақәшаҳаҭым

1
(ирҿыцуп 12:13 25.06.2018)
Шьамтәыла Ахада иажәақәа рыла атәыла ахатәы мчрақәа ахы ианархәоит, иалымшо иҟалар аҩызцәа ирыҳәоит.

АҞӘА, рашәара 25— Sputnik. Шьамтәыла Ахада Башар Асад Мраҭашәареи Америкеи Шьамтәыла аиҭашьақәыргылара ралахәхара дақәшаҳаҭым. РИА Новости ишаанацҳауа ала абри атәы Башар Асад иҳәеит апрограмма "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" (ателеканал НТВ- аред.) аинтервиу анеиҭоз.

"Мраҭашәаратәи атәылақәа ҳара рыцхыраара ҳҭахны иҟам. Дара ажәа "ацқьара" акыр иацәыхароуп. Дара акгьы урҭаӡом, дара зышьҭоу умхроуп", — иҳәеит Асад.

Шьамтәыла Ахада иажәақәа рыла атәыла ахатәы мчрақәа ахы ианархәоит, иалымшо иҟалар аҩызцәа ирыҳәоит.

"Иҟалап усеиԥш Шьамтәыла аиҭашьақәыргылара аамҭа еиҳаны иагар, аха иҳачҳап", — иҳәеит иара.

Азанааҭуаа ишырҳәо ала атәыла анхамҩа аиҭашьақәыргылара иаҭаххоит 15 шықәса рҟынӡа аамҭа.

1
Судебный молоток и весы правосудия

"Аԥсныбылтәы" уаанӡатәи аиҳабы аҩнтәи абаандаҩраҿы дшыҟац дааннажьит

4
(ирҿыцуп 12:23 06.06.2020)
"Аԥсныбылтәы" уаанӡатәи аиҳабы иганахьала ашьаус хацыркуп ацәгьоурақәа ԥшьба рыла Аԥсны Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷ "Инапы ианҵаз аҳәынҭқарратә мазара мҽахы ҭбаала ахатәтәреи аныхреи" ахәҭаҷ инақәыршәаны.

АҞӘА, рашәара 6 - Sputnik. Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа "Аԥсныбылтәы" уаанӡатәи адиректор хада Беслан Аҩӡба иганахьала аҩнтәи абаандаҩраҟантәи аанкыларҭахь нанҳәа 3 рҟынӡа днагазарц азы Аԥсны Апрокуратура хада иҟанаҵаз азашшра мап ацәнакит. Абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.

Аӡбарҭа аӡбарала Беслан Аҩӡба аҩнтәи абаандаҩраҿы дыҟазаауеит ԥхынгәы 20 рҟынӡа.

"Аԥсныбылтәы" уаанӡатәи адиректор хада хәажәкыра 20 инаркны Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбарала аҩнтәи абаандаҩраҿы дыҟан, уи иаанаго ашьаусҭҵааҩ ҩыралатәи иақәшаҳаҭра имамкәа иҩны ддәылҵыр (сааҭки бжаки иҩны азааигәара анеиааира аламҵакәа), инхарҭа ҭыԥ иԥсахыр, аимадара ихы иаирхәар, асаламшәҟәқәа, анашьҭымҭақәа, абандерольқәа иоулар ма ишьҭлар ҟалом ҳәа ауп.

Аха рашәара 3 рзы Апрокуратура хадахьы инеит аинформациа Аҩӡба аҩнтәи абаандаҩра аԥҟарақәа еилеигеит ҳәа, убри азоуп аӡбарҭахьгьы изашшыз.

"Аԥсныбылтәы" уаанӡатәи аиҳабы иганахьала ашьаус хацыркуп ацәгьоурақәа ԥшьба рыла Аԥсны Ашьаустә закәанеидкыла ахәҭаҷ "Инапы ианҵаз аҳәынҭқарратә мазара мҽахы ҭбаала ахатәтәреи аныхреи" ахәҭаҷ инақәыршәаны. Ашьаусҭҵаара излаԥхьаӡаз ала, Аҩӡба ицәгьоура иалҵшәаны аҳәынҭқарра иаиуз аԥхасҭа иааизакны иартәоит 31 миллион 438 нызқь мааҭ, аха ари аԥхасҭа аԥхьаӡара макьана ихыркәшаӡам. Ашьаусҭҵаара аҳәаақәа ирҭагӡаны Аҩӡба Аҳәынҭнаплакы анапхгаҩыс иусура аамҭа зегьы ҭырҵаауеит аԥхасҭа зегьы амҽхак аилкааразы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4

Озган анардадаҩцәа рус ҟарымҵар Апрокуратура хадахь дшырзашшуа лҳәеит

10
(ирҿыцуп 11:40 06.06.2020)
Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган Гәдоуҭа араион ахадара злахәыз аилатәара мҩаԥылгеит, дареи Гагра араион ахадареи лыманы Аҟәа ацрыҵқәа ррыцқьарҭа ахьыҟоу Алада Ешыра ақыҭа даҭааит.

АҞӘА, рашәара 6 - Sputnik. Аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩ, аекономика аминистр Кристина Озган Гәдоуҭа араион ахь аусуратә гәаҭара анымҩаԥылгоз Аинвестпрограмма аобиектқәа рҵыхәала зус ишақәнагоу иназмыгӡо анардадаҩцәа рзы Апрокуратура хадахь дшашшуа атәы лҳәеит, абри атәы аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Аусбарҭа пресс-маҵзура ишаҳәо ала, ари аҩыза аҳәамҭа Озган иҟалҵеит Аԥсны Аҳәынҭқарра асоциал-економикатә ҿиара ацхрааразы 2017-2019 шықәсазтәи Аинвестициатә программа иаҵанакуа ҳаԥхьаҟа ииасуа аобиектқәа ирызкыз Гәдоуҭа араион ахадареи лареи реилацәажәараан.

"Кристина Озган Гәдоуҭа араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Баграт Боџьгәуа инарҵауланы изеиҭалҳәеит арҭ аобиектқәа рҟны аҭагылазаашьа зеиԥшроу, урҭ рзы иҷыдоу агәцаракра ааирԥшырц иалҳәеит. Лара инаҵшьны иазгәалҭеит анардадаҩцәа рхыдҵақәа нармыгӡо иалагар, урҭ рзы адыррақәа Апрокуратура хадахь инашьҭны дшырзашшуа", - ҳәа аанацҳауеит Аекономика аминистрра апресс-маҵзура.

Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа аԥыза-министр ихаҭыԥуаҩс, аекономика аминистрс Кристина Озган дҟаиҵеит лаҵара 4, 2020 шықәсазы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10