Геннадий Гагулия

Геннади Гагәылиа аҵыхәтәантәи имҩахь днаскьаргоит цәыббрамза 12 аҽны

17
(ирҿыцуп 17:45 10.09.2018)
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иԥсыжра аиҿкааразы аҳәынҭқарратә комиссиа аилатәара мҩаԥигеит.

АҞӘА, цәыббра 10 – Sputnik. Геннади Гагәылиа наӡаӡа ҳәа иаҳәара мҩаԥгахоит цәыббра 12 асааҭ 11:00 инаркны 14:00 рҟынӡа Гәдоуҭа Акультура ахан аҿы. Абри атәы аанацҳауеит Ахада иофицалтә саит.

Цәыббра 12 2018 шықәса Аԥсны иахьаҵанакуа лахьеиқәратә мшны ирылаҳәоуп. Абри амшаз атәыла абираҟқәа лашьҭхоит. Агәырӷьаратә уснагӡатәқәа зегь аанкылахоит.

Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иԥсҭазаара далҵит Мысра ааигәара иҟалаз амҩатә машәыр иахҟьаны, цәыббрамза 8, асааҭ рзы 23:10 рзы.

Амашәыр зхылҿиааз автомашьына ВАЗ-2199 аԥсҟы зкыз Ҳаџьараҭ Ҭарсман аиҳабыратә кортеж амашьынақәа амҩа римҭеит. Аекспертиза адыррақәа рыла иара анаркотикатә маҭәашьар идкылан дыҟан.

17
Атемақәа:
Аԥсны аԥыза-министр Геннади Гагәылиа иҭахара (37)