Сапер инженерных войск ВС ЮВО. Архивное фото.

"Ауарбақәа" иԥжәар зылшо амаҭәарқәа рҟынтә аполигонқәа дрыцқьоит

8
(ирҿыцуп 17:55 07.11.2018)
Аррамаҵзурауаа, аԥснытәи аполигонқәа "Нагвалоу", "Гәдоуҭа", "Ҵабал" рҟны 12 гектар рҟынӡа аҭыԥқәа дрыцқьароуп.

АҞӘА, абҵара 7 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә база анџьныр-сапиортә ҟәша аррамаҵзурауаа аполигонқәа иԥжәо амаҭәашьарқәа рҟынтә ррыцқьара нап адыркит аҵаратә шықәс ҿыц аҽазыҟаҵара аҳәаақәа ирҭакны. Абри атәы ааицҳауеит арратә база апресс-маҵзура аиҳабы Вадим Астафиев.

"Иԥжәо амаҭәашьарқәа аррамаҵзурауаа ирыԥшаауеит ҳаамҭазтәи атехника ацхыраарала. Ахархәара рыҭоуп арԥжәагақәа инахараны изыԥшаауа, рырԥжәара алзыршо ашьақәгылақәа "Ауарба", аметаллԥшаагақәа "ИМПС", — иҳәеит иара.

Арԥжәагақәа асапиорцәа атротилтә зариад ала иԥыржәоит.

"Аусурақәа зегьы ишьақәыргылоу астандартқәа ирықәшәо имҩаԥыргоит, ашәарҭадара аԥҟарақәа ирықәныҟәоит", — иҳәеит Вадим Астафиев.

Зынӡа аполигонқәа разырхиара иалахәуп 300-ҩык аррамаҵзурауаа, 30 цыра арратә техника ҷыда, анџьныртә машьынақәа ИМР-2, лассы иныҟәо атраншеиатә машьынақәа БТМ-3, ашьҭыхга кранқәа, аекскаваторқәа, аидарашьҭыхгақәа.

8