Sputnik аҿы актәи ацхыраара аҟаҵашьазы амастер-класс мҩаԥган

60
(ирҿыцуп 15:36 11.04.2019)
Раԥхьатәи ацхыраара шыҟаҵатәу, уи цәшәарақәас иацу уҳәа ртәы Sputnik аҿы еиҭалҳәеит Аԥсны АҶА амедицинатә иаҳәшьа Александра Лозоваиа.

Сариа Кәарацхьиаԥҳа, Sputnik

Акурорттә сезон аатра мызқәак роуп иагу. Аԥсшьаҩцәа еиуеиԥшым аҭагылазаашьақәа ианрықәшәо ыҟоуп. Ацхыраара ласы ааиаанӡа раԥхьатәи ацхыраара аныҟаҵатәу ыҟоуп, аха уи аҭакԥхықәра ацуп.

Акурс "Ацхыраара лас ауаажәларра рзы" амҩаԥгаҩ Александра Лозоваиа еиҭалҳәеит ақалақь иаҵанакуа амшын аԥшаҳәеи аҟәарақәеи рҿы аиқәырхаратә гәыԥқәа шмаҷу.

"Сгәалашәараҿы иаанхеит сыла ишабоз ауаа аныӡааҟәрылоз. Аха убри аан иӡааҟәрыло иркыша ак рзыршәтәуп, рыцхырааразы рааигәа анеира шәарҭоуп", - ҳәа еиҭалҳәоит лара.

Аԥсны ақалақьқәа зегьы рҿы еиҿкаауп ацхырааратә гәыԥқәа. Урҭ амшын аҿы иӡааҟәрылои ашьхарахь ибжьаӡуеи реиқәырхара иазхоуп. Аха зны-зынла ауаа иаразнакы ацхыраара рыҭалатәуп.

АҶА амедицинатә иеиҳәшьа Индира Амҷыԥҳа лажәақәа рыла иҟалалоит ацхыраара ҟазҵо ихаҭа данҭахо.

"Иҟаҵатәыҵәҟьоу узымдыруазар, уҽацәхьоукыр еиҳа еиӷьуп. Иҟоуп аԥҟарақәа хымԥада узықәныҟәаша. Уи адагьы ацхыраара аныҟауҵо ухаҭа ухы ашәарҭара иҭоумыргылароуп", - ҳәа азгәалҭоит Амҷыԥҳа.

Актәи ацхыраара аҟаҵаразы иудыруазароуп ашьа шаанкылатәу, иԥсабаратәымкәа аԥсыԥ алагаҩагара ишаларгатәу, адеисра шгәаҭатәу.

"Ауаҩы иԥсы ҭоу-иҭаму агәаҭаразы идеисра гәаҭатәуп, иблагә алашара шаныруа еилыргатәуп, ашьаанкылараз ииашан амахәааҷ ақәҵатәуп", - ҳәа лҳәоит лара.

"Ацхыраара лас" ҿыцқәа Аԥсныҟа иааргеит

Акурс "Ацхыраара лас ауаажәларра рзы" амҩаԥгаҩ Александра Лозоваиа илҳәоит актәи ацхыраареи амедицинатә цхыраареи шеилагатәым.

Лазоваиа лажәақәа рыла, иаҳҳәап ашьа цозар – иаанкылатәуп, ацхыраара лас неиаанӡа ауаҩы дымшьабартә аҭагылазаашьа иҭатәуп.

Sputnik аҿтәи апресс-конференциаҿ акурс "Ацхыраара лас ауаажәларра рзы" амҩаԥгаҩ Александра Лозоваиа амастер-класс мҩаԥылгеит.

 

60

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9