Мамзышьха амцакрақәа еиҭах аҭыԥ роуит

41
(ирҿыцуп 17:20 16.05.2019)
Мамзышьха амцакрақәа еиҭах аҭыԥ шрымаз рбеит лаҵара 13 рзы.

АҞӘА, лаҵара 16 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Мамзышьхантәи аиланхарҭақәа рахь амца албаараз шәарҭара ыҟам ҳәа Sputnik иазаанацҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Амцашьаҭақәа ашьха ақәцәахь ауп иахьырбаз. Макьаназ уи аҽамырҭбаац, аха уахь анеира уадаҩуп. Аҭагылазаашьа хылаԥшра арҭоит Гагра араион АҶА аҟәша. Амцарцәара иаҿу Гагра араион ақыҭанхамҩа аусзуҩцәа роуп.

Аусҳәарҭа аиҳабы Заур Бганба иажәақәа рыла аҭыԥ ахь 40-ҩык ауаа нашьҭуп.

"Аҭыԥ ахь анеира уадаҩуп. Атехника ҷыда, амашьынақәа уахь изнеиӡом. Ауаа халаны рымчала амца аимҽханакра алдыршом", - иҳәеит иара.

Бганба иажәақәа рыла амцакра зыхҟьаз ашәарҭадара аԥҟарақәа рықәымныҟәароуп.

 

41

Аԥсны раԥхьатәи ахада Ешыра иҩны иақәкны ихысуаз ҳәа агәҩара ззыҟоу даанкылоуп

7
(ирҿыцуп 16:45 31.05.2020)
Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар аҳәамҭа ҟиҵеит атәылаҿы аҭагылазаашьа ҭышәныртәаланы ишыҟоу, ацәгьоура иалахәыз зегьы ирыхәҭоу ахьырхәра ишақәыршәахо.

АҞӘА, лаҵара 31 - Sputnik. Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба Ешыра дахьынхоз иҩны иақәкны ихысуаз ҳәа агәҩара ззыҟоу дааныркылеит ҳәа адырра ҟаиҵеит Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар. Аминистр ивидеоааԥхьара кьыԥхьуп ААР Youtube аҿтәи адаҟьа аҟны.

"Лаҵара 29 ауха Лада Ешыра аҭыԥ змаз ахысра аганхьала даанкылоуп Аԥсны раԥхьатәи ахада иҩны имариашаны ихысуаз ҳәа агәҩара ззыҟоу ауаҩы. Аха абри ахҭыс шаҳаҭс иамаз ауаа азинхьчаратә усбарҭақәа иргәныҩуам, иара убри алагьы аусҭҵаара иацхраауам", – иҳәеит ААР аминистр.

Аминистр убасгьы атәыла ауааԥсыра зегь рахь ааԥхьара ҟаиҵеит аҭагылазаашьа еиларымхәарц, азинхьчаратә усбарҭақәа закәанлатәи русура ԥынгыла арымҭарц, избан акәзар уи ҿааҳәыра змам ахҟьа-ԥҟьақәа цәырнагар ауеит. Азҵаарақәа зегьы азакәан инақәыршәаны иӡбахалароуп иҳәеит иара.

Иахьатәи аамҭазы Аԥсны амчратә усбарҭақәа русзуҩцәа зегьы ршьапы иқәгылоуп, ауаажәларратә ҭынчра ахьчара иазкуп ҳәа азгәеиҭеит Дмитри Дбар. 

 

7

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Инџьгьиа Орҳан Ашамба изкны

5
(ирҿыцуп 15:11 31.05.2020)
Омар Беигәаа ихьӡ зху аҳәаанырцәтәи ҳџьынџьуаа рҭоурых амузеи аиҳабы Џьамбул Инџьгьиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Орҳан Ашамба изку акәакь аҿы иӡыргоу амаҭәарқәа рҭоурых атәы.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Инџьгьиа Орҳан Ашамба изкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽыша.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5