Игор Адлеиба

Адлеиба Екатеринбург иқәгылара иҽазыҟаҵашьазы: исфом, изжәуам

53
Апрофессионалтә бокс ахәылԥаз аҳәаақәа ирҭагӡаны Екатеринбург лаҵара 18 рзы дықәгылараны дыҟоуп аԥснытәи аспортсмен Игор Адлеиба.

АҞӘА, лаҵара 17 - Sputnik, Бадри Есиава. Аԥснытәи абоксиор Игор Адлеиба аҽыкапанра дахысроуп лаҵара 17 рзы. Иара икапан 67 кьыла 700 грамм еиҳамхароуп. Абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аспортсмен ихаҭа.

"Лаҵарамза 17 рзынӡа кьылак исыгсырхароуп. Убри азы арҭ амшқәа сыфара, сыжәра иагсырхеит. Дсындаҭлараны дыҟоуп урыстәылатәи аспортсмен Алексеи Тухтаров. Иара кик-боксинг азы адунеии Европеи дырчемпионуп. Аԥышәа имоуп. Тухтаров ицықәгылара сара сзы иԥышәоуп", - иҳәеит Адлеиба.

Аспортсмен аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥигоит Екатеринбург. Иара иажәақәа рыла, уи дазыхиоуп. Лаҵарамза 18 рзы аиааира игар, Игор иреитинг еиҳахоит.

Игор Адлеиба Аԥсны изныкымкәа дачемпионхахьеит, жәларбжьаратәи атурнирқәа рҿы аиааирақәа игахьеит. Адлеиба апрофессионалтә ринг аҿы хәынтә дықәгылахьеит, рыхәынтәгьы аиааирақәа игеит.

53

Уахыки-ҽнаки рыла 106-ҩык акоронавирус шрылаз аадырԥшит Аԥсны

16
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4058-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2071-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 36-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 28 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 458 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 106 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 137-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 118-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 40-ҩык, илҩаауп 15-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит жәҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 51-ҩык апациентцәа. 47-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп. Амобилтә госпиталь аҟынтәи илҩаауп быжьҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

16
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Џьынџьал Тҟәарчал аџьықәреи аҽаҩразы: аибашьра еилгеижьҭеи ас еиԥш ҳамбацт

7
(ирҿыцуп 20:06 28.10.2020)
Тҟәарчал араион ақыҭанхамҩа аусбарҭа аиҳабы Амиран Џьынџьал арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит сынтәа араион анхацәа рџьықәреи аҽаҩра зеиԥшроу.
Голанӡиаԥҳа акоронавирус азы: абыржәгьы агәра зымго хәыҷык ихшыҩ днанамгозар акәхап

"Ҳраион аҿы ари аҩыза аҽаҩра ҟамлацызт уҳәар ҟалоит. Сынтәа аџьықәреи ахаҭабзиара бзиоуп, алаҵараангьы аҭагалараангьы амшқәа ақәшәеит, зынӡа ахьы иаҩызоуп. Иааидкылан 950 гектар аџьықәреи лаҵаны иҳаман. Гектаркнтә ҩ-тоннаки бжаки ҟалар акәын. Аибашьра еилгеижьҭеи ас еиԥш аҽаҩра ҳамҩбацызт. Аҽаҩра амш иахьыԥшуп, ажәларгьы ибзианы аус адырулан, ҳәарада, алҵшәагьы ҟалеит. Ажәакала, аҭагылазаашьақәеи зегьы еиқәшәеит, ауаа ахагьы роуит, аԥсабарагьы иара атәы ҟанаҵеит", - еиҭеиҳәеит Џьынџьал.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7