Ашыц

Аҵарауаҩ иҳәеит кавказтәи ашыц аиҭашьақәыргыларазы шаҟа аамҭа аҭаху

38
(ирҿыцуп 14:16 12.06.2019)
Абнатә ԥсабара Адунеизегьтәи афонд (WWF) аинформациала 2012 шықәса рзы Шәача иԥхасҭахеит 99% колхидатәи ашыц.

АҞӘА, рашәара 12 - Sputnik. Кавказтәи аҳәырԥсарра аусзуҩ еиҳабы Евгени Грабенко РИА Новости иазеиҭеиҳәеит Ашәҟәы ҟаԥшь ианыз кавказтәи ашыц аиҭашьақәыргыларазы 300 шықәса иреиҵамкәа иаҭахуп ҳәа.

Колхидатәи ашыц ықәӡаауа иалагеит амцаԥшьхәаҷа иахҟьаны. Ахәаҷа Шәачаҟа иааган Италиантәи 2012 шықәса рзы аиҭаҳатәқәа ирылакны.

"Ашыц акраамҭа аҽышьақәнаргылоит. Ашыцҵлақәа рхатәы микроклимат аԥырҵахьан. Уажәы дара рыҟамзаара иахҟьаны аҽаԥсахит аекосистемагьы. Ашыц шықәсык аҩнуҵҟа миллиметрақәак роуп иахьазҳауа. Аиҭашьақәыргылара 300-600 шықәса иадхалар алшоит", - иҳәеит Грабенко.

Амцаԥшьхәаҷа цәырҵаанӡа гектарк аҿы 4-4,5 нызқь ашыц иазҳауан. Акызаҵәык - ашыцраҿ аҿа ахы цәырнаго иалагеит, уи агәыӷра ҳнаҭоит", - иҳәеит аҵарауаҩ.

"Аҿа аира иунарбоит адгьыл аҿы арыц шмыӡыз. Уажәы иубар алшоит 5,7 - 20 сантиметра иҟоу ашыц ҵиаа", - азгәеиҭеит Грабенко.

Уи адагьы аҵарауаа рҽазыршәоит ашыц атеплицақәа рҿы реиҵааӡара. Аха макьаназ ирзалмыршеит урҭ жәпаны, аамҭак ала иҿио рыҟаҵара. Абнатә ԥсабара Адунеизегьтәи афонд (WWF) адгыларала Урыстәыла аусура иалагеит ашыцаарыхра апроект.

 

38

Аԥсны 68-ҩык аҿкы рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

11
(ирҿыцуп 20:10 29.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 4126-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 2170-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 38-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 29 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 427 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 68 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 29 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы лыԥсҭазаара дшалҵыз 1976 шықәсазы ииз апациент. Лара ахәышәтәырҭа дҭашәеит жьҭаарамза 13, лыԥсыԥ лагаҩагара акыр илцәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра лыманы. Иақәнагаз атерапиа шлзымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 29 рзы лдунеи лыԥсахит.

Жьҭаара 29 рзы рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы аҟәатәи амобильә госпиталь аҟны ишьҭаз апациент иԥсҭазаара далҵит, иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 135-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 113-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 29-ҩык, ибжьаратәуп - 36-ҩык, илҩаауп 13-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит 11-ҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 55-ҩык апациентцәа. 51-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, ԥшьҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Барцыц Гагра араион COVID-19 азы: аҭагылазаашьазы даара ицәгьоуп

2
(ирҿыцуп 19:55 29.10.2020)
Гагра араион ахада ихаҭыԥуаҩ Алхас Барцыц арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акоронавирус зыхьуа ачымазаҩцәа рзы араион аҿы иҟоу алшарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыц Гагра араион апандемиа аҭагылазаашьа иазкны

"Аҭагылазаашьа араион аҿы ицәгьоуп, 200-ҩык иреиҳауп ачымазара змоу. Ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп 17-ҩык. Ачымазара аҩны изхызго зегьы ргәабзиара шыҟоу ҳазҵаауеит, иҳамоу алшарала ацхыраара раҳҭоит. Иааиуа амчыбжь азы иаартхоит астационар ҳасабла ачымазара змоу рзы 30-ҩык рҭыԥ. Уи анаҩсгьы иҳамоуп акомпиутертә томограф. Иара икоммерциатәуп, аха уажәы аиҿцәажәарақәа имҩаԥаҳгоит, уи иаалкау атәылауаа рзы хәыда ԥсадахарцаз. Мызкы 100-ҩык рҟынӡа ачымазаҩцәа ргәаҭаразы алшара шыҟало агәра ҳгоит. Уахь иаҵанакуеит зылшарақәа ԥку, насгьы зҭагылазаашьа уадаҩу аҭаацәарақәа рҟынтә ауаа. Иара уи адагьы, Гагратәи амедицинатә коллеџь аҟны аҵара зҵо 30-ҩык астудентцәа ахәышәтәырҭаҿы аҳақьымцәа ацхыраара рырҭалоит. Ахәышәтәырҭа хәшәыла еиқәыршәаразы иҟан ауадаҩрақәа, аха урҭ рҽеиуп. Ҳхатә мчқәа рыла иԥшаахаз маҷым, аха аҳәынҭқаррагьы ацхыраара ҟанаҵеит",- еиҭеиҳәеит Барцыц.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау