Лыблақәа Аԥсны рхыубаалон: Ирина Сыҷынааԥҳа лгәалашәаразы

578
(ирҿыцуп 16:54 14.08.2019)
Аԥсны жәлар рфорум "Аидгылара" активла иалахәыз, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахаз, "Агәымшәаразы" амедал занашьоу Ирина Иуан-иԥҳа Сыҷынааԥҳа лпатриоттә мҩа атәы дазааҭгылеит лхәыҷаахыс дыздыруаз раԥхьатәи лырҵаҩы, апоетесса Белла Барцыцԥҳа.

Sputnik, Саида Жьиԥҳа

Ирина Сыҷынааԥҳа аҭаацәара ду аҟны илызҳаит. Лан Алла Џьниаԥҳа ршьапы иқәлыргылеит, аҵара длырҵеит хәҩык ахшара.

"Ирина сара раԥхьаӡа данызба, лан лнапы кны Гагратәи абжьаратә аԥсуа школ №1, азыҟаҵаратә гәыԥ ахь данысызналга ауп. Фышықәса зхыҵуаз ахәыҷы убриаҟара лыблақәа ҟәышын, санрыхԥшылоз сцәа сҭаӡыӡаауан, иԥсабаратәым мчык рхыскаауан. Лани сареи уамашәа ибаны еибаҳҳәон, адҵақәа рынагӡараан ҳацхыраара анлыдаҳгалоз, "мап, сара схала" ҳәа шҳаҭалкоз. Илызҳацыԥхьаӡа, лҟазшьеи лхымҩаԥгашьеи ахы злымҟьоз аԥсуа цәа рхалон. Аиҳабыратәи аклассқәа рҿы, дсываҟәыланы, дысҩызаны дызбо салагеит", - аԥҳәызба дылгәалашәоит раԥхьатәи лырҵаҩы Белла Барцыцԥҳа.

Ирина ашкол даналга, арҵаҩы изанаҭ алылхуеит. Имҩаԥылгон афизикеи аматематикеи Бзыԥҭатәи актәии, Пицундатәи актәии, Гагратәи актәии абжьаратә аԥсуа школқәа рҿы.

Усҟантәи аамҭазы, Аԥсны иахаԥаны иҟаз ақырҭуа милаҭ, ҵҟа-ҵҟала ҳажәлар рыхәаҽра иаҿын. Урҭ аҿагылара рызҭоз амилаҭ хақәиҭратә қәԥара активистцәа иреиуаз Борис Кьахьыриԥа, Лева Гыцба, Ҳараз Чамагәуа, Лиуфа Ԥсардиа уҳәа аӡәырҩы Ирина дара дрықәлазшәа, рыгәҭа дгылан.

Зықәра аиаанӡа зыхшыҩ шәыз, зыԥшра зсахьа еинаалаз, ҿыцәаара зқәымз амцабз зхылҵуаз лыблақәа игәаӷьны рхы шьҭыхны ихыԥшыломызт лықәлацәа.

1990 шықәсазтәи аԥсуа-ақырҭуа еиҿыхарақәа раан, аҭыԥҳа гәымшәарыла ҳаӷацәа дырҿагылеит. Лҩызцәа Леила Коӷониаԥҳаи Фатима Қәпалԥҳаи Гагра астадион агәашә илагыланы, ақырҭцәа нарышьҭуамызт. Афырԥҳәызбацәа, зҭаҷкәым раҵәаны ирҿаӷаӷоз ақырҭуа хацәа ирцәымшәакәа, ирықәнагаз аҭак рырҭон.

Ирина аԥсадгьыл ахь абзиабара дшыхәыҷыз илнырхьан. Лан Алла Џьниаԥҳа Аԥсны жәлар рфорум "Аидгылара" Гагратәи аҟәша дахәҭакын. Хымԥада лыхшарагьы ҽакала хәыцшьа рымамызт.

"Ашәҟәазы аизга шырҳәо еиԥш, сара Ирина лыблақәа рзы убас сҳәоит. Шаҟантәи амшын Еиқәа еиԥш иҵаулаз лыблақәа санрыхԥшылоз сҿаԥхьа ицәырҵхьазеи ҳнысымҩа. Иахьа лфотосахьа санахәаԥшуагьы, аҭоурыхтә хаҿы ҳәа дысԥхьаӡоит", - лҳәоит Белла Барцыцԥҳа.

Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аналага, аӡәгьы џьашьатәыз изыҟамлеит Ирина лашьцәа дрыцны аибашьра дахьцаз. Аинрал Сергеи Дбар икомандаҟаҵарала Гәымсҭатәи аштаб аҟны ашәҟәы иҭалгалон ихәызи иҭахази рсиа, арыцҳара иахьақәшәаз аҭыԥи аҭагылазаашьеи арбауа.

Ԥхынгәы 25, 1993 шықәсазы, Ирина лаҳәшьаԥа хәыҷы, Асԥар Қоӷониа имш иира аҽны идылныҳәаларц азы аҩныҟа дцарц иақәылкит. Аха ари агәҭакы анагӡара лразҟымхеит. Аҩадатәи Ешыра ақыҭан, аштаб азааигәара иԥжәаз арҭҟәацга ахыԥҽыха лықәшәаны, 27 шықәса ирҭагылаз аҭыԥҳа лыԥсҭазаара ҿахҵәоит.

Ирина илзааигәаз, дышҭахаз рхаҿы ирзаагомызт, лыԥсыбаҩ рхаҭа ирбаанӡа. Лара лыҟамзаара аныԥшит аибашьра ашьҭахьтәи аамҭа.

"Аԥсабаратә ҟәышра, уи адагьы аҵара бзиеи, ааӡареи змаз аҭыԥҳа, аибашьра ашьҭахьтәи ҳашьақәгылараҿы, иара иахьатәи аԥсҭазаараҿгьы ллагала рацәахон. Ирина леиԥш ԥхьаҟа ихәыцуаз ауаа ҳацәмаҷхеит азоуп ҳабжьара аилибымкаарагьы шыҟоу", - инаҵылшьит апоетесса.

Амилаҭ хақәиҭратә қәԥара активистцәа рыбзоурала Гагра ақалақь иргылаз аԥсуа школ аҿы акыр шықәса аус зуз Белла Барцыцԥҳа, 2010 шықәсазы "Икыдымшәаз аеҵәа" захьӡу, Ирина Иуан-иԥҳа Сыҷынааԥҳа илызкны ашәҟәы ҭлыжьит.

"Иԥсуа зегьы рыеҵәахәқәа кыдшәаны иҟалозҭгьы хаха, ажәҩан ахала аҽазымшьуа еҵәада инхон, ҳаӷеиҭа", - ҳәа иалаго, афилософиатә ҵакы змоу раԥхьатәи ацәаҳәақәа рылагьы еилыукаауеит, апоетесса Ирина лҭахара лгәаҟны ахәра ду шыннажьыз, аха аԥҳәызба лахь илзынхаз агәалашәара ҿыцәаара шақәым.

578

Ҭыҩԥҳа еиҭалҳәеит аҿкы чымазаразы Тҟәарчал аҭагылазаашьа зеиԥшроу

6
(ирҿыцуп 19:29 23.09.2020)
Тҟәарчалтәи араионтә хәышәтәырҭа аҿктәы ҟәша амедеиҳәшьа еиҳабы Емма Ҭыҩԥҳа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит COVID-19 зманы ирыдҵаалаз шаҟаҩы ыҟоу, урҭ рҭагылазаашьа зеиԥшроу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ҭыҩԥҳа Тҟәарчал COVID-19 аганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы

"Ачымазара зыхьыз 17-ҩык ыҟоуп, зҭакқәа аахьоу. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 12-ҩык, Гәдоуҭатәи агоспиталь ахь ирышьҭхьоу хәҩык рҟынтәи ҩыџьа ргәы бзиахахьеит. Ачымазцәа рааигәа иҟаз ҳәа 14-ҩык алкаауп, аҩны рҽыԥхьакны иҟоуп 20-ҩык. Абас иҟоуп иахьазы Тҟәарчал ҳҭагылазаашьа", - лҳәеит Ҭыҩԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

6
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Акоронавирус зцәа иалаз апациент иԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

11
(ирҿыцуп 19:26 23.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1116-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 330-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, ааҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 23 – Sputnik. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы иԥсҭазаара далҵит акоронавирус зцәа иалаз апациент ҳәа адырра ҟанаҵоит Ауааԥсыра COVID-19  рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. Апандемиа ҟалеижьҭеи ари аабатәи ԥсыҭбароуп Аԥсны иахьаҵанакуа.

1959 шықәсазы ииз ахаҵа Ареспубликатә хәышәтәырҭа ареанимациатә ҟәшахьы дааргеит ацхыраара ласы амашьынала цәыббра 19 ауха. Иара даара дхьанҭан, иԥсыԥлагаҩагара акырӡа иуадаҩын. Дангәарҭа иааԥшит ҩ-ганкахьала аполисегментартә гәаҵәкра шимаз, ирыԥҳақәа ааха ӷәӷәа роухьан.

"Цәыббра 20 ашьыжь апациент Гәдоуҭатәи агоспиталь ахь диаган, уаҟа иара иаразнакала арыԥха-аҳауаҭарсгатә аппарат дшаҿаркызгьы, иҭагылазаашьа еиӷьымхаӡеит, аҳауазымхареи агәмаҷреи ирыхҟьаны иԥсҭазаара далҵит. Ахаҵа ицәа иалаҽны иҟаз егьырҭ ачымазарақәагьы иман. Аҳақьымцәа аарыԥхьаанӡа мышқәак аҩны иҽихәышәтәуан ихала", - ҳәа азгәарҭоит аоперштаб аҟны.

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 197-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 62-ҩык.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 91-ы апациентцәа, урҭ рахьтә ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп 89-ҩык, рҭагылазаашьа хьанҭоуп хәҩык, ибжьаратәуп 33-ҩык, илҩаауп 19-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау