Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Асҭамыр Лакашьиа таитәи абокс иазкны

3
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп - акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.
3