Аҟәа ақалақь Араион ҿыц аҿы ахаҵа дышьны дырбеит

141
38 шықәса зхыҵуаз ахаҵа Араион ҿыц аҩнеихагылақәа руак аҿы дыршьит.

АҞӘА, цәыббра 3 – Sputnik. Аҩаша, цәыббра 3 ауха, асааҭ 00:30 рзы Аҟәа, Араион ҿыц, Лагәлаа имҩа №3 аҩналарҭаҿы дшьын 1981 шықәса рзы ииз Омари Михаил-иԥа Шьакаиа. Абри атәы аанацҳауеит ареспублика Апрокуратура хада.

Аусбарҭа асаит аҿы ишаҳәо ала, Шьакаиа ихы иеихсит. Аҭыԥ аҿы иԥшаан зкалибр 5,45 миллиметр иҟоу абџьар агильзақәа. Аӡбарҭа-медицинатәи абаллистикатәи експертиза мҩаԥыргоит.

Аҟәа ақалақь апрокуратура ауаҩшьреи амцабџьар изакәанымкәа аҵәахреи аныҟәгареи рзы ашьаус хацнаркит.

141

Ашкол ахь ихынҳәит: аԥснытәи аушьҭымҭацәа аԥышәарақәа рҽырзыҟарҵоит

6
(ирҿыцуп 18:58 02.06.2020)
1 - 10 аклассқәа рҵаҩцәа рҵараамҭа хыркәшахеит лаҵара 13 рзы акоронавирустә ҭагылазаашьа иахырҟьаны. Аушьҭратә ԥышәарақәа рыда егьырҭ аԥыхын.

Аушьҭымҭацәа ракәзар, рашәара 2 инаркны аԥышәарақәа рҽырзыҟаҵара иазыхынҳәит. Дара рзы акарантинаамҭа шымҩаԥысыз, аҵаратә процесс ашьақәҟьара шырнырыз уҳәа Sputnik Аԥсны аматериал аҿы.

Sputnik

Акарантин аан аҵара

Акоронавирус инадҳәаланы иҟаз аԥкрақәа аҵаратә процесс анырра анамҭар залшомызт, аҵаҩцәеи арҵаҩцәеи аформат ҿыц ахь ииасыр акәхеит. Иҟан онлаин-урокқәа зхы иазырхәоз, иҟан уи ззалмыршоз.

Убри аан арҵаҩцәа иазгәарҭоит рҵаҩцәа шгәыгәҭажьмыз, ҭелла ишазыҟарҵоз.

Аҵарамшқәа раԥхьатәи амш азы Sputnik аҭыхратә гәыԥ аҟәатәи ашкол №1 аҿы дырԥылеит ашкол аусзуҩ. Лара лаԥхьа астол аҿы иқәгылан арзҩыдырытә маҭәашьар. Ажурналистцәа иралҳәеит аҩнуҵҟа аҩналаразы рнапқәа ари амаҭәашьар ала идырзҩыдар шакәу. Аӡәгьы уи мап ацәимкит.

Ашкол адиректор Нонна Делԥҳа илҳәеит сынтәа 37-ҩык аушьҭымҭацәа шыҟоу.

"Аԥсны ашколқәа зегь реиԥш ҳаргьы акарантин аҿы ҳаҟан. Аха абри аамҭазы аҵаҩцәеи ҳареи аимадара ҳаман. Уахь зегь аҵанакуамызт, избанзар техникала еиқәшәам ыҟоуп. Урҭи ҳареи ҭелла ҳаимадан", - лҳәоит лара.

Ашкол анапхгаҩы илҳәеит ашәарҭадаратә ԥҟарақәа зегьы ишрықәныҟәо. Аушьҭымҭацәа ԥшь-гәыԥкны еихшоуп ахәыҷқәеи арҵаҩцәеи рыбжьара иахәҭоу ахарара рыбжьазарц азы.

Аушьҭымҭа Иарна Гьемуаԥҳа иазгәалҭеит акарантин аан арҵаратә процесс ԥырхага шамоуз, избанзар аҩны еснагь аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥылгон.

"Маҭәарқәак онлаин сҽазыҟасҵон, уи адагьы аҵареи аҽазыҟаҵареи еидызбалон. Иахьатәи аурокқәа зегьы маншәаланы имҩаԥысит. Апрограмма ҳаҵахаӡом. Ԥхьаҟатәи сзанааҭ алысххьеит. ААУ аҟны "асервиси атуризм" афакультет аҭалара гәҭакыс исымоуп", - лҳәеит лара.

Иарна лажәақәа рыла, аушьҭымҭацәа аныҳәа ахьыҟамло гәалас ирымоуп.

"Аҵыхәтәантәи ахәылԥаз зегь ҳазыԥшын, ҳапланқәа дуун, аха авирус зегь шьақәнаҟьеит", - ҳәа лҳәеит лара.

Акарантин иҟанаҵаз аиҭакрақәа

Арҵаҩцәеи ашколхәыҷқәеи рзы ашәарҭадаратә уснагӡатәқәа еиҿкаауп Аҟәатәи абжьаратә школ №2 аҿгьы. Уа дҷаԥшьоит амедиаҳәшьа. Уаныҩнало ушоура лшәоит, унапқәа арзҩыдага рхьылшьуеит.

Апандемиа иахҟьаны ари ашкол аушьҭымҭацәа руаӡәк иалихыз азанааҭ иԥсахит. Михаил Ҭарба гәҭакыс иман москватәи аҵараиурҭаҿы "Аӡыргареи ауаажәларра рымадареи" афакультет аҭалара. Уа аҭаларазы аролик ҭыхтәын, аха авирустә ԥкырақәа ирхырҟьаны изынамыгӡеит.

Егьи аушьҭымҭа, Екатерина Мирошниченко илҳәеит ашкол шыгәхьаалгоз, арахь ахынҳәра дшеигәырӷьо.

"Акарантин иҳамнахит еицаҳхаагараны иҟаз аамҭа. Аушьҭратә ԥышәарақәа, аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы, ахәылԥаз – абарҭ акгьы ҟалом. Аҵара аганахьала сара ԥырхага смоуит. Схала сҽазыҟасҵон", - лҳәеит Екатерина.

Ашкол адиректор Ирина Повирскер еиҭалҳәеит акарантинаамҭаз онлаин-ҵара шымҩаԥыргоз.

"Ҳара 55-ҩык ҳаушьҭымҭацәа 11 класс иалгоит, 111-ҩык 9 класск иалгоит, аха урҭ аԥышәарақәа рҭиуам. Аԥшьбатәи аԥшьбарак аан ҳазхьымӡаз ҽаанахьы ииаагоит", - лҳәеит адиректор.

Аушьҭымҭацәа ҩымчыбжь рыҩнуҵҟа аурыс бызшәеи алгебреи рзы аԥышәарақәа рҽырзыҟарҵоит ҳәа еиҭалҳәеит Ирина Повирскер. Лара илҳәеит ашәарҭадара аԥҟарақәа ишрықәныҟәо.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Гәарамиа акалмаҳааӡарҭазы: аԥсшьаҩцәа ҳзымаар, ҳус ҽеихом

14
(ирҿыцуп 18:10 02.06.2020)
Гәылрыԥшь араион Дранда аҳаблан иҟоу акалмаҳааӡарҭа "Кәыдрытәи аӡыхь" аԥшәма Беслан Гәарамиа арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит русура шеиҿкаау, уадаҩрас ирымоу атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Гәарамиа акалмаҳааӡарҭа аусура иазкны

"Ҳусқәа хар рымамкәа ицоит, аха адунеи аҟны иҟоу ачымазара иахҟьаны ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ҳԥырхагоуп. Акоронавирус иахҟьаны аԥсшьаҩцәа ҳзымаар, ҳус ҽеихом. Урҭ ааир, ҳшәахтәқәа, ҳуалгьы ҳшәоит, ҳаргьы хәыҷык ҳауа иҟалон. Аԥсыӡқәа рыфатә уалла иааҳгеит, миллион мааҭ инацны иҳақәуп. Избанзар 60-70 кьыла ҽнак ирфоит, кьылак 150-200 мааҭ рҟынӡа иаԥсоуп рыфатә. Уи 10 тоннак ааҳгеит, акәацлых ауп, ахә цәгьоуп", - иҳәеит Гәарамиа.

Иара убасгьы еиҭеиҳәеит аԥсыӡааӡарҭаҟны шаҟаҩы аус руа, акалмаҳа аҭыԥаҟны ишхырхуа, уи шаҟа мааҭ иаԥсоу.

Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14