Рауль Хаджимба

Рауль Ҳаџьымба аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит

51
(ирҿыцуп 12:29 09.09.2019)
Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур мҩаԥысит цәыббра 8 рзы. Абжьыҭарахь инеиит 65,98 % алхыҩцәа.

АҞӘА, цәыббра 9– Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аҵыхәтәантәи аихшьаалақәа рыла Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур аҿы аиааира игеит Рауль Ҳаџьымба ҳәа алаҳәара ҟаиҵеит Аԥсны АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Аҵыхәтәантәи аихшьаалақәа инарықәыршәаны иара изы рыбжьы арҭеит 47, 38%, Алхас Кәыҵниа изы – 46, 19%.

Зегьы ирҿагыланы рыбжьы арҭеит 3154 –ҩык алхыҩцәа.

Ахыркәшаратә еихшьаалақәа рылаҳәахоит хымш рышьҭахь.

Апартиа "Амцахара" аԥхьагыла алхрақәа рылкаақәа дрықәшаҳаҭым. Аус аӡбарҭа иеиҭараны дыҟоуп. Ҭамаз Гогьиа уи мап ацәикуам, азин имоуп ҳәа ахиҳәааит.

Ҭамаз Гогьиа иара убасгьы иазгәеиҭоит алхрақәа еилагарада имҩаԥысит ҳәа, абжьыҭарахь инеиит 65,98 % ауааԥсыра.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

51

COVID-19 Аԥсны: 172-ҩык аҿкы рыдырбалеит, ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

8
(ирҿыцуп 23:22 25.10.2020)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 3739-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә ргәы бзиахеит 1462ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 35-ҩык.

АҞӘА, жьҭаара 25 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 зцәа иалоу реилкааразы атестқәа 480 ҟаҵан, урҭ рахьтә акоронавирус аарԥшын 172 тест рҟны ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Аоперштаб иара убас иаанацҳаит жьҭаара 25 рзы Гәдоуҭатәи агоспиталь аҿы рыԥсҭазаара ишалҵыз ҩыџьа апациентцәа.

1944 шықәсазы ииз апациент, иара ареанимациа аҟәша дҭашәеит цәыббрамза 28 рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы.  Иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 25 рзы иԥсҭазаара далҵит.

1939 шықәсазы ииз ахаҵа, иара ареанимациа аҟәша дҭашәеит жьҭаара 20 рзы рзы иԥсыԥ лагаҩагара акыр ицәыцәгьаны, ҩганктәи агәыҵәкра иманы.  Иақәнагаз атерапиа шизымҩаԥыргозгьы, жьҭаара 24 рзы иԥсҭазаара далҵит.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 148-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 141-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 27-ҩык, ибжьаратәуп - 51-ҩык, илҩаауп 8-ҩык апациентцәа. Гәдоуҭатәи агоспиталь иҭашәеит жәҩык ачымазцәа.

Аҟәа асасааирҭа "Аиҭар" ашҭаҿы иаадыртыз амобилтә госпиталь аҟны ишьҭоуп акоронавирус зыдбалоу 42-ҩык апациентцәа. 39-ҩык рҭагылазаашьа бжьаратәуп ҳәа иԥхьаӡоуп, хҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

8
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьонуа Шьынқәба иҩны-амузеи аҿы иҟоу абыкь иазкны

5
(ирҿыцуп 20:37 25.10.2020)
Ҷлоу ақыҭан иҟоу Баграт Шьынқәба иҩны-амузеи аиҳабы Роберт Џьонуа арадио Sputnik арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҟны еиҭеиҳәеит амузеи аҿы иӡыргоу абыкь аҭоурых.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьонуа Шьынқәба иҩны-амузеи аҿы иҟоу абыкь иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы есмҽышала.

5