Аԥсны АКХ аофициалтә дырра ҟанаҵеит

21
(ирҿыцуп 10:03 10.09.2019)
Рауль Ҳаџьымба Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур аихшьаалақәа рыла атәыла ахадас далхуп.

АҞӘА, цәыббра 10 - Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Аԥсны Алхратә комиссиа хада аофициалтә дыррра ҟанаҵеит: Рауль Ҳаџьымба Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур аихшьаалақәа рыла атәыла ахадас далхуп ҳәа. Абри атәы Sputnik иазеиҭалҳәеит АКХ апресс-маӡаныҟәгаҩ Елена Лабахәуа.

Рауль Ҳаџьымба изы рыбжьы арҭеит 39 793-ҩык алхыҩцәа, Кәыҵниа изы - 38 766 –ҩык алхыҩцәа.

Абжьыҭарахь инеиит 65,99% алхыҩцәа.

Аԥсны ахада иалхразы аҩбатәи атур мҩаԥысит цәыббра 8 рзы.

Атәыла ахада иҭыԥ азы еиндаҭлон Рауль Ҳаџьымбеи Алхас Кәыҵниеи.

Аԥсны иахьаҵанакуаз иаартын 152 алхырҭатә ҭыԥ. Иара убасгьы алхырҭатә ҭыԥқәа аартын Москвеи Черқьесски.

Аҩбатәи атур аан абжьыҭарахь инеиит 65,99% алхыҩцәа.

Официалла абжьыҭарҭа ҭыԥқәа аркын асааҭ 20:00 рзы.

Цәыббра 9 рзы ирылаҳәан Ҳаџьымба аиааира игеит ҳәа. Аха ари иақәшаҳаҭым Алхас Кәыҵниа иштаб.

21
Атемақәа:
Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа аҩбатәи ртур (41)