Заседание Верховного суда,20 сентября 2019

Иреиҳаӡоу аусӡбарҭаҿы иалагеит Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ ала аӡбаҩцәа реилатәара

41
Ахәашаҽны Аԥсны Иреиҳаӡоу аусӡбарҭаҿы имҩаԥысуеит Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ ала аӡбаҩцәа ахԥатәи реилатәара.

АҞӘА, цәыббра 20 - Sputnik. Ахәашаҽны Аԥсны Иреиҳаӡоу аусӡбарҭаҿы иалагеит Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ ала аӡбаҩцәа изаамҭанытәиу ахԥатәи реилатәара. Абри атәы аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент.

Азашшҩы ихаҭа аӡбара далахәым. Аӡбарҭаҿ иҟоуп ихаҭарнакцәа. Азашшыҩгьы аҭкҳәаҩгьы рхаҭарнакцәа агханы инеиит аусӡбарҭахь.

Аҭакҳәаҩ идукат Теиа Чагунава иацтәи аилатәараан азыҳәа ҟалҵеит алхратә зин аҟаза аус дадыԥхьалазарц. Уи уажәы лзыҳәа мап ацәылкит аҟазауаҩ алкаақәа рырхиара дахьахьымӡаз иахҟьаны.

Аӡбаҩцәа русура иацырҵеит.

Иацы ирзыӡырҩын аҩ-ганкгьы, аха аҩымҭатә рҵабыргыгақәа рыхәаԥшра иахьымӡеит аилатәара быжьсааҭк рҟынӡа ишымҩаԥысуазгьы.

Ашаҳаҭ, Аԥсны АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа, адукат Инга Габлиаԥҳа лзыҳәала иацтәи аилатәараҿы ашаҳаҭ истатус аҟынтә аҭакҳәаҩ истатус ахь диаган.

Аԥсны ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчара знапы иану Асида Шьаҟрылԥҳа иацы аҳәамҭа ҟалҵеит апроцесс даладырхәырц, аха уи мап ацәкын.

Иахьатәи аилатәараан иҭҵаахоит аҩымҭатә рҵабыргыгақәа.

Цәыббра 9 рзы Аԥсны Алхратә комиссиа хада аофициалтә дырра ҟанаҵеит: Аԥсны ахада иалхрақәа раан аҩбатәи атур аихшьаалақәа рыла атәыла ахадас Рауль Ҳаџьымба далхуп ҳәа.

Рауль Ҳаџьымба изы рыбжьы арҭеит 39 793-ҩык алхыҩцәа, Кәыҵниа изы - 38 766–ҩык алхыҩцәа. Абжьыҭарахь инеит 65,99% алхыҩцәа.

Алхас Кәыҵниа иштаб цәыббра 11 рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭахь ашшыԥхьыӡ нанашьҭит Аԥсны АКХ аӡбра азакәан шьаҭа агәаҭаразы.

Иреиҳаӡоу аӡбарҭа цәыббра 13 рзы иаҵахаз акандидат иашшразы заатәи аилатәара мҩаԥнагеит, уи аан ашшҩы АКХ аӡбамҭа аанкыларазы азыҳәа ҟаиҵеит, аха уи мап ацәнакит аӡбарҭа.

Цәыббра 17 рзы азашшҩы ихьӡала аӡбарҭаҿы иқәгылоз адукат Инга Габилаиаԥҳа аӡбаҩцәа реилазаара иашан ишьақәыргылам ҳәа ахҳәааны, ирыԥсахразы адҵа ықәлыргылеит.

Атәыла ахада иалхразы аҩбатәи атур аан атәыла ахада абжьқәа реиҳарак рыла далхзарц аӡбра аднакылеит Аԥсны АКХ абжьыҭарақәа рыламҭалаз. Уи зыхҟьаз уи ауп, "Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иалхразы" азакәан ахәҭаҷ 19 еиуеиԥшым аилкаарақәа ахьцәырнаго ауп. Уа иныҭкааны иарбам аҩбатәи атур аан иаиааиз дшалкаатәу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

41
Атемақәа:
Аԥсны аҳәынҭқарра ахада иалхрақәа 2019 (68)

Аԥсны ААР раԥхьатәи ахада иҩны иақәкны ахысра иалахәыз рыԥшаара иашьҭоуп

8
(ирҿыцуп 11:47 03.06.2020)
Ахҭыс ахьыҟаз аҭыԥ аҟны иԥшаан агильзақәа. Заанаҵтәи аусҭҵаара мҩаԥнагоит Аҟәа араион аҩныҵҟатәи аусқәа рыҟәша.

АҞӘА, рашәара 3 - Sputnik. Аԥсны Аҩныҵҟатәи Аусқәа Рминистрра аусзуҩцәа раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба иҩны иақәкны ахысраан иалахәыз рыԥшаара иашьҭоуп ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, лаҵара 29 асааҭ 20:00 рзы Алада Ешыра Папба имҩахь иааит идырым ахаҿқәа ргәыԥ. Урҭ руаӡәк раԥхьатәи ахада иҩны иақәкны ахысра далагеит.

Уаанӡа, Аԥсны ААР аминистр Дмитри Дбар аҳәамҭа ҟаиҵахьан раԥхьатәи ахада иҩны деихсит ҳәа агәҩара ззыҟоу дшаанкылоу азы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

  • Аԥсны раԥхьатәи ахада Ешыра иҩны иақәкны ихысуаз ҳәа агәҩара ззыҟоу даанкылоуп

 

8
Флаги

Аԥсны аҿиаразы аинвестициатә программа 2020 шықәсазы еиҵахаӡом

1
(ирҿыцуп 11:33 03.06.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа иажәақәа рыла, Урыстәылатәи Афедерациа Аԥсны афинанстә цхыраара еиҵанатәуам ахатә биуџьет аркьаҿрақәа шаланагалазгьы.

АҞӘА, рашәара 3 - Sputnik. Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы аинвестициатә программа 2020 шықәсазы еиҵахаӡом ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Апарламент адепутатцәа данырԥылоз.

"Аҵыхәтәантәи мызки бжаки рыҩныҵҟа сара ҩынтә Москваҟа сцеит. Актәи аныҟәара аԥыза-министри сареи еицымҩаԥаагеит, аҩбатәи аныҟәара иалахәын афинансқәеи аекономикеи рминистрцәа. Урыстәылатәи агани ҳареи ҳаилацәажәеит аинвестпрограмма ахышәа-ҵышәа ишагымхо азы. Уи анаҩсгьы зыргылара хыркәшам аобиектқәагьы рыргылара ари ашықәс ахь ииаганы ихыркәшахоит. Ԥарала ари 400 миллион мааҭ артәоит", - иҳәеит Бжьаниа.

Иара убасгьы иазгәеиҭеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Аԥсны зныкгьы инхарҭәааны Аинвестициатә программа шазынамыгӡаз. Уажәы уи анализ азыҟаҳҵоит иҳәеит иара. Иҟалоит сынтәагьы аобиективтә мзызқәа ирхырҟьаны иалмыршахар. Бжьаниа игәаанагарала, амзызқәа иреиуоуп апроектқәа рысмета ииашоу аекспертиза азура ахьыҟам. Уи Урыстәылоуп иахьыҟарҵо, аамҭеи аԥареи рацәаны иаҭахуп.

Абри инадҳәаланы Урыстәыла ахадара ақәшаҳаҭхеит аекспертиза атехникатә план ала иуадаҩу аобиектқәа мацара рзыҟаҵара.

2021 шықәса рынахыс абри аҩыза аусура Аԥсны имҩаԥгахалоит.

Бжьаниа иҳәеит ареспублика 2020 шықәсазтәи аобиектқәа реиқәыԥхьаӡа рашәара 30 рҟынӡа иазнархиар шакәу.

"Ҳара иҟаҳҵарц иаҳҭаху ҳәаны уи азы аԥара заҟа ҳҭаххо шьақәҳаргылароуп. Агха ҟалар ҳара ҳрепутациоуп аԥырхага зауа. Аекономикеи афинансқәеи рминистррақәа абри аус рнапы алакуп уажәазы. Сгәыӷуеит еилагара дук ҟаларым ҳәа", - иҳәеит ахада.

Урыстәыла Аԥсны ацхраара еиҵанамтәит, уи акәым Аинвестпрограммала иаарышьҭуа ацхыраара ацҵара азҵаара алацәажәарагьы ҟалоит ҳәа иҳәеит Бжьаниа. Асеиԥш азыҟазаашьа аҭакгьы иашаны иаҭахуп ҳәа ишьоит иара.

Бжьаниа иара убасгьы далацәажәеит Ԥсоу иаԥну аҳәаа аркра азҵаара. Акоронавирус иахҟьаз аԥкрақәа ареспублика ауааԥсыра ирнырит, аиҳаракгьы аҳәаанырцә ахәышәтәра зҭаху ауаа.

Аслан Бжьаниа иажәақәа рыла, иара Урыстәыла аԥыза-министр Михаил Мишустин ихьӡала аҳәаратә шәҟәы азирхиеит арҭ рҩызцәа атәылауаа ԥынгылада урыстәылатәи ахәышәтәырҭақәа рҿы ацхыраара роуларц.

Бжьаниа амчыбжь анҵәамҭаз Мишустин аҭел дизасраны дыҟоуп азҵаара аӡбшьазы.

Ахада иҳәеит Москваҟа Аиааира 75-шықәса ахыҵра амшныҳәа азгәаҭарахь дышнаԥхьоу. Убасҟантәи аныҟәарақәа рҳәаа иҭагӡаны ишышьақәыргылахо Аинвестициатә программа иадҳәалоу азҵаарақәа зегьы рыӡбра.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Урыстәыла уахыки-ҽнаки рыла 8 863 коронавирустә хҭыс ҿыц аарԥшуп

0
(ирҿыцуп 12:03 03.06.2020)
Иахьатәи аамҭазы Урыстәыла иахьаҵанакуа 423 741-ҩык акоронавирустә инфекциа рыхьхьеит арегионқәа 85 рыҟны.

АҞӘА, рашәара 3 - Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла Урыстәыла иаарԥшын 8 863 коронавирустә хҭыс ҿыц 84 регион рыҟны ҳәа аанацҳауеит COVID-19 аҿагыларазы аоперативтә штаб.

Иаарԥшыз апациентцәа рахьтә 41,9% ачымазара шрылоу рызгәамҭакәа имҩасуан.

Уахыки-ҽнаки рыла акоронавирус змаз 182-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит, ргәабзиара шьақәгылеит 11 108-ҩык. Апандемиа ааҟалеижьҭеи Урыстәыла иахьаҵанакуа 5 037-ҩык рыԥсҭазаара иалҵит, ргәабзиара ҭышәынтәалеит 186 985-ҩык.

Москва уахыки-ҽнаки рыла иаарԥшуп 2 286 хҭыс ҿыц. Акоронавирус змоу реиҳараҩык рықәра 45 шықәса еиҵоуп. Москва иахьаҵанакуа зынӡа 185 374-ҩык акоронавирус рымоуп.

Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирустә инфекциа рыхьхьеит 28-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 26-ҩык ргәабзиара шьақәгылахьеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

0
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау