Агара, напылақәҵара ампахьшьқәа, акыдыршәылақәа: џьырхәатәи ажәытәра аҭынха

253
(ирҿыцуп 14:03 17.11.2019)
Қь. Ҳә. Агрба ихьӡ зху Џьырхәатәи абжьаратә школ аҟны арҵаҩы-ааӡаҩ Гәында Еныкь-Габниа еиҿкааны илымоуп аԥсуара иазку ауада. Ахәыҷқәа рыблала ирбартә алшара рымоуп аԥсуа инхара-нҵыра иадҳәалоу акыр шықәса зхыҵуа амаҭәарқәа. Урҭ рҭоурых атәы Есма Ҭодуа лматериал аҟны.

Уԥхӡаша злоу аус

Қь. Ҳә. Агрба ихьӡ зху Џьырхәатәи абжьаратә школ излаҽхәаша амоуп. Ашкол арҵаҩцәа рааӡаҩцәа аҵарадырра рызнагара анаҩс, аԥсуаа рҵас, рқьабзқәагьы рыларааӡоит. Ахәыҷқәа рыблала ирбартә алшара рымоуп аԥсуа инхара-нҵыра иадҳәалоу акыр шықәса зхыҵуа амаҭәарқәа. Урҭ зегьы еизган дара ақыҭауаа рҟынтәи. Џьырхәа ақыҭа анхацәа иарбан усзаалакгьы аҟны еснагь аидгылара аадырԥшуеит.

Убас ақыҭауаа реидгылара абзоуралоуп Аԥсны аџьынџьтәылатә еибашьра ашьҭахь ашкол аиҭашьақәыргылара шзалыршахазгьы. Џьырхәаа ишазгәарҭо ала, уи аҟны иџьабаа рацәан ааигәа зыдунеи зыԥсахыз акыр шықәса ари ашкол директорс иамаз Назырбеи Габниа.

"Раԥхьаӡа аусура саналагоз ашкол ҟаҵаӡамызт, аусҳәарҭаҟны уадақәак ҳаман, уаагьы даара иаҳцәыуадаҩын, бжьышықәса амалаҳәагьы аус аауит. Иҳахәоз ҳәа аӡәгьы дыҟаӡамызт, ҳдиректор даара аџьабаа ибеит, ҳаргьы мап ицәымкӡакәаны, 1997-тәи ашықәс азы аусура салагеит, аҿыц ахь ҳаиасит 2005 шықәсазы. Убраанӡа убра ҳаҟан. Убри ашкол ҳнапала иҟаҳҵеит. Аус ҳуит ҳаивагыланы, аусуцәагьы мгаӡакәа, дара анхацәа рџьабаала иҟарҵеит. Иара адиректор абри ҟаҳҵароуп ҳәа имахәҿа еилых дангыла, зегь ивагылеит", – ҳәа ҳзеиҭалҳәеит ари ашкол аҟны рҵаҩыс аус зуа Гәында Еныкь-Габниа. 

© Sputnik Гунда Еныкь_габниа
Џьырхәа ашкол аԥсуа рмаҭәарқәа ауадаҟны ицәыргақәҵоуп ақыҭауаа ржәытә напкымҭақәа

Гәында Еныкь-Габниа лзанааҭ бзиа ибаны дшазнеиуа убоит. Лара лнапалагьы ақыҭауаа рҟны еизылгоит аԥсуара иазку ауада аиҿкааразы еиуеиԥшымыз амаҭәарқәа. Урҭ цәыргақәҵоуп ари ашкол аҟны.

Агара, ампахьшьқәа, астолқәыршәқәа

Ицәыргақәҵоу амаҭәарқәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп 200 шықәса зхыҵуа аԥсуа гара.

© Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
200 шықәса зхыҵуа, акыр абиԥарақәа зааӡаз аԥсуа гара

Гәында Еныкь-Габниа ишаҳзеиҭалҳәаз ала, ари агара лара лабхәа дзааӡахьаз акәын. Иара раҳәшьа ду Шамониа Быҭәба-Габниа лтәакәын. Лара Гәында лхәыҷқәагьы абри агаралоуп ишылааӡаз. Ҳаицәажәараан илгәалашәеит лхәыҷы данырныҳәоз аҟынтәи аепизодкгьы.

"Ҳара ҳуада аҩбатәи аихагылаҟны акәын, аӡӷаб данырныҳәоз, абри агара дышгараз дышьҭыхны, уигьы са ишьҭысхыр ҟалаӡом, аҷкәынгьы ишьҭихыр ҟалаӡом, аӡӷаб лоуп ишьҭызхша, аныҳәаҩ (Арда Смыр-Габниа. – Е. Ҭ.), лмоҭа длыманы дааит, исгәалашәоит иахьеиԥшҵәҟьа, ахәыҷы агара дышгараз, даҵаланы ахәыҷы луадахь дыхәнаны, дыргыланы, убра дылныҳәеит. Убри сгәалашәоит ибзианы", – ҳәа ҳалҳәеит лара.

Иара убас араҟа ицәыргақәҵоуп напыла иқәҵоу ԥшькәакьк, х-кәакьк змоу ампахьшьқәа, астолқәыршәқәа. Урҭ ианлааз лнапала иҟалҵахьан Надушьа Габниа.

 • напылақәҵара акыдыршәыла
  © Sputnik Гунда Еныкь -Габниа
 • напылақәҵара астолқәыршә
  © Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
 • напылақәҵара астолқәыршә
  © Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
 • напылақәҵара астолқәыршә
  © Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
 • напылақәҵара ампахьшьы
  © Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
1 / 5
© Sputnik Гунда Еныкь -Габниа
напылақәҵара акыдыршәыла

Лара лхаҭа, ишеиҭарҳәоз ала хаҵамԥҳәыск лакәын, аҽықәтәара лдыруан, лажәа џьбаран, соуп зҳәоз ахаҵа длырԥхашьар ауан. Надушьа лыҟазшьа иахҟьаны лааигәа анеира ззыгәаӷьуаз маҷын, лҳәара инеиуазгьы ырԥхашьан илыргьежьуан. Аха убри аан, аԥҳәыс ус лыцәтәыммызт, уи аԥсуа маҭәа лӡахуан, ауапа лсуан, дықәҵон. Ачарақәа раан Надушьа лнапала иқәҵаны иҟалҵоз ампахьшьқәа аӡәырҩы рҽы ахәдақәа дырԥшӡахьан. Уи лнапкымҭақәа еиқәдырхеит, иахьауажәраанӡагьы пату ақәҵаны иршьоит лара лҭынхацәа.

© Sputnik Гунда Еныкь-Габниа
Напылақәҵара ампахьшьқәа хәы змаӡам ҭынхоуп

Џьырхәа анхацәа зхатә џьабаала анхара иашьцыло уаауп, урҭ ани ҳамам, ма ари ҳамам ҳәа иашшуа иреиуам, ишәыгыу, ишәзымхо кры ыҟоума ҳәа санразҵаа, "зегь рыла ҳабзиоуп, ҳамҩа ҟарҵеит ҵыԥхцәа, аӡы Хәаԥынтәи иаҳзылбаауеит, абри алашара маҷк ианеилахәо ыҟоуп, аха ҳҵаҩцәа рҭаацәа уажәнатә амҿы аагара иалагахьеит, ҳакласс ауадақәа амца еиқәҵаны иҳарԥхоит", – ҳәа сарҳәеит.

Иара убас, ирхамышҭыкәагьы иазгәарҭоит, ашкол ҿыц аартраан ахаҵгылара рызҭаз усҟан Аԥсны Ахада инапынҵақәа назыгӡоз Рауль Ҳаџьымбеи усҟантәи аҵара аминистр Ҭали Џьапуаԥҳаи. Ажәакала, еснагь "Анцәа, Анцәа" ҳәа акәымкәа, "уаргьы унапы уҟьароуп" ҳәа ихәыцуа уаауп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

253

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

28
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

28
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9