Мшынла амцарцәара: урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200 Аԥсныҟа иааит

39
(ирҿыцуп 13:12 18.11.2019)
Аҟәатәи ахыҵырҭа амца шацралаз Аԥсны АҶА раԥхьаӡа ирбеит мчыбжьык аԥхьа. Уи иҷыдоу авиациала иумырцәозар, уаҳа ԥсыхәа амам.

АҞӘА, абҵара 17 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Урыстәыла АҶА аҳаирплан Бе-200 Гагра араион аҟны амцарцәара иалагеит, абри атәы Sputnik иазаарыцҳаит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

"Гәылрыԥшь араион аханы амца уажәшьҭа ирцәоуп, убри азы аҳаирплан Бе-200 Гагратәи араион ахь иҳашьҭит, уа макьана ашьхараҿы амцакрақәа ыҟоуп", - рҳәеит аусбарҭаҿы.

Аҳаирплан-амфибиа Бе-200 иакуеит 15 тонна аӡы. Аӡы амшын иҭыртоит, анаҩс аҳаирплан амца ахьаку ицаны иақәнаҭәоит.

© Foto / МЧС России
Аҳаирплан-амфибиа Бе-200 амцарцәараан

 

Уаанӡа АҶА аҟны адырра ҟарҵеит Урыстәылаҟа еиҭа ацхыраара шырҭаху азы аҳәара шынарышьҭыз. Аиқәырхаҩцәа русура алҩа ӷәӷәаны иахьықәчу аԥырхагоуп, уи акымзарак узалбаауам.

Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь.

Авиагәыԥ адгьыл аҟынтәи ацхыраара арҭоит Аԥсны АҶА аҟәшақәа, амцарцәаратә машьынақәа, рыцыԥхьаӡа 7,5 тонна аӡы рҭаҭәаны.

Абнақәа амца ркуп Тҟәарчал, Аҟәа, Гагра, Гәдоуҭа рраионқәа иахьрыҵаркуа, абылра азеиԥш ҵакыра - 7-8 нызқь гектар ыҟоуп.

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа ашәахьа, абҵара 11 рзы вертолиотла амца ахьакыз аҭыԥқәа дырхаԥрааит. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала.

Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200 адгьыл аҟынтәигьы аӡы ақәыԥшылараҟынтәигьы иқәԥраар алшоит. Уи еиҳарак рхы иадырхәоит амцарцәаразы, аԥшаар-аиқәырхаратә операциақәа раан, аӡтәы қәыԥшыларақәа рыхьчаразы. Уи иамоу аԥырра-техникатә ҷыдаҟазшьақәа ҳасаб рзууазар, аиԥш зеиԥшу адунеи аҿы иҟаӡам.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

39
Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)

Даҽа быжьҩык ауаа акоронавирус рыдбалоуп Аԥсны

2
(ирҿыцуп 19:52 12.08.2020)
Аԥсны зынӡа ачымазара здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 155-ҩык рҟынӡа инаӡоит. Урҭ рахьтә 51-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, нанҳәа 12 - Sputnik. Даҽа быжьҩык ауаа акоронавирус рыдбалоуп ҳәа адырра ҟанаҵоит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штабнанҳәа 12 рзы.

"Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 131-ҩык ауааԥсыра, адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп быжьҩык", - ҳәа азгәаҭоуп аацҳамҭаҿы.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа. Урҭ рахьтә фҩык - хәыҷқәоуп, зҭагылазаашьа уадаҩу хҩык ыҟоуп. Згәабзиара ҭышәынтәалаз пациентк ахәышәтәырҭа дылыҩауп.

Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара рымкырц азы ахыхьчаратә ԥҟарақәа ирықәныҟәаларц, асоциалтә дистанциа ркызарц.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау
Рита Жиба

Ажьиԥҳа аибашьра агәалашәарамш азы: есышықәса ишыҟаҳҵалац еиԥш изыҟалаӡом

1
(ирҿыцуп 18:51 12.08.2020)
Тҟәарчал араион акультура аҟәша аиҳабы Рита Ажьиԥҳа еиҭалҳәеит нанҳәа 14, Аџьынџьтәылатәи еибашьра аналага амш иазкны иазгәаҭан ирымоу аусмҩаԥгатәқәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Ажьиԥҳа нанҳәа 14 рзы иазгәаҭан ирымоу аусмҩаԥгатә атәы

"Ашьыжь асааҭ 11 рзы, Владислав Арӡынба ибаҟаҿы ишьҭаҳҵоит ашәҭқәа, анаҩс амемориалтә комплекс аҿгьы ус. Афырхацәа раллеиаҿы имҩаԥгахоит амитинг. Аусмҩаԥгатә еиҿкаахоит амузеи аусзуҩцәа рыла. Ҳәарада, ачымазара иахҟьаны зхы алазырхәуа рхыԥхьаӡара маҷхоит, есышықәса ишыҟаҳҵалац еиԥш изыҟалаӡом, аха иагьа ус иҟазаргьы, ҳақалақь ахышәы-ҵышәа уиаҟара идууӡам азы аигәныҩра иаҳа имариоуп егьырҭ ақалақьқәа рҿы аасҭа. Ҳара аусбарҭақәа зегьы ҳасны ирылаҳҳәоит еиҿкаахо аусмҩагатә атәы. Ҳгәы ҳнархьуеит ауаа рхыԥхьаӡара ахьмаҷхо, аха арыцхә азгәаҳамҭаргьы ауам", - ҳәа еиҭалҳәеит Ажьиԥҳа.

Тҟәарчал Афырхацәа рмузеи есыҽны еиԥш иаартхоит, изҭаху зегь уи иааҭартә еиԥш алшара роуеит ҳәа азгәалҭеит араион акультура аҟәша аиҳабы.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

1