Аԥснытәи абнақәа рбылра иахҟьаны Шәача иахьаҵанакуа алҩақ хылеит

Аԥснытәи абнақәа рбылра иахҟьаны Шәача иахьаҵанакуа алҩақ хылеит

24
Аԥсны ашьхарақәа рҿы иҟоу амцакра анырра ҟанаҵеит Аҟәа, Гагра, Гәдоуҭа, Очамчыра, Афон ҿыц ақалақьқәа рҿгьы.

АҞӘА, абҵара 18 – Sputnik. Аԥснытәи абнақәа рбылра иахҟьаны Шәача, Адлертәи араион иахьаҵанакуа алҩақ хылеит, ҳәа ааицҳауеит ақалақь ахада Алексеи Копаигородски.

"Адлертәи араион ахь Аԥсны аҵакыраҟынтә аԥша алҩафҩы нанагоит", - аҳәоит ақалақь ахадара асаит аҿы ахада иажәақәа ааго.

Лазаревсктәи араион аҿгьы алҩа афҩы рныруеит. Уаҟагьы абнараҿы иҟоуп амца зку аҭыԥқәа. Уа амцарцәара рнапы алакуп 244-ҩык ауааԥсыра. Ахархәара амоуп авиациа.

"Амцарцәара мҩаԥнагоит авертолет Ми-8. Амцарцәара рнапы алакуп 244-ҩык ауааԥсыра. Дара реиҳараҩык Урыстәыла АҶА аусзуҩцәа роуп. Амцарцәараҿ ацхыраара руеит абнахьшьцәа, аказақтә еиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа, хатәгәаԥхаралатәи амцарцәаратә дружинақәа. Иаҭаххозар ҳәа ихианы игылоуп аҳаирплан Бе-200", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Асиноптикцәа ринформациала арегион аҿы амза нҵәаанӡа амшцәгьа ҟалап ҳәа азгәаҭам.

Аԥсны абнара амца акуп 7-11 гектар иахьрыҵаркуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

24
Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)