Амца зку аԥснытәи абнақәа 350 тонна рҟынӡа аӡы рықәҭәоуп

27
Урыстәылатәи авиациа Аԥсны амцакра ахьыҟоу аҭыԥқәа рахь ацхыраараз иааит. Асабшеи амҽышеи ибылуа абнақәа 300 тонна аӡы рықәырҭәеит.

АҞӘА, абҵара 19 – Sputnik. Урыстәыла АҶА иатәу авертолиот Ми-8-и аҳаирплан Бе-200-и 54-нтә ишьҭыԥраахьеит амцакра ахьыҟоу аҭыԥқәа рахь ҳәа радио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны АҶА аминистр ихаҭыԥуаҩ Саҭбеи Гындиа.

Иара иажәақәа рыла амца зку аҭыԥқәа рхышәа-ҵышәа 11 нызқь гектар рҟынӡа инаӡоит. Гагратәи ахырхарҭаҿы амца арцәон авертолиот Ми-8, иара  ишьҭыԥрааит 45-нтә. Кәыдрытәи ахырхарҭаҿы амцарцәара мҩаԥнагон аҳаирплан Бе-200.

"Макьаназы аҳәара уадаҩуп амцакра амҽхак ахьынӡеиҵахаз. Аспутник аҟынтәи аҭыхымҭақәа ҳамам. Абри аус аҿы ацхыраара ҟанаҵоит Урыстәыла", - иҳәоит аминистр ихаҭыԥуаҩ.

Гындиа иажәақәа рыла амца ахыҵхырҭақәа аҭыԥ рымоуп Аҟәа, Гәылрыԥшь, Гагра ирыԥну ашьхарақәа рҿы. Урыстәылаа ирыцхраауеит аҭыԥантәи амцарцәаҩцәа.

Ашьхараҿ абна амца шакыз гәаҭан абҵара 10 рзы. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала ҳәа алкаа ҟаҵан абри ашьҭахь. Анаҩсан, АҶА адырра ҟарҵеит Урыстәыла АҶА ахь ацхыраара шырҭаху азы. Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь. Амҽыша амцарцәаратә усқәа аҽрыднакылеит Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

27
Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)
Микрофон

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

6
(ирҿыцуп 20:00 25.09.2020)
Гәдоуҭа араион аҵара аҟәша аспециалист хада Диана Барцыцԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит иахьатәи аамҭаз ашколқәа рҿы аҵара апроцесс амҩасшьа атәы, насгьы ачымазара зманы иалкаау рхыԥхьаӡара атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

"Аҵара апроцесс цоит араион 29 школ рҿы, иара убас ахәыҷбаҳчақәа фба рҿы. Акласстә уадақәа ҳарзҩыдоит, ашәқәа, аԥенџьырқәа аартны аԥша ҩнадырсуеит, арҵаҩцәа асабрадақәа ныҟәыргоит. Ашоурашәагақәа ҳамоуп, зегьы ршоура гәаҭаны аклассқәа рахь иҩнаҳҵоит. Иахьатәи амш азы 450-ҩык ахәыҷқәа ныҟәаӡом ашколқәа рахь еиуеиԥшым амзызқәа ирхырҟьаны. Иара убас иҳамоуп ичмазаҩцәоу арҵаҩцәа. Уи Гәдоуҭатәи актәи абжьаратә школ аҟнытә рҵаҩык, аҩбатәи ашкол аҿы хҩык арҵаҩцәа, Приморсктәи абжьаратә школ аҿы - аӡәы. Класск аужьны иҳаман актәи ашкол аҿы аҿкы чымазара иахҟьаны, аха урҭгьы шьҭа иҭыҵуеит. Аҵаҩцәа рыбжьара макьана аӡәгьы дычмазаҩымхацт. Арҵаҩцәа рыԥсахуеит егьырҭ арҵаҩцәа, аҵара процесс аҿы аиԥҟьара ҳәа акгьы ыҟаӡам", - еиҭалҳәеит Барцыцԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Аԥсны ашколқәа рҟны акарантин рылаҳәоуп

10
(ирҿыцуп 20:05 25.09.2020)
Аԥсны Аҳәынҭқарра акоронавирус алаҵәареи аҽарҭбаара иахьалагази инамаданы ашколқәа зегьы рҟны акарантин рылаҳәоуп жьҭаара 16, 2020 шықәса рҟынӡа.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны цәыббра 25 инаркны акарантин рылаҳәоуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра апресс-маҵзура.

Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик лажәақәа рыла, ари аҩыза аӡбамҭа Аминистрцәа Реилазаара иаднакылеит Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә станциеи иҟарҵаз абжьгара инамаданы.

"Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы COVID-19 амҽхак арҭбаауа иалагеит, уи мзызс иаиуит аҿкы цәыббра 1, 2020 шықәса инаркны аиҿкааратә коллективқәа ирҭаауа иалагаз ахәычқәа рыбжьара иалаҵәо иахьалагаз. Арҵаҩратә коллективқәа уи иазыҟаҵамызт, аҳәынҭқарратә санитартә маҵзура иҟанаҵаз абжьгарақәа аԥхынтәи аамҭазы иахьрықәымныҟәаз, хырҩа ахьрырҭаз. Раԥхьа арҵаҩцәа чмазаҩхо иалагеит. Убри аҟнытә Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыра Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә-епидемиологиатә маҵзуреи иҟарҵаз абжьгарақәа инарықәыршәаны ирыӡбеит иахьа инаркны Аԥсны ашколқәа зегьы рҿы акарантин рыларҳәарц", - ҳәа азгәалҭеит Скорик.

Лара еиҭалҳәеит акарантин алагарала атәыла аиҳабыра ишырҭаху иахьынӡауа идырмаҷырц ачымазара зызшәарҭоу ахаҿқәеи иара зыдбалоу ауааи реигәныҩрақәа.

Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны акарантин рылаҳәоуп 2020 шықәса жьҭаара 16 рҟынӡа.

Скорик иазгәалҭеит ашколқәа русзуҩцәа зегьы аҽыԥхьакра иқәныҟәаларц шрабжьагоу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау