"Амфибиа" Кәыдрытәи аҩхааҿы амца арцәеит

37
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәеи Урыстәыла АҶА авиациа ҷыдеи ареспублика ашьхарақәа иахьрыԥну амцарцәара иаҿуп.

АҞӘА, абҵара 20 - Sputnik. Урыстәыла АҶА аҳаирплан Бе-200 Кәыдрытәи аҩхааҿы амца арцәеит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.

Аҩашаҽны авертолиот Ми-8 Гагра араион аҿы аус ауан, аҳаирплан Бе-200 – Кәыдрытәи аҩхааҿы.

Гагра араион аҿы аҳауаҟынтәи аиԥш адгьыл аҿгьы амцарцәара мҩаԥыргон.

Аԥсны АҶА аминистр иажәақәа рыла амцакра ҭыԥқәа рыбжеиҳара ырцәоуп.

Амца зку аҭыԥқәа рхышәа-ҵышәа 11 нызқь гектар рҟынӡа инаӡоит. Гагратәи ахырхарҭаҿы амца арцәон авертолиот Ми-8, иара шьҭыԥрааит 45-нтә. Кәыдрытәи ахырхарҭаҿы амцарцәара мҩаԥнагон аҳаирплан Бе-200.

Амца ахыҵхырҭақәа аҭыԥ рымоуп Аҟәа, Гәылрыԥшь, Гагра ирыԥну ашьхарақәа рҿы. Урыстәылаа ирыцхраауеит аҭыԥантәи амцарцәаҩцәа.

Ашьхараҿ абна амца шакыз гәаҭан абҵара 10 рзы. Абылрақәа ахьыҟалаз еиҳа анеира ахьыцәгьоу аҭыԥқәа рҟноуп, амца арцәара алшоит иҷыдоу авиациа ахархәара заҵәык ала ҳәа алкаа ҟаҵан абри ашьҭахь. Анаҩсан, АҶА адырра ҟарҵеит Урыстәыла АҶА ахь ацхыраара шырҭаху азы. Абҵара 15 рзы Аԥсныҟа иааит Урыстәыла АҶА авертолиот Ми-8, аԥхьатәи аԥырра мҩаԥнагеит абҵара 16 ашьыжь. Амҽыша амцарцәаратә усқәа аҽрыднакылеит Урыстәылатәи аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

37
Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)
Кабинет министров республики Абхазия

Аминистрцәа Реилазаара ашколқәа акарантин азы иадыркуеит ҳәа ирҳәаз аԥнарҟәҟәааит

6
(ирҿыцуп 22:08 25.09.2020)
Акоронавирус азы атәылаҿы ишьақәгылаз аҭагылазаашьа иахҟьаны Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны акарантин алагалоуп ҳәа аинформациа АИХқәа рҿы ирыладырҵәеит ахәаша, цәыббра 25 рзы СЕС аиҳабы Лиудмила Скорик иҟалҵаз аҳәамҭа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзураҿы ииашам ҳәа ахырҳәааит Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны цәыббра 25 инаркны жьҭаара 16 рҟынӡа акарантин аларгалоит ҳәа уаанӡа АИХқәа рҟны ицәырҵыз аинформациа.

"Аминистрцәа Реилазаара акәым, Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб акәым ашколқәа рҟны аҵаратә процесс аанкыларазы азҵаара иалацәажәомызт, аӡбамҭа ҳәагьы акгьы рыдрымкылацт", - ҳәа аанацҳауеит Аминистрцәа Реилазаара асаит.

Акоординациатәи аоперативтәи штабқәа иааиԥмырҟьаӡакәа ичмазаҩхази згәы бзиахази ауаа ирыцклаԥшуеит, иара убасгьы аҵара аусҳәарҭақәа рҟны ачымазара зыхьыз рхыԥхьаӡара гәарҭоит ҳәа аарыцҳаит Аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзураҿы.

"Аиҳабыреи акоординациатә штаби ирыдыркыло аофициалтә ӡбамҭақәа зегьы Аминистрцәа Реилазаара аофициалтә саит аҟны иҟалоит", - ҳәа азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы.

Уаанӡа цәыббра 25 ахәылбыҽха Агәабзиарахьчара аминистрра апресс-маҵзура Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик адырра ҟалҵеит атәыла ашколқәа зегьы рҟны жьҭаара 16 рҟынӡа акарантин алагалахоит ҳәа.

Скорик ишылҳәаз ала, ари аҩыза аӡбамҭа атәыла аиҳабыра иаднакылеит Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә маҵзуреи иҟарҵаз абжьгарақәа инрықәыршәаны.

6
Микрофон

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

7
(ирҿыцуп 20:00 25.09.2020)
Гәдоуҭа араион аҵара аҟәша аспециалист хада Диана Барцыцԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит иахьатәи аамҭаз ашколқәа рҿы аҵара апроцесс амҩасшьа атәы, насгьы ачымазара зманы иалкаау рхыԥхьаӡара атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

"Аҵара апроцесс цоит араион 29 школ рҿы, иара убас ахәыҷбаҳчақәа фба рҿы. Акласстә уадақәа ҳарзҩыдоит, ашәқәа, аԥенџьырқәа аартны аԥша ҩнадырсуеит, арҵаҩцәа асабрадақәа ныҟәыргоит. Ашоурашәагақәа ҳамоуп, зегьы ршоура гәаҭаны аклассқәа рахь иҩнаҳҵоит. Иахьатәи амш азы 450-ҩык ахәыҷқәа ныҟәаӡом ашколқәа рахь еиуеиԥшым амзызқәа ирхырҟьаны. Иара убас иҳамоуп ичмазаҩцәоу арҵаҩцәа. Уи Гәдоуҭатәи актәи абжьаратә школ аҟнытә рҵаҩык, аҩбатәи ашкол аҿы хҩык арҵаҩцәа, Приморсктәи абжьаратә школ аҿы - аӡәы. Класск аужьны иҳаман актәи ашкол аҿы аҿкы чымазара иахҟьаны, аха урҭгьы шьҭа иҭыҵуеит. Аҵаҩцәа рыбжьара макьана аӡәгьы дычмазаҩымхацт. Арҵаҩцәа рыԥсахуеит егьырҭ арҵаҩцәа, аҵара процесс аҿы аиԥҟьара ҳәа акгьы ыҟаӡам", - еиҭалҳәеит Барцыцԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7