Амца зкыз аҭыԥқәа 700 тонна рҟынӡа аӡы рықәҭәан

14
(ирҿыцуп 15:06 22.11.2019)
Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра апресс-конференциа мҩаԥнагеит Аԥсны иҟаз амцакра арцәара алҵшәақәа ирызкны.

АҞӘА, абҵара 22 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аԥсны амца дырцәонаҵы аверталиоти аҳаирплани 266-нтә ишьҭыԥрааит, амца зкыз аҭыԥқәа 1736 тонна аӡы рықәырҭәеит иҳәеит апресс-конференциаҟны Аԥсны АҶА аминистр Лев Кәыҵниа.

"Урыстәыла Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра ахадара ҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп иҳарҭаз ацхырааразы. Аҭагылазаашьа акыр иуадаҩын. Ари аҩыза абылра ҳақәымшәацызт. Ус шакәызгьы зегьы ирласны еиҿкаан", - иҳәоит аминистр.

Абҵара 10 рзы игәаҭан амца раԥхьатәи ахыҵхырҭақәа. Ахатәы мчқәа разымхаразы Урыстәыла АҶА ахь аҳәара ҟаҵан ацхырааразы.

Иаашьҭын авертолиот Ми-8, аҳаирплан-амфибиа Бе-200.

Урыстәылеи Аԥсни рымцарцәаҩцәа реицхыраарала абҵара 21 рзы амца иахьабалак ирцәан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14
Атемақәа:
Аҟәатәи ахыҵырҭаҿы абылра (26)