Смыр: амчреи аоппозициеи рыдгылаҩцәа реиҿанагалара алмыршароуп

142
(ирҿыцуп 09:30 10.01.2020)
Ажьырныҳәа 9-10 ауха иаашаанӡа аоппозициаа рхаҭарнакцәа ахада Иусбарҭа аҿаԥхьа игылан. Шьыжьнаҵы аҭагылазаашьа ҭынчын.

АҞӘА, ажьырныҳәа 10 – Sputnik, Сариа Кәарцхьиаԥҳа. Ахада Иусбарҭа акәша-мыкәша иҷаԥшьоит амилициеи, амчратә аҟәша ҷыдақәеи русзуҩцәа ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Раули Смыр.

Иара иажәақәа рыла азинхьчаратә усбарҭақәа ирыдҵа хаданы иҟоу амчра адгылаҩцәеи аоппозициа адгылаҩцәеи реиҿанагалара алмыршароуп.

"Ҳусзуҩцәа рнапынҵақәа нарыгӡоит. Азинхьчаратә усбарҭақәа ирыдҵа хаданы иҟоу амчра адгылаҩцәеи аоппозициа адгылаҩцәеи реиҿанагалара алмыршароуп", - иҳәоит аминистр.

Ашьыжь ақалақь агәаҿы ахысбыжьқәа гон, аха Раули Смыр иҳәеит ахада Иусбарҭа ааигәара аҭагылазаашьа ҭышәынтәалоуп ҳәа.

Sputnik Аԥсны акорреспондент ишаалыцҳауа ала ашьыжь, асааҭ 7:30 рзы шәҩык инарзынаԥшуа ауаа еилагылан, иҭынчран аҭыԥ аҿы. Ахыбра аӡәгьы дыҩнарҵом.

Абри ашьҭахь акорреспондент иаалыцҳаит амитинг иалахәыз руаӡәк ацхыраара ласы ишизаԥхьаз.

Аоппозициаа рыдгылаҩцәа, иаҳхысыз атәыла ахада иалхра алҵшәақәа иашам ҳәа иԥхьаӡаны Аҟәа еизеит ажьырныҳәа 9 рзы. Акциа хацыркын Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа. Аамҭақәак рышьҭахь еизаз атәыла ахада Иусбарҭа ахыбрахь инеиит.

Иара убри аамҭазы, ажьырныҳәа 9 рзы Аԥсны Иреиҳаӡоу аӡбарҭаҿ аилатәара хацнаркит ахашшааратә инстанциа Алхас Кәыҵниа ишшыԥхьыӡ аганахь ала.

Аилатәара далахәын – Алхас Кәыҵниа.

Азашшҩы иинтересқәа лыхьчоит адукат Инга Габилаиаԥҳа, аҭакҟаҵаҩ иинтересқәа рыхьчоит азиндырыҩ Гиви Габниа, адукат Марина Ҭаниаԥҳа, адукат Кристина Габелиаԥҳа, азиндырыҩ Дмитри Шамба.

Ахашшааратә комиссиа иалахәын аӡбаҩцәа: Ҭеимыр Ҭарба, Роман Кәарҷиа, Лиа Адлеиаԥҳа.

Убри аамҭазы, асааҭ 13:00 рзы аҿагыларатә акциа хацыркын Аԥсуа драматә театр аҿаԥхьа. Дара азыԥшын Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә инстанциа аилатәара иҟанаҵараны иҟаз алкаақәа.

Аилатәара хыртын асааҭ 12:00 рзы.

Асааҭ 13:15 рзы зықьҩык инарзынаԥшуа акциа алахәылацәа ахада Иусбарҭа ахыбра аҿаԥхьаҟа ииасит.

Аоппозициаа дҵаны иҟарҵоит Рауль Ҳаџьымба иалхра еиҭахәаԥштәуп ҳәа.

Асааҭ 13:30 рзы акциа алахәылацәа ахыбра иажәланы ашәқәа ҿырхит, аԥенџьырқәа рсаркьақәа ԥырыҽҽит, ахыбра аҩныҵҟагьы аҩналара иалагеит.

Асааҭ 14:30 рзы ахыбра иҩналеит. Убри аан урҭ аҳәара рырҭон амазара иаламкьысырц, аԥхасҭа ҟарымҵарц.

Асааҭ 15:00 рзы амитинг алахәылацәа ахыбра рнапахьы иааргеит. Абри ашьҭахь амитинг алахәылацәеи азинхьчаратә органқәа русзуҩцәеи реиҿагылара еиқәтәеит.

Алхас Кәыҵниа аҭагылазаашьа ахҳәаа аҭо иҳәеит аус аҭышәныртәалара адепутаттә корпус адыԥхьалатәуп ҳәа.

"Аҭагылазаашьа ҳампыҵҟьар ҳҳәынҭқарра ҳцәыӡыр алшоит. Уи ҟалашьа амам. Адепутатцәа ргәаанагра рҳәароуп" ҳәа иҳәеит иара.

Аԥсны Жәлар реизара адепутатцәа Апарламент аҿы еизеит иҟоу аҭагылазаашьа алацәажәаразы.

Рауль Ҳаџьымба иааинырсланы Ашәарҭадаратә хеилак аилатәара мҩаԥигеит.

Абри ашьҭахь Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба иазгәеиҭеит иаҭахханы иҟалозар аатәылаҿ аҭагылазаашьа ҷыда алагалахоит ҳәа.

Атәыла ахада ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟаиҵеит аҭынчра аадырԥшырц.

"Аконституциа агарантк иҳасаб ала аҭагылазаашьа азинтә шьаҭа иацәхьамҵырц азы иахәҭаны иҟоу анапынҵақәа зегь ҟасҵахьеит. Имариам абри аҭагылазаашьа аан ҳара ахынкылара ааҳарԥшыроуп, ҳҳәынҭқарра аҵшәаара алаҳмыршароуп", - иҳәеит иара.

Асааҭ 19:00 рзы аоппозициатә мчрақәа рблок аԥхьагыла Аслан Бжьаниа Аҟәаҟа дааит. Иара ахада Иусбарҭа аҿаԥхьа еизаз рахь днеиит.

Амитинг алахәылацәа уи напеинҟьарала иԥылеит.

Ажьырныҳәа 9 ауха Аԥсны Апарламент адепутцәа ақәҵара апроект рыдыркылеит. Апроект инақәыршәаны атәыла ахада иахь ааԥхьара ҟарҵеит инапынҵақәашьҭеиҵарц азы.

Абри азы рыбжьы рҭиит 19-ҩык адепутатцәа, ԥшьҩык аҿагылеит, аӡәы иҽацәхьеикит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

142
Атемақәа:
Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара ицара (74)
Микрофон

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

6
(ирҿыцуп 20:00 25.09.2020)
Гәдоуҭа араион аҵара аҟәша аспециалист хада Диана Барцыцԥҳа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит иахьатәи аамҭаз ашколқәа рҿы аҵара апроцесс амҩасшьа атәы, насгьы ачымазара зманы иалкаау рхыԥхьаӡара атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Барцыцԥҳа Гәдоуҭа ашколқәа рҿы аҿкы чымазаразы аҭагылазаашьазы

"Аҵара апроцесс цоит араион 29 школ рҿы, иара убас ахәыҷбаҳчақәа фба рҿы. Акласстә уадақәа ҳарзҩыдоит, ашәқәа, аԥенџьырқәа аартны аԥша ҩнадырсуеит, арҵаҩцәа асабрадақәа ныҟәыргоит. Ашоурашәагақәа ҳамоуп, зегьы ршоура гәаҭаны аклассқәа рахь иҩнаҳҵоит. Иахьатәи амш азы 450-ҩык ахәыҷқәа ныҟәаӡом ашколқәа рахь еиуеиԥшым амзызқәа ирхырҟьаны. Иара убас иҳамоуп ичмазаҩцәоу арҵаҩцәа. Уи Гәдоуҭатәи актәи абжьаратә школ аҟнытә рҵаҩык, аҩбатәи ашкол аҿы хҩык арҵаҩцәа, Приморсктәи абжьаратә школ аҿы - аӡәы. Класск аужьны иҳаман актәи ашкол аҿы аҿкы чымазара иахҟьаны, аха урҭгьы шьҭа иҭыҵуеит. Аҵаҩцәа рыбжьара макьана аӡәгьы дычмазаҩымхацт. Арҵаҩцәа рыԥсахуеит егьырҭ арҵаҩцәа, аҵара процесс аҿы аиԥҟьара ҳәа акгьы ыҟаӡам", - еиҭалҳәеит Барцыцԥҳа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Аԥсны ашколқәа рҟны акарантин рылаҳәоуп

10
(ирҿыцуп 20:05 25.09.2020)
Аԥсны Аҳәынҭқарра акоронавирус алаҵәареи аҽарҭбаара иахьалагази инамаданы ашколқәа зегьы рҟны акарантин рылаҳәоуп жьҭаара 16, 2020 шықәса рҟынӡа.

АҞӘА, цәыббра 25 – Sputnik. Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны цәыббра 25 инаркны акарантин рылаҳәоуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистрра апресс-маҵзура.

Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик лажәақәа рыла, ари аҩыза аӡбамҭа Аминистрцәа Реилазаара иаднакылеит Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә епидемиологиатә станциеи иҟарҵаз абжьгара инамаданы.

"Аԥсны Аҳәынҭқарраҿы COVID-19 амҽхак арҭбаауа иалагеит, уи мзызс иаиуит аҿкы цәыббра 1, 2020 шықәса инаркны аиҿкааратә коллективқәа ирҭаауа иалагаз ахәычқәа рыбжьара иалаҵәо иахьалагаз. Арҵаҩратә коллективқәа уи иазыҟаҵамызт, аҳәынҭқарратә санитартә маҵзура иҟанаҵаз абжьгарақәа аԥхынтәи аамҭазы иахьрықәымныҟәаз, хырҩа ахьрырҭаз. Раԥхьа арҵаҩцәа чмазаҩхо иалагеит. Убри аҟнытә Аԥсны Аҳәынҭқарра аиҳабыра Агәабзиарахьчара аминистрреи Асанитартә-епидемиологиатә маҵзуреи иҟарҵаз абжьгарақәа инарықәыршәаны ирыӡбеит иахьа инаркны Аԥсны ашколқәа зегьы рҿы акарантин рыларҳәарц", - ҳәа азгәалҭеит Скорик.

Лара еиҭалҳәеит акарантин алагарала атәыла аиҳабыра ишырҭаху иахьынӡауа идырмаҷырц ачымазара зызшәарҭоу ахаҿқәеи иара зыдбалоу ауааи реигәныҩрақәа.

Аԥсны ашколқәа зегьы рҟны акарантин рылаҳәоуп 2020 шықәса жьҭаара 16 рҟынӡа.

Скорик иазгәалҭеит ашколқәа русзуҩцәа зегьы аҽыԥхьакра иқәныҟәаларц шрабжьагоу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау