Ауаажәларратә темақәа ирышьҭаз: Виктор Кәакәасқьыр игәалашәаразы

51
(ирҿыцуп 11:04 13.01.2020)
Иԥсҭазаара далҵит Аԥсны Зҽаԥсазтәыз ажурналист, апублицист Виктор Кәакәасқьыр. Ажурналист акыршықәса редакциак аҟны аус ицызуз иколлегацәа ирҿиаратә мҩа ахыҵхырҭақәа ргәаладыршәеит.

Аинар Ҷыҭанаа, Sputnik

Виктор Кирилл-иԥа Кәакәасқьыр жәашықәсала аус ицзухьаз иҩызцәа, иколлегацәа ззанааҭ ҭакԥхықәрала иазнеиуаз журналист ҟазаны дыргәаладыршәоит. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп 40 шықәса раԥхьа Виктор Кәакәасқьыр "Аԥсны ҟаԥшь" аредакциа данаднакыла инаркны, иԥсҭазаара далҵаанӡа арҿиаратә мҩа ицаныз ауаагьы.

Ашәҟәыҩҩы, ажурналист Борис Қаџьаиа иажәақәа рыла, 40 шықәса раԥхьа агазеҭ аҟны аусура мариамыз, аҟәыӷара змаз, ахәыцра зылшоз ажурналистцәа ҟазацәа аҭахын аҟнытә, иреиӷьқәаз ракәын аредакциа иаднакылоз.

Агазеҭ "Аԥсны-ҟаԥшь" аредакциаҿы Виктор Кәакәасқьыр аусура далагеит 1978 шықәса инаркны. Уаанӡагьы Тҟәарчалтәи ашахтаҟны ииҩуаз анҵамҭақәа рыла еиуеиԥшым апериодикатә кьыԥхь аҟны аԥхьаҩцәа рахь дцәырҵхьан. Аԥсны иреиҳаз агазеҭгьы урҭ аҩымҭақәа рыбзоурала дгәанаҭеит.

Ажурналист қәыԥш агазеҭ аҟны аусура даналага, аредакциа Ленинград ақалақь Иреиҳау апартиатә школ ахь ддәықәнаҵан, аҵара ду далганы дазыхынҳәит.

"Виктор Кәакәасқьыр абаҩхатәра злаз журналистын. Еиҳаракгьы иара иҽазҵәылхны дрышьҭан, иагьиԥшаауан ауаажәларра-политикатә ԥсҭазаара зныԥшуаз атемақәа. Ихатәы рҿиара инаваргылангьы, егьырҭ иколлегацәа рырҿиарақәа ахҳәаа рзыҟаҵараҿгьы дхәыдаӡамызт. Иара илшон апублицистикатә, апоезиатә, апрозатә аԥҵамҭақәа рыхцәажәара, аԥхьаҩ ишҟа рӡыргара, ахәшьара иаша рыҭара. Аҵарауааи алитератураҭҵааҩцәеи рылаԥш иҵамшәаз акы анаацәыригозгьы ҟалалон" , - игәалаиршәоит Борис Қаџьаиа.

Ажурналист, агазеҭ "Аԥсны" аҭакзыԥхықәу амаӡаныҟәгаҩ Валери Амаршьан аредакциаҿы Виктор Кәакәасқьыр иаԥхьа шықәсқәак аусура далагахьан. Иара иажәақәа рыла, Виктор Кәакәасқьыр, ԥышәарак аҳасабала, хԥаҟа мзы аредакциазы аҩымҭақәа иҩуан. Аҵыхәтәан, қәҿиарала ахаарԥшра ахьилшаз азы даднакылеит.

"Виктор Кәакәасқьыр – зхатә принцип змаз журналистын, публицистын. Иара ирҭоз анапынҵақәа даара ҭакԥхықәрала инаигӡон, аиаша дашьҭан. Аҵыхәтәантәи амчыбжь аусура дызҭымҵӡеит акәымзар, агазеҭ ес-номер иара иҩымҭак анымкәа иҭыҵуамызт, ихьӡаз ачымазара бааԥсгьы иҽамҭакәа аус иуан", - иазгәеиҭеит Валери Амаршьан.

Агазеҭ "Аԥсны" ауаажәларра-политикатә ҟәша аредакторс 30 шықәса инареиҳаны аус зухьаз Виктор Кәакәасқьыр акьыԥхь аҟны раԥхьаӡакәны 70-тәи ашықәсқәа рзы дцәырҵит. Иара иажәеинраалақәа рнылон Аԥсны иҭыҵуаз апериодикатә кьыԥхь адаҟьақәа реиԥш, Москвеи Қарҭи урыс бызшәала иҭыҵуаз аԥсуа поетцәа еидызкылоз аизгақәагьы.

Виктор Кәакәасқьыр аԥсшәахь еиҭеигоз авторцәа иреиуан: Николаи Патулиди, Едгьы Ӡыба, Леила Ԥачлиаԥҳа, Артавазд Сарециан уҳәа. Арҭ аиҭагамҭақәа рӷьырак агазеҭ "Аԥсны" адаҟьақәа ирнылеит.

Виктор Кәакәасқьыр Аԥсни Урыстәылеи Ажурналистцәа реидгылақәа дрылахәын, ианашьан "Ахьӡ-Аԥша" аорден III аҩаӡареи "Агәымшәаразы" амедали.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

51

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9