Аԥсны Апарламент Рауль Ҳаџьымба иԥхьатәара аднакылеит

43
(ирҿыцуп 14:26 13.01.2020)
Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Жәлар Реизара - Апарламент ахь ажьырныҳәа 12 рзы инаишьҭит имаҵура шаанижьуазы арзаҳал.

АҞӘА, ажьырныҳәа 13 - Sputnik. Аԥсны Жәлар Реизара - Апарламент адепутатцәа Рауль Ҳаџьымба аҳәынҭқарра ахада имаҵураҟынтәи иԥхьатәара рыдыркылеит, абри атәы Sputnik акорреспондент аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит.

Адепутат Дмитри Дбар ирылеиҳәеит рыбжьы шырҭииз 34-ҩык адепутатцәа, урҭ рахьтә 32 - "иадгылеит", ҩыџьа - "иаҿагылеит".

"Имаӡоу абжьыҭира алҵшәақәа рыла Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада имаҵураҟынтәи иԥхьатәара Апарламент иаднакылеит", - иҳәеит Дбар.

Ԥшьымш рыҩнуҵҟа акциа иалахәыз ауаа аамҭақәак раԥхьа Рауль Ҳаџьымба дахьыҟоу аҳәынҭқарратә дачахь инеит. Шәҩыла аоппозициа адгылаҩцәа аҳәынҭқарратә дача акәша-мыкәша еизеит, Рауль Ҳаџьымба ԥхьатәара дцарц адҵа ҟаҵо.

Аамҭақәак рышьҭахь Аԥсны уаанӡатәи Адәныҟатәи аусқәа рминистр, Апарламент ԥасатәи адепутат Сергеи Шамба амитинг алахәылацәа ирылеиҳәеит Рауль Ҳаџьымба аҭел дизасны ажәа шииҭаз ԥхьатәара дышцо азы арзаҳал инапы шаҵеиҩуа.

Арзаҳал инапы аҵаиҩит ҳәа Шамба абжьыҭгага ала ауаа ирылеиҳәеит. Еилагылаз уи напеинҟьарыла ирыдыркылеит.

Ажьырныҳәа 12 рзы ҽынла Рауль Ҳаџьымба диԥылахьан аоппозициа ахада Аслан Бжьаниа. Аиԥылара иалахәын Аслан Барцыц, Муҳаммад Кьылба, Алхас Кәыҵниа. Аицәажәара далахәын иара убасгьы Рашид Нургалиев. Ари аиԥылараан Бжьаниа Ҳаџьымба ԥхьатәара дцарц шидигалаз иҳәеит. Рашид Нургалиев аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы акахьы иааибагарц рабжьигеит.

Ажьырныҳәа 9 рзы аоппозициа ахаҭарнакцәа аҿагыларатә акциа хацдыркит, ахада иԥхьатәара дҵаны иҟаҵо. Ажьырныҳәа 10 рзы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә инстанциа ҭагалантәи алхрақәа рылҵшәақәа рзы АКХ иаднакылаз иашамызт ҳәа ахырҳәааит.

Амҽыша, ажьырныҳәа 12 рзы Аԥсны Алхратә комиссиа хада иалнахит аҳәынҭқарра ахада иалхра ҿыцқәа ррыцхә. Урҭ ҟалоит хәажәкыра 22, 2020 шықәса рзы. Азакәан инақәыршәаны, ркандидатурақәа ықәдыргылар ҟалоит акандидатцәа ҿыцқәеи уаанӡатәи акандидатцәеи.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

43
Атемақәа:
Аԥсны ахада иалхрақәа -2020 (125)

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9