Дочиаԥҳа лӷьычреи Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы

59
(ирҿыцуп 10:46 21.01.2020)
Ахара здырҵо рҿы рықәшаҳаҭым, ахьчара аган акәзар, ашаҳаҭцәа реиқәымшәара азгәарҭоит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 21– Sputnik, Бадри Есиава. Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Дочиаԥҳа лӷьычра иалахәуп ҳәа иԥхьаӡоуп: Алхас Ӡиӡариа, Геннади Блаб, Арден Чантуриа, Џьумбер Аҩӡба. Уи адагьы Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Аҵыхәтәантәи иакәзаргьы Ирина Дочиаԥҳа лӷьычра далахәын азгәаҭоуп.

Ажьырныҳәа 20 рзы аӡбаҩцәа ахара зду аҵыхәтәантәи ажәа рырҭеит. Дара ахара рхы иадырҵом. Цушба ахарадҵа ажәалагалеи ахыркәшаратә хәҭеи рыԥхьараз ажәадгала иҟалҵаз дара ақәшаҳаҭым, ахарадҵа атекст зегьы иаԥхьааит ҳәа рҳәеит.

"Ауаа ираҳааит иҳадырҵо закәу", - иҳәеит Асҭамыр Ӡиӡариа ажурналистцәа рахь ихы нарханы.

Абри ашьҭахь аӡбаҩ Мимоза Цушба Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит.

Ирина Дочиаԥҳа дырӷьычит 2016 шықәса ԥхынгәы 2 рзы, ахәылбыҽха асааҭ 23:40 мск рзы Аҟәа, Леон имҩа, аҩны 31 аҟынтә.

Ԥхынгәы 4 рзы Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус хацнаркит.

Нанҳәа 16 рзы Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба алаҳәара ҟаиҵеит Ирина Дочиаԥҳа дахьыҟоу азы аинформациа иаша ҟазҵо миллион мааҭ шиҭахо азы.

Ирина Дочиаԥҳа, ԥхынгәы 2 2016 шықәса рзы зыҩнаҟынтәи ирӷьычыз лхы дақәиҭыртәит нанҳәа 17 рзы.

Аамҭақак рышьҭахь Ирина Дочиаԥҳа лхы дақәиҭыртәит хшәаада, Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура имҩаԥнагаз аоператив-ԥшааратә усурақәа ирылҵшәаны.

Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәраан амаҵзура ҷыдақәа рхаҭарнакцәа рҟынтәи аӡәгьы ааха имоуит. Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәразы ауснагӡатәқәа данырӷьыч аҽны инаркны ихацыркын.

Аӷьычра далахәын ҳәа агәҩара ззыҟаз - Дмитри Озган - 2017 шықәса абҵарамзазы дыршьит.

Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Уи ишьра зыхҟьаз Дочиаԥҳа лҭаацәа ирырҭаз аԥара ашара мап ахьацәикыз ауп ҳәа агәаанагара ыҟоуп.

Ирина Дочиаԥҳа 44 мшы даанкыланы дрыман, аԥхьа Аҷандара ақыҭан инхо Џьниаа рыҩнаҭаҿы, нас – Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Аҩӡаа рыҩнаҭаҿы.

Апрокурорцәа аӡбаҩцәа рахь аҳәара ҟарҵеит иаанкылоу ахара рхароуп ҳәа азыԥхьаӡаны 10 шықәса инаркны 20 шықәса рҟынӡа рхақәиҭра иалхәыдаартәырц.

Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

59

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

32
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

32
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

11
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11