Дочиаԥҳа лӷьычреи Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы

59
(ирҿыцуп 10:46 21.01.2020)
Ахара здырҵо рҿы рықәшаҳаҭым, ахьчара аган акәзар, ашаҳаҭцәа реиқәымшәара азгәарҭоит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 21– Sputnik, Бадри Есиава. Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Дочиаԥҳа лӷьычра иалахәуп ҳәа иԥхьаӡоуп: Алхас Ӡиӡариа, Геннади Блаб, Арден Чантуриа, Џьумбер Аҩӡба. Уи адагьы Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Аҵыхәтәантәи иакәзаргьы Ирина Дочиаԥҳа лӷьычра далахәын азгәаҭоуп.

Ажьырныҳәа 20 рзы аӡбаҩцәа ахара зду аҵыхәтәантәи ажәа рырҭеит. Дара ахара рхы иадырҵом. Цушба ахарадҵа ажәалагалеи ахыркәшаратә хәҭеи рыԥхьараз ажәадгала иҟалҵаз дара ақәшаҳаҭым, ахарадҵа атекст зегьы иаԥхьааит ҳәа рҳәеит.

"Ауаа ираҳааит иҳадырҵо закәу", - иҳәеит Асҭамыр Ӡиӡариа ажурналистцәа рахь ихы нарханы.

Абри ашьҭахь аӡбаҩ Мимоза Цушба Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит.

Ирина Дочиаԥҳа дырӷьычит 2016 шықәса ԥхынгәы 2 рзы, ахәылбыҽха асааҭ 23:40 мск рзы Аҟәа, Леон имҩа, аҩны 31 аҟынтә.

Ԥхынгәы 4 рзы Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус хацнаркит.

Нанҳәа 16 рзы Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба алаҳәара ҟаиҵеит Ирина Дочиаԥҳа дахьыҟоу азы аинформациа иаша ҟазҵо миллион мааҭ шиҭахо азы.

Ирина Дочиаԥҳа, ԥхынгәы 2 2016 шықәса рзы зыҩнаҟынтәи ирӷьычыз лхы дақәиҭыртәит нанҳәа 17 рзы.

Аамҭақак рышьҭахь Ирина Дочиаԥҳа лхы дақәиҭыртәит хшәаада, Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура имҩаԥнагаз аоператив-ԥшааратә усурақәа ирылҵшәаны.

Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәраан амаҵзура ҷыдақәа рхаҭарнакцәа рҟынтәи аӡәгьы ааха имоуит. Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәразы ауснагӡатәқәа данырӷьыч аҽны инаркны ихацыркын.

Аӷьычра далахәын ҳәа агәҩара ззыҟаз - Дмитри Озган - 2017 шықәса абҵарамзазы дыршьит.

Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Уи ишьра зыхҟьаз Дочиаԥҳа лҭаацәа ирырҭаз аԥара ашара мап ахьацәикыз ауп ҳәа агәаанагара ыҟоуп.

Ирина Дочиаԥҳа 44 мшы даанкыланы дрыман, аԥхьа Аҷандара ақыҭан инхо Џьниаа рыҩнаҭаҿы, нас – Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Аҩӡаа рыҩнаҭаҿы.

Апрокурорцәа аӡбаҩцәа рахь аҳәара ҟарҵеит иаанкылоу ахара рхароуп ҳәа азыԥхьаӡаны 10 шықәса инаркны 20 шықәса рҟынӡа рхақәиҭра иалхәыдаартәырц.

Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

59

Латипов Егры аҳәаа аамҭала аартразы: ҳтәылауаа ринтересқәа рыхьчара иазырхоуп

9
(ирҿыцуп 18:52 13.07.2020)
Аԥсны ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, аҳәаахьчаратә маҵзура аиҳабы Рустам Латипов арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит Аԥсни Қырҭҭәылеи рҳәааҿы аамҭалатәи акоридор аус шауа атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Латипов Аԥсныи-Қырҭтәылеи рҳәаа аамҭала аартра иазкны

"300-ҩык инареиҳаны иахьа еиуеиԥшыма амзызқәа ирыхҟьаны Қырҭтәыла иҟоуп. Асааҭ 9 инаркны асааҭ 15:00 рҟынӡа иахьатәи аамҭа иалагӡаны аҳәаа иахысхьеит 70-ҩык инареиҳаны. Урҭ рахьынтә иҟоуп згәамбзиара иахҟьаны ицазгьы, аха ус еиԥш иҟаз хәҩык роуп, аиҳараҩык уахьынтә иаауа Гал иқәынхо, еиуеиԥшым азҵааракәа рыла Қырҭтәыла инанагаз роуп. Уа дыҟан аҵара зҵо, аԥсра иақәшәаз, зҭаацәа збоит ҳәа ицаз уҳәа. Хынтә иаартыз акоридор иабзоураны 1500-ҩык инареиҳаны рыҩнқәа рахь ихынҳәит. Ари аҭагылазаашьа ауааԥсыра гәахәарыла ирыдыркылоит, ҳтәылауаа ринтересқәа рыхьчаразы Аԥсны атәыла анапхгара ари аус анагӡара хымԥадатәны иахәаԥшуеит", – ҳәа азгәеиҭеит Латипов.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы аудио аҿы, мамзаргьы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

 

9

Акоронавирус змаз ҩыџьа апациентцәа Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа илрыҩаараны иҟоуп

11
(ирҿыцуп 18:41 13.07.2020)
Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла Аԥсны акоронавирустә инфекциа амазааразы агәаҭара иахысит 36-ҩык ауааԥсыра.

АҞӘА, ԥхынгәы 13 - Sputnik. Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҟны ишьҭоу акоронавирус зцәа иалаз акурсантцәа ҩыџьа аҩашаҽны, ԥхынгәы 14 рзы рылҩаара иаздырхиоит ҳәа адырра ҟанаҵоит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Ари амш иалагӡаны агәаҭара иахрыжьыз 36-ҩык рҟынтә аӡәгьы иҿы акоронавирус  шьақәырӷәӷәамхеит

Иахьазы Аԥсны зынӡа акоронавиурс рыдырбалахьеит 38-ҩык. Урҭ рахьтә ҩыџьа макьанагьы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа иҭоуп, 35 ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Адунеизегьтәи агәабзиарахьчаратә еиҿкаара аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, адунеи аҿы ишьақәдырӷәӷәахьеит 12,5 миллион хҭыс инареиҳаны, рыԥсҭазаара иалҵит 561 нызқьҩык инарзынаԥшуа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

11
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау