Дочиаԥҳа лӷьычреи Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы

60
(ирҿыцуп 10:46 21.01.2020)
Ахара здырҵо рҿы рықәшаҳаҭым, ахьчара аган акәзар, ашаҳаҭцәа реиқәымшәара азгәарҭоит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 21– Sputnik, Бадри Есиава. Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Дочиаԥҳа лӷьычра иалахәуп ҳәа иԥхьаӡоуп: Алхас Ӡиӡариа, Геннади Блаб, Арден Чантуриа, Џьумбер Аҩӡба. Уи адагьы Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Аҵыхәтәантәи иакәзаргьы Ирина Дочиаԥҳа лӷьычра далахәын азгәаҭоуп.

Ажьырныҳәа 20 рзы аӡбаҩцәа ахара зду аҵыхәтәантәи ажәа рырҭеит. Дара ахара рхы иадырҵом. Цушба ахарадҵа ажәалагалеи ахыркәшаратә хәҭеи рыԥхьараз ажәадгала иҟалҵаз дара ақәшаҳаҭым, ахарадҵа атекст зегьы иаԥхьааит ҳәа рҳәеит.

"Ауаа ираҳааит иҳадырҵо закәу", - иҳәеит Асҭамыр Ӡиӡариа ажурналистцәа рахь ихы нарханы.

Абри ашьҭахь аӡбаҩ Мимоза Цушба Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит.

Ирина Дочиаԥҳа дырӷьычит 2016 шықәса ԥхынгәы 2 рзы, ахәылбыҽха асааҭ 23:40 мск рзы Аҟәа, Леон имҩа, аҩны 31 аҟынтә.

Ԥхынгәы 4 рзы Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус хацнаркит.

Нанҳәа 16 рзы Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба алаҳәара ҟаиҵеит Ирина Дочиаԥҳа дахьыҟоу азы аинформациа иаша ҟазҵо миллион мааҭ шиҭахо азы.

Ирина Дочиаԥҳа, ԥхынгәы 2 2016 шықәса рзы зыҩнаҟынтәи ирӷьычыз лхы дақәиҭыртәит нанҳәа 17 рзы.

Аамҭақак рышьҭахь Ирина Дочиаԥҳа лхы дақәиҭыртәит хшәаада, Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура имҩаԥнагаз аоператив-ԥшааратә усурақәа ирылҵшәаны.

Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәраан амаҵзура ҷыдақәа рхаҭарнакцәа рҟынтәи аӡәгьы ааха имоуит. Ирина Дочиаԥҳа лхақәиҭтәразы ауснагӡатәқәа данырӷьыч аҽны инаркны ихацыркын.

Аӷьычра далахәын ҳәа агәҩара ззыҟаз - Дмитри Озган - 2017 шықәса абҵарамзазы дыршьит.

Алхас Ӡиӡариеи Асҭамыр Ӡиӡариеи Дмитри Озган ишьра иалахәны иԥхьаӡоуп. Уи ишьра зыхҟьаз Дочиаԥҳа лҭаацәа ирырҭаз аԥара ашара мап ахьацәикыз ауп ҳәа агәаанагара ыҟоуп.

Ирина Дочиаԥҳа 44 мшы даанкыланы дрыман, аԥхьа Аҷандара ақыҭан инхо Џьниаа рыҩнаҭаҿы, нас – Ҟәланырхәа ақыҭан инхо Аҩӡаа рыҩнаҭаҿы.

Апрокурорцәа аӡбаҩцәа рахь аҳәара ҟарҵеит иаанкылоу ахара рхароуп ҳәа азыԥхьаӡаны 10 шықәса инаркны 20 шықәса рҟынӡа рхақәиҭра иалхәыдаартәырц.

Ирина Дочиаԥҳа лӷьычреи Дмитри Озган ишьреи рзы ахарадҵара рыларҳәоит жәабран 13 рзы ҳәа аӡбамҭа лыдылкылеит Иреиҳаӡоу аӡбарҭа аӡбаҩ Мимоза Цушба.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

60

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

9
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

9
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10