"Князь Владимир" мшаԥымза нҵәаанӡа аныҟәарақәа ирылагом

15
(ирҿыцуп 16:14 20.03.2020)
Уаанӡатәи адыррақәа рыла, акруизтә лаинер "Князь Владимир" аныҟәарақәа шазԥхьагәаҭоу еиԥш имҩаԥнагоит, акоронавирус атурқәа раахәара иаԥырхагамхеит ҳәа иазыԥхьаӡан.

АҞӘА, хәажәкыра 20 – Sputnik. Акруизтә лаинер "Князь Владимир" Амшын еиқәаҿы акруизқәа аамҭала иааннакылоит акоронавирустә инфекциа алаҵәара иахырҟьаны.

Аилахәыра "Черноморские круизы" асаит аҟны ишырҳәо ала, аԥхьатәи ахә-реиск – хәажәкыра 22, хәажәкыра 29, мшаԥы 5, мшаԥы 12, мшаԥы 19 рзтәиқәа аанкылахоит. Ареисқәа рахь абилеҭқәа аазхәаз атуристцәа рныҟәара аҿҳәара рыԥсахыр рылшоит ма аԥара рыздырхынҳәуеит.

"Князь Владимир" акруизтә сезон хацнаркит>>

2020 шықәса рзы аӷба анавигациатә аамҭа уаанӡа аасҭа акыр еиҳан: хәажәкыра 1 инаркны жьҭаарамза анҵәамҭанӡа аҵанакуан.

Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба идҵала акоронавирус 2О19-nCoV аҽацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аԥҵоуп. Адҵа инақәыршәаны аҵаратә усҳәарҭақәа, аспорттәии акәашаратәии секциақәа, Аҳәынҭқарратә университет, Аҟәатәи иаарту аинститут, абжьара-профессионал ҵаратә усҳәарҭақәа рҟны аԥсшьарамшқәа 2020 шықәса хәажәкыра 30 рҟынӡа инахоуп.

Адокумент аҿы иарбоуп акоронавирус аҭыԥ ахьамаз атәылаҟынтә иааз ауаа 14 мшы аҩнтәы карантин рхыргароуп ҳәа. Аҳәынҭқарратә напхгаратә мчрақәеи, анаплакқәеи, аиҿкаарақәеи ашоура змоу русуцәа русурҭа ҭыԥқәа рҟны рыҟамзаара еиҿыркаароуп.

Адҵа ишаҳәо ала, 60 шықәса иреиҳабу аусуцәа руалафахәы рызныжьны хәажәкыра 20 инаркны мшаԥы 7 рҟынӡа рхы иақәиҭтәуп.

Иара убасгьы аԥкырақәа ирыҵаркуеит: 2020 шықәса хәажәкыра 20 инаркны мшаԥы 7 рҟынӡа Риҵатәи амилаҭтә парк, Афон ҿыцтәи аҳаԥы, Аботаникатә баҳча рахь атуристцәеи аекскурсантцәеи рнеира аԥкра; 2020 шықәса хәажәкыра 20 инаркны мшаԥы 7 рҟынӡа адинхаҵаратә еиҿкаарақәа аԥшьа ҭыԥқәа рҭааҩцәа рныҟәара ԥыркырц.

Убри адагьы ауаажәлар рахь аҳәара ҟаҵоуп абри аамҭақәа рзы аныҳәатә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара рҽацәхьаркырц.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (716)

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

31
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

31
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (716)

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9