Аԥсны асанепидстанциа зеиԥш ҟамлац ала акоронавирус аҽацәахьчатәуп ҳәа абжьгара ҟанаҵоит

38
Аԥсны аус руеит акоронавирус аламырҵәаразы аусбарҭабжьаратәи аҳәаақәҵаратәи аштабқәа. Иахьатәи амш азы атәылаҿы аӡәгьы идбалам COVID-19.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны асанитар ҳақьым хада Лиудмила Скорик ажәалагала ҟалҵеит ауааԥсыра акоронавирус рацәахьчаразы зеиԥш ҟамлац иҷыдоу аусмҩаԥгатәқәа нагӡазарц.

Аҩаша, хәажәкыра 24 рзы имҩаԥысит акоронавирус аҽацәыхьчаразы аҳәаақәҵаратә штаб аилатәара, атәыла ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба инапхгарала. Ауааԥсыра ирабжьырго аусмҩаԥгатәқәа иреиуоуп:

  • ԥсыхәа амамкәа ианыҟоу ада аҩны адәылымҵра,
  • ауаажәларратә транспорт аусура аанкылара,
  • аџьырмыкьақәа зегьы раркра,
  • аекскурсиатә, аԥсшьаратә ныҟәарақәа зегьы раанкылара.

Анапхгаҩцәа зегьы русзуҩцәа доусы русурҭаҭыԥқәа рҟны ишыҟоу рымцашоура гәарҭалартә еиԥш аҭагылазаашьақәа рзеиҿыркаароуп, уи халаны ианыҟала – зыԥшрак ҟамҵакәа рыҩныҟақәа рахь акарантин ашьаразы иоужьлатәуп.

Ахәыҷтәы, аҵаратә, аспорттә, акультуратә усбарҭақәа зегьы акарантин аҟны ишыҟоу иаанхароуп. Асанитар ҳақьым хада агәра ганы дыҟоуп ауаа рмаҵураныҟәарақәагьы шыԥктәу, урҭ аԥсреи-абзареи урыбжьагылартә еиԥш акрызҵазкуа аҟазшьа рымамзар.

Скорик ажәалагала ҟалҵеит убасгьы, атәылаҿы иҟоу акрыфарҭақәа зегьы ахылаԥшра ҷыда рымазарц, урҭ рнапхгаҩцәа дҵаны ирыдзарц адезинфекциатә мҭәашьарқәа рыла аҭааҩцәа зегьы реиқәыршәара.

Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа аилатәараҿы иҳәеит, макьаназы атәылаҿы иаҭахны иҟоу ахәшәқәа шазхо, аха урҭ азымхо иалагар – раахәаразы алшарақәа заа иаԥҵатәуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

38

Барганџьиа еиҭеиҳәеит Аԥсны шаҟа араса аҽаҩра иазыԥшу

7
(ирҿыцуп 19:03 07.08.2020)
Ақыҭанхамҩа аминистрра агрономиа аҟәша аиҳабы Едуард Барганџьиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит сынтәа аҳәынҭқарраҟны шаҟа араса аҽаҩра иазыԥшу, ахаҭабзиара зеиԥшроу атәы.
Барганџьиа еиҭеиҳәеит Аԥсны шаҟа араса аҽаҩра иазыԥшу

"Араса атәыла анҭыҵ ианахырго ашәахтә аԥыхуп ҵыԥх аахыижьҭеи. Егьыс араса аҽаҩра 13 нызқь тонна рҟынӡа сынтәа иҟалоит ҳәа ҳазыԥшуп. Уи аҿыхра, аизгара, аҭира иалагахьеит. Араионқәа рҟны араса ахьрыдыркыло еиҿкааны ирымоуп, макьаназы ахә 60 мааҭ рҟынӡа ыҟоуп. Сынтәа аҽаҩра ҵыԥх аасҭа еиҳауп. Иҟоуп араса ахәшәтәра иахьахьӡаз, аҳәынҭқарраҟны аԥара аҟамзаара иахҟьаны ахәшәтәра иахьагхазгьы ыҟоуп. Араса ачымазара акит, ҳахьахьымӡаз. Аҽаҩра иҟоу 60 процент рҟынӡа араса бзиоуп ҳәа адырра ҳамоуп", - иҳәеит Барганџьиа.

Иара иазгәеиҭеит иахьа аҳәынҭқарраҟны азҿлымҳара шыҟоу ақыҭанхамҩа аҿиара азҵаара аганахьала.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sрutnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

7

COVID-19 рзықәыргылоуп даҽа фҩык Аԥсны ауааԥсыра

7
(ирҿыцуп 18:04 07.08.2020)
Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 82-ҩык Аԥсны ауааԥсыра.

АҞӘА, нанҳәа 7- Sputnik. Адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп даҽа фҩык Аԥсны ауааԥсыра ҳәа аанацҳауеит акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Иахьазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа.

Иахьазы Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 120-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

7
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау