Аԥсны асанепидстанциа зеиԥш ҟамлац ала акоронавирус аҽацәахьчатәуп ҳәа абжьгара ҟанаҵоит

38
Аԥсны аус руеит акоронавирус аламырҵәаразы аусбарҭабжьаратәи аҳәаақәҵаратәи аштабқәа. Иахьатәи амш азы атәылаҿы аӡәгьы идбалам COVID-19.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны асанитар ҳақьым хада Лиудмила Скорик ажәалагала ҟалҵеит ауааԥсыра акоронавирус рацәахьчаразы зеиԥш ҟамлац иҷыдоу аусмҩаԥгатәқәа нагӡазарц.

Аҩаша, хәажәкыра 24 рзы имҩаԥысит акоронавирус аҽацәыхьчаразы аҳәаақәҵаратә штаб аилатәара, атәыла ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба инапхгарала. Ауааԥсыра ирабжьырго аусмҩаԥгатәқәа иреиуоуп:

  • ԥсыхәа амамкәа ианыҟоу ада аҩны адәылымҵра,
  • ауаажәларратә транспорт аусура аанкылара,
  • аџьырмыкьақәа зегьы раркра,
  • аекскурсиатә, аԥсшьаратә ныҟәарақәа зегьы раанкылара.

Анапхгаҩцәа зегьы русзуҩцәа доусы русурҭаҭыԥқәа рҟны ишыҟоу рымцашоура гәарҭалартә еиԥш аҭагылазаашьақәа рзеиҿыркаароуп, уи халаны ианыҟала – зыԥшрак ҟамҵакәа рыҩныҟақәа рахь акарантин ашьаразы иоужьлатәуп.

Ахәыҷтәы, аҵаратә, аспорттә, акультуратә усбарҭақәа зегьы акарантин аҟны ишыҟоу иаанхароуп. Асанитар ҳақьым хада агәра ганы дыҟоуп ауаа рмаҵураныҟәарақәагьы шыԥктәу, урҭ аԥсреи-абзареи урыбжьагылартә еиԥш акрызҵазкуа аҟазшьа рымамзар.

Скорик ажәалагала ҟалҵеит убасгьы, атәылаҿы иҟоу акрыфарҭақәа зегьы ахылаԥшра ҷыда рымазарц, урҭ рнапхгаҩцәа дҵаны ирыдзарц адезинфекциатә мҭәашьарқәа рыла аҭааҩцәа зегьы реиқәыршәара.

Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа аилатәараҿы иҳәеит, макьаназы атәылаҿы иаҭахны иҟоу ахәшәқәа шазхо, аха урҭ азымхо иалагар – раахәаразы алшарақәа заа иаԥҵатәуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

38

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

32
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

32
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

11
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11