Аԥсны асанепидстанциа зеиԥш ҟамлац ала акоронавирус аҽацәахьчатәуп ҳәа абжьгара ҟанаҵоит

37
Аԥсны аус руеит акоронавирус аламырҵәаразы аусбарҭабжьаратәи аҳәаақәҵаратәи аштабқәа. Иахьатәи амш азы атәылаҿы аӡәгьы идбалам COVID-19.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны асанитар ҳақьым хада Лиудмила Скорик ажәалагала ҟалҵеит ауааԥсыра акоронавирус рацәахьчаразы зеиԥш ҟамлац иҷыдоу аусмҩаԥгатәқәа нагӡазарц.

Аҩаша, хәажәкыра 24 рзы имҩаԥысит акоронавирус аҽацәыхьчаразы аҳәаақәҵаратә штаб аилатәара, атәыла ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба инапхгарала. Ауааԥсыра ирабжьырго аусмҩаԥгатәқәа иреиуоуп:

  • ԥсыхәа амамкәа ианыҟоу ада аҩны адәылымҵра,
  • ауаажәларратә транспорт аусура аанкылара,
  • аџьырмыкьақәа зегьы раркра,
  • аекскурсиатә, аԥсшьаратә ныҟәарақәа зегьы раанкылара.

Анапхгаҩцәа зегьы русзуҩцәа доусы русурҭаҭыԥқәа рҟны ишыҟоу рымцашоура гәарҭалартә еиԥш аҭагылазаашьақәа рзеиҿыркаароуп, уи халаны ианыҟала – зыԥшрак ҟамҵакәа рыҩныҟақәа рахь акарантин ашьаразы иоужьлатәуп.

Ахәыҷтәы, аҵаратә, аспорттә, акультуратә усбарҭақәа зегьы акарантин аҟны ишыҟоу иаанхароуп. Асанитар ҳақьым хада агәра ганы дыҟоуп ауаа рмаҵураныҟәарақәагьы шыԥктәу, урҭ аԥсреи-абзареи урыбжьагылартә еиԥш акрызҵазкуа аҟазшьа рымамзар.

Скорик ажәалагала ҟалҵеит убасгьы, атәылаҿы иҟоу акрыфарҭақәа зегьы ахылаԥшра ҷыда рымазарц, урҭ рнапхгаҩцәа дҵаны ирыдзарц адезинфекциатә мҭәашьарқәа рыла аҭааҩцәа зегьы реиқәыршәара.

Аԥсны агәабзиарахьчареи асоциалтә еиқәыршәареи рминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа аилатәараҿы иҳәеит, макьаназы атәылаҿы иаҭахны иҟоу ахәшәқәа шазхо, аха урҭ азымхо иалагар – раахәаразы алшарақәа заа иаԥҵатәуп ҳәа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

37

Чаблахԥҳа иаԥшәымадоу алақәа рызҵаара аӡбашьазы: ус дууп, зегь ҳзы ибзиоуп

19
Гагра араион Алаҳаӡы ақыҭан инхо Хамида Чаблахԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭалҳәеит иаԥшәымадоу алақәа рызҵааразы араион аҟны аҭаагылазаашьа зеиԥшроу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чаблахԥҳа иаԥшәымадоу алақәа ртәы

Гагра арион ахада инапынҵақәа назыгӡо Иури Хагәышь лаҵара 27 рзы аилацәажәара мҩаԥигеит иаԥшәымадоу алақәа рызҵаара иазкны. Уи аҟны аӡбамҭа рыдыркылеит араион аҟны иҟоу иҷыдоу алақәа рыԥхьарҭахь инаргаларц хылаԥшра змам аԥстәқәа.

"Аилацәажәараҟны ирыӡбаз аус бзиоуп. Шьҭа хәышықәса ҵуеит алақәа рааӡарҭа "Топа" аиҳабы Саида Оҭырԥҳа ари имариам аус лнапы алакуижьҭеи. Лара илыбзоураны 700 инареиҳаны алақәа Аԥсны анҭыҵҟа ишьҭуп, аԥшәмацәа рзыԥшаауп. Ааӡарҭаҟны 180 рҟынӡа алақәа ыҟоуп, аҭыԥ азхаӡом. Гагра ақалақь аӡәгьы итәымкәа иалоу алақәа маҷым, ари аҭагылазаашьа ҽеим ҳара ҳзеиԥш, дара алақәа рзгьы, ауадаҩрақәа рацәаны иацуп ари азҵаара. Амҩа иану алақәа амла иакуеит, амашьынақәа ирыҵалоит, ауаа ирзыҭрысыр ҟалоит, ишәарҭоуп, аха рышьра иашам, игәнаҳароуп ҳәа сыԥхьаӡоит. Ари азҵаара даҽа ӡбашьак амоуп - алақәа мшьӡакәа ааӡарҭахь рышьҭра. Уи иахьадгылаз Гагра ахадара иҭабуп ҳәа расҳәоит, ааӡарҭа ацҵара ацхыраара ахьарҭо азы. Ари ус дууп, зегьы ҳзы ибзиоуп", - лҳәеит Чаблахԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио. иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19

Аԥсны анапхгара акурсантцәа рҵараиурҭақәа рахь рыхынҳәраҿ ирыцхраауеит

11
Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәара мҩаԥысит лаҵара 28 рзы Аминистрцәа реилазаараҿы.

АҞӘА, лаҵара 28 – Sputnik. Аԥсны анапхгара акурсантцәа рҵараиурҭақәа рахь рыхынҳәраҿ ирыцхраауеит иҳәеит аԥыза-министр Александр Анқәаб ауааԥсыра fкоронавирус рацәыхьчаразы Акоординациатә штаб аилатәараҿы.

Аԥыза-министр иазгәеиҭеит аҭаацәа абилеҭқәа раахәараҿы ауадаҩрақәа роур алшоит ҳәа.

"Владимир Валери-иԥа (Делба, Афинансқәа рминистр – аред.) иарбан цхыраароу иҟаҳҵар ҳалшо. Зынӡа ишәцәыуадаҩхар, абизнесуаа еизыргаз аҟынтәи инхаз иахаҳхып ма даҽаџьара аҳәара ҟаҳҵап, аҭаацәа ауадаҩра иақәаҳмыршәарц", - иҳәеит иара.

Атәылахьчара аминистр актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Ҵәыџьба иҳәеит акурсантцәа Аԥсны рыҟазаара аҿҳәара рашәара 5-10 рзы ишынҵәо.

Аха дара Урыстәыла ҩымз аҽыԥхьакратә режим иахьахысызи Аԥсны акарантин иахьахысызи Атәылахьчара аминистрра Урыстәыла Атәылахьчара аминистррахь аҳәаратә шәҟәы архиоит урҭ маҷк ихьшәаны аҵараиурҭақәа рахь инеирц, иаҳҳәозар, рашәарамза анҵәамҭазы.

"Аҭаацәарақәагьы абилеҭқәа рыхәԥса ршәартә аҭагылазаашьа ыҟам. Убри азы рашәара 1 азы ашәҟәы ҳашьҭуеит. Иахьазы акурсантцәа 268-ҩык ыҟоуп", - иҳәеит иара.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11