Аԥсны аџьармыкьақәа зегьы адыркуеит акоронавирус алаҵәара ашәарҭара ахьыҟоу азы

47
(ирҿыцуп 15:48 25.03.2020)
Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба иҟаиҵаз адҵала, Аԥсны мшаԥы 7 рҟынӡа иалагалоуп акоронавирус аламҵәаразы адҵа ҿыцқәа.

АҞӘА, хәажәкыра 23 - Sputnik. Амаҭәа ахьырҭиуа рыдагьы, афатә ахьырҭиуа аџьармыкьақәагьы адыркуеит  хәажәкыра 27 ауха инаркны ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аҟәатәи аџьармыкьа хада аиҳабы Алхас Гәыргәлиа.

Иара иазгәеиҭеит атәыла зегь аҟны аџьармыкьақәа шаркхо.

"Иаха Аҟәа ақалақь ахада Кан Кәарҷиа иҟны аилатәара мҩаԥган, уи дҵас иҳаиҭеит аџьармыкьа зынӡа иаркызааит ҳәа. Амаҭәаҭирҭа "Сухумприбор" аркхоит, афатә ахьырҭиуа аџьармыкьа хадагьы",  - иҳәеит Гәыргәлиа.

Аҟәатәи аџьармыкьа хада аиҳабы иара убас адырра ҟаиҵеит ашьыжь аџьармыкьа анапхгареи иареи шеиҿцәажәаз, аусзуҩцәа адҵа рыҭан аҽазыҟаҵаратә усура мҩаԥыргар азы, аҭиҩцәа, ахәаахәҭырҭақәа реиҳабацәа, иара убас иахьа иаҭааз аахәаҩцәа ирарҳәеит уаҵәы инаркны аџьармыкьа аусура шаанкылахо азы.

"Ҩымш рыҭоуп ртауар зегьы рҭирц, аахәаҩцәа ирҭаху атауарқәа аархәарц азы. Ахәаша ауха инаркны аџьармыкьа аҳаркуеит", - иҳәеит Гәыргәлиа.

Иара убас Аҟәа ахадараҟны имҩаԥысыз аилатәараҟны иалацәажәон ақалақь аҿы иҟоу афатәҭирҭақәа рызҵаарагьы.

"Иахьынӡаздыруа ала афатәҭирҭа маҷқәа аус рулоит, ауаа ҩналар ахьрылымшо, агәаран ахьыҟамло, метрак-метрак рыбжьазар ахьалыршахо адәқьан маҷқәа. Мамзаргьы афатәҭира ахышәқәа рҟынтәи иалыршахар ахьыҟало. Абарҭ азҵаарақәагьы иацы ҳрылацәажәон, аха макьана иӡбаны иҟам", - иҳәеит Аҟәатәи аџьармыкьа хада аиҳабы.

Амилициа, амедицинатә усбарҭақәа, аԥҭекақәа русура ааныркылом, азгәеиҭеит Гәыргәлиа. 

47
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (716)

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (716)

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9