Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәарҭа иаҭаауа рхыԥхьаӡара иагнархоит акоронавирус азы

8
(ирҿыцуп 15:08 26.03.2020)
Аконсултә ҟәша ахыбрахь зныкала иҩналалар ҟалоит ҩыџьа аҭааҩцәа иреиҳамкәа ҳәа аԥҟара шьақәдыргылеит.

АҞӘА, хәажәкыра 26 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәарҭа аконсултә ҟәша инанагӡо амаҵзурақәа хәажәкыра 26 инаркны иԥыркуеит акоронавирус аларҵәара алмыршаразы, абри атәы аанацҳауеит Ацҳаражәҳәарҭа Facebook аҟны адаҟьаҿы.

Иазгәаҭоуп атәылауаа шрыдыркылало анаҩстәи азҵаарақәа рзы:

  • аҳәаанырцәтә тәылауаҩшәҟәы аиқәыршәареи аиуреи;
  • ахынҳәразы аршаҳаҭга аиқәыршәара;
  • атәанчахәытә еилыркаагақәа реиқәыршәара;
  • мшаԥымза 2020 шықәсазы зықәра наӡо ауааԥсыра рзы, иара убас иҷыдоу аҭагылазаашьақәа раан урыстәылатәи атәылауаҩра реиқәыршәара.

Аԥсны ахада инапынҵақәа назыгӡо Валери Бганба ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы COVID-19 рылаҵәара алмыршаразы аԥҟара ҿыцқәа инапы рыҵаиҩит хәажәкыра 24 рзы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

8
Атемақәа:
Авирустә инфекциа – акоронавирус аҽацәыхьчара (133)