Аӡбамҭа арԥсыҽра: амилициа аусзуҩцәа ашәарҭа иҭазыргылаз руаӡәк доушьҭуп

27
(ирҿыцуп 11:59 15.05.2020)
Апрокуратура хада ақәшаҳаҭым Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбра, иагәҭакуп хымш рыҩныҵҟа Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә коллегиахь аӡбамҭа нанашьҭырц.

АҞӘА, лаҵара 15 - Sputnik. Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа хәажәкыра 16 рзы амилициаа хысрала рцәыбналараан иаанкылаз Гарри Аҩӡба ибаандаҩра аамҭа аҽа ҩымз ацҵазарц азы Апрокуратура хада азыҳәа мап ацәнакит. Абри атәы аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.

Аӡбарҭа аӡбрала Аҩӡба аҽа ҩымз аҩнтәы рбаандаҩра даҵаркуп, иара аӡбарҭатә зал аҟынтәи доушьҭын.

"Уаанӡатәи иқәҵа аҿҳәара анахараз азыҳәа ҵаҵӷәыс иаман Аҩӡба уаанӡагьы изныкымкәа иус ахьырыӡбхьази ацәгьаураан аԥышәаратә аамҭа дахьаҵанакуази, ахара ихахьы иахьимгози. Аха, арҭ аҵаҵӷәқәа хьаас имкыкәа аӡбарҭа иара ԥхьаҟагьы ирбаандаҩразы аӡбарҭа-хылаԥшратә материалқәа иахьынӡахәҭаз ашьаҭа рымам ҳәа иаԥхьаӡеит", - аҳәоит Апрокуратура хада адырраҭараҿы.

Апрокуратура хада ақәшаҳаҭым Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбра, иагәҭакуп хымш рыҩныҵҟа Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахашшааратә коллегиахь аӡбамҭа нанашьҭырц.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, хәажәкыра 16 асааҭ 02:00 рзеиԥш амилициа аусзуҩцәа рҽазыршәеит иццакцәаны ицоз, аҳәынҭқарратә номерқәа зықәгыламыз автомашьына Toyota Noah аанкылара. Амашьына анаанымгыла, амилициа аусзуҩцәа уи аанкыларазы иашьҭалеит, ацәгьоуцәа руаӡәк аҳауахь ахысра далагеит. Аҟәантәи Иашҭхәанӡа рышьҭазаара иаҿын, уа ианнеигьы азинеилагаҩцәа амилициаа рмашьына иеихсит, абри ашьҭахь дара абналара рылшеит.

Аамҭақәак рышьҭахь Каман ақыҭан ирбеит ибналаз зықәтәаз автомашьына Toyota Noah былны. Нас ишеилкаахаз ала, ари амашьына уаанӡа иӷьычын Аҟәа инхо атәылауаҩ иҟны, хәажәкыра 12 рзы.

Ацәгьоуцәа аҳәынҭқарратә номерқәа зықәгыламыз Mazda-6 ахь ииасит. Дара рҽазыршәеит амашьына Иашҭхәа ақыҭа абжьаларҭақәа руак аҟны иныжьны, абџьаргьы кажьны абналара. Урҭ раанкылараан ҩаԥхьа аҿагылара ҟарҵеит.

Лаҵара 17, 2020 шықәса рзы Аҟәа араион апрокуратура Гарри Аҩӡба иганахь ала аусҭҵаара хацнаркит "амчрақәа рхаҭарнак иԥсҭазаареи игәабзиареи ашәарҭара иҭазыргыло ақәымчра" ахәҭаҷ ала.

Аҩӡба данааныркылоз иаанкылан иара убасгьы Мизан Зыхәба, Аинар Зыхәба, Аслан Зыхәба.

Хәажәкыра 30, 2020 шықәса рзы Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ашьаусқәа рзы ахашшааратә коллегиа Мизан Зыхәба иус иахәаԥшны адукат ихашшааратә шшыԥхьыӡ иақәшаҳаҭхеит: Мизан Зыхәба аӡбарҭа азал аҟынтәи ихы дақәиҭтәын.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

27

Џьапуа COVID-19 иахҟьаз аԥкрақәа рзы: аҽынкыларазы иҟаҳҵаз алаҳәара анхацәа адгылеит

3
(ирҿыцуп 12:41 26.09.2020)
Отаԥ ақыҭа ахада Шьалодиа Џьапуа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит жьҭаара 5 инаркны атәылаҿы иалагалахо аԥкрақәа рзы ажәабжь анхацәа ишрыдыркылаз атәы.
Џьопуа COVID-19 иахҟьаны аԥкрақәа ралагаларазы: аҽынкылараз ҳаҳәара анхаҩцәа адгылеит

Аԥсны ахада Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уи инақәыршәаны 2020 шықәса жьҭаара 5 инаркны Аԥсны аҵакыраҿы: массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара алмыршахароуп, иара убасгьы ачарақәеи егьырҭ аныҳәатә уснагӡатәқәеи аанкылатәхоит. Аԥсыжрақәа рҿы акәзар, ауаа рхыԥхьаӡара армаҷра азԥхьагәаҭатәуп.

"Инарҭбааны ачароуразы, инарҭбааны ацәашьхәыҟаҵаразы аҽынкылара шаҭаху зегьы адырра рымоуп, ауаа уаанӡеиԥш еинианы аԥшьгарақәа ҟарымҵарцаз ирацәаны аицәажәарақәа мҩаԥаагахьеит, абыргцәа адгаланы. Уи ззеилымкаауа ҳәа нхаҩы дыҟаӡам, аҽынкыларазы иҟаҳҵаз алаҳәара зегьы ақәшаҳаҭуп. Ачымазара ҳқыҭаҟынтә макьана аӡәгьы имыхьыцт, иара ари аамҭа иалагӡаны агәаҟра ӷәӷәагьы ҟамлацт", - ҳәа азгәеиҭеит Џьапуа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

3

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит.РЕЗЕРВ

0
(ирҿыцуп 12:38 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә агхара инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа аздырхиароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп…Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа ртәы –аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишааныимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Ҳара аԥхын иҳадаҳкыло, нас ӡын аусура иамҳхо асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

0