Пожарная служба МЧС Абхазии

Официалла иалагаанӡагьы: Аԥсны АҶА аиҳабы атурсезон рҽазыҟарҵарц адҵа ҟаиҵеит

20
(ирҿыцуп 23:23 18.05.2020)
COVID-19 аҿагыларазы аԥкратә уснагӡатәқәа рыхәҭак рашәара 1 аҟынӡа ирыцҵоуп Аԥсны иахьаҵанакуа. Убри аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳтәылахь атуристцәа ралалара, асанаториқәеи асасааирҭақәеи рҟны аҭыԥқәа раанкылара, аекскурсиамҩаԥгара ҟалом.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik. Аԥсны АҶА аиҳабы Лев Кәыҵниа напхгара зиҭо аусбарҭа аусзуҩцәа адҵа риҭеит атәылаҿы атурсезон официалла ианалаго иахьмырԥшкәа уи аҽазыҟаҵара иалагарц азы, абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

Кәыҵниа иазгәеиҭеит атәыла ауааԥсыреи асасцәеи акурорттә аамҭазы, Аԥсны амшын аҿы акәыз, ашьхараҿы акәыз, ршәарҭадара иахәҭоу ахылаԥшра аҭазарц. Аусбарҭа аиҳабы иара убас аҟәшақәа реиҳабацәа дҵас ириҭеит амшын аҭаларҭақәеи аиқәырхаратә пунктқәеи рҭагылазаашьа гәарҭарц. Аҽыкәабара аԥсҭазааразы ашәарҭара ахьаанарԥшуа аҭыԥқәа рҟны аӡҭалара шшәарҭоу ауаа иреилзыркаауа аҭыӡқәа дыргыларц рыдиҵеит.

Аԥсны АҶА зышәагаа маҷу ашхәақәа рзы аҟәша аиҳабы инапы ианҵоуп араионқәа рхадацәа ицырхырааны иахәҭоу агәаҭарақәа мҩаԥыргарц.

Акоронавирустә инфекциазы апандемиа иахҟьаны аԥсуа-аурыс ҳәаа аԥсшьаҩцәа рзы иаркуп, Аԥсны аиҳабыра аҵыхәтәантәи ақәҵарала, арҭ аԥкрақәа рашәара 1 аҟынӡа амч рымоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

20
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1288)

Раионк аԥсҭазарааҟынтә: Аҩӡба Гәдоуҭатәи аџьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра иазкны

0
(ирҿыцуп 19:29 18.06.2021)
Гәдоуҭа араион ахада ихаҭыԥуаҩ Валери Аҩӡба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит араионтә џьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра азҵаатәы аҭыԥ ишықәырҵо.
Раионк аԥсҭазарааҟынтә: Аҩӡба Гәдоуҭатәи аџьармыкьа акәша-мыкәша ахәҳаахәҭра иазкны

"Араион ахада иҟаиҵаз адҵа инақәыршәаны аџьармыкьа акәша-мыкәша еиҿкааз ахәҳаахәҭра аанкылатәын. Араион ахадара, амилициа аузуҩцәа, асанитартә маҵзура аусзуҩцәа зегьы ҳаицны знык-ҩынтә ҳнеит. Ақыҭаҟнытә иаарго рыҭитә зегьы адәахьы ирҭиуан, аџьармыкьа аҩныҵаҟа аӡәгьы днеиӡомызт, абри уадаҩраны иҟан. Зегьы еиқәҷаб иҟоуп ҳәа сызҳәом, аха аҭагылаазаашьа уажәы хар амам. Ауаа идеилыркаан, адәыхьы афатә ргыланы аҭира шиашам. Адәқьанқәа змаз уахь иҩналеит, егьырҭ аџьармыкьа аҩныҵҟахь инаган", - еиҭеиҳәеит Аҩӡба.

Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

0

Урыстәылатәи атанкныҟәцаҩцәа Краснодартәи атәылаҿацә аҿы аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

1
(ирҿыцуп 18:39 18.06.2021)
Аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа ирылахәын шәҩык аруаа, ахархәара рыҭан 30 ак арратә техника, акәылӡы зқәу автомашьынақәа КамАЗ "Мустанг" реиԥш иҟақәаз.

АҞӘА, рашәара 18 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә база атанкныҟәцаҩцәа Краснодартәи атәылаҿацә аполигон аҿы ахысрақәа мҩаԥыргеит ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аекипажқәа 200 рҟынӡа ицәырҵуаз, еиҭаҵуаз ацәҟьарақәа ахы рықәдыршәеит ҳаамҭазтәи атанкқәа Т-72Б3 рҟынтәи. Ацәҟьараҟынӡа иреиҳаӡоу ахарара ҩ-нызқь метра иҟан.

Уахынлатәи ахысрақәа раан ахархәара рыҭан уахынларбагатә хархәагақәа ТВН-5.

Т-72Б3 амеханик-ныҟәцаҩцәа рдырреи рԥышәеи еиздырҳауан аԥынгылақәа рхысраан, амина-ԥжәага ԥкырақәа рхысраан.

Ахсрақәа раан иныхын 300 танктә рҭҟәацгақәа.

Инарҭбаау аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥгахараны иҟоуп акоманда-штабтә зыҟаҵарақәа ирылахәны.

1