Кавказтәи аибашьреи мчылатәи ахҵәареи иалаӡыз ргәаладыршәеит Аԥсны

83
(ирҿыцуп 12:55 21.05.2020)
Лаҵара 21 рзы Аԥсны иазгәарҭоит Кавказтәи аибашьраан иҭахази ашьхарыуа жәларқәа мчылатәи рхырҵәара иалаӡызи ргәалашәара амш.

АҞӘА, лаҵара 21 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа рышьҭаҵара ацеремониа мҩаԥган Аҟәа лаҵара 21 рзы.

  • Аԥсны Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаладыршәеит
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Аԥсны Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаладыршәеит
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 2
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аԥсны Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаладыршәеит

Мчыла зыԥсадгьыл иахцаз ргәаладыршәарц арахь иааиит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, Апарламент аиҳабы Валери Кәарҷиа, аԥыза-министр Александр Анқәаб, аекономика аминистр Кристина Озган, ахада ихаҭыԥуаҩ Бадра Гәынба, аусбарҭақәеи аминистррақәеи рхадацәа.

Асааҭ 20:30 рзы Амҳаџьыраа рбаҟа аҿаԥхьа Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс имҩаԥнагоит Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәалашәара ахьӡала ашьамаҟа абылра.

1864 шықәса, лаҵара 21 – Кавказтәи аибашьра аҵыхәтәантәи амш ҳәа иԥхьаӡоуп.

Ари аибашьра иахҟьаны зықьҩыла аԥсуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ааныжьны атәым жәҩан аҵаҟахь рхы дырхеит. Иахьа адунеи атәылақәа 50 рҟны инхоит урҭ рхылҵшьҭрақәа. Реиҳа ижәпаҩны инхоит Ҭырқәтәыла, Шьамтәыла, Иорданиа уҳәа Мрагылара ааигәа егьырҭ атәылақәа рыҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

83

Акоронавирус змаз даҽа пациентк лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

25
(ирҿыцуп 19:24 26.09.2020)
Иахьазы Аԥсны иахьаҵанакуа иаарԥшу акоронавирустә хҭысқәа рхыԥхьаӡара 1286 ыҟоуп. Ргәы бзиахахьеит 369-ҩык, жәҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 26 - Sputnik. Ԥшьынҩажәи жәаба шықәса зхыҵуаз, акоронавирус ззышьақәыргылаз Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа апациент лыԥсҭазаара далҵит цәыббра 25 рзы ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы оперативтә штаб.

Аԥҳәыс бырг Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь дааргеит цәыббра20 рзы, аԥсыԥлагаҩагара лцәыуадаҩны, ҩ-ганкахьалатәи агәаҵәкра лыманы.

"Атерапиа шылзыҟарҵозгьы лҭагылазаашьа еиҳа-еиҳа еицәахон, арыԥҳа-аҳауаҭарсгатә аппаратгьы даҿаркит, аха уигьы лмыхәеит, ахәашаҽны лыԥсҭазаара далҵит. Апациентка агәачымазарақәа лыман, иара убас ашьақәыӷәӷәара ҳараки атеросклерози", - аҳәоит аоперштаб аацҳамҭа. 

Аҵыхәтәантәи уахыки-ҽнаки рыла игәаҭаз 216-ҩык ауаа рахьтә акоронавирус рыдбалан 41-ҩык.  

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаы ишьҭоуп 118-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә 114-ҩык адиагноз COVID-19 рзышьақәыргылоуп. 14-ҩык апациентцәа рҭагылазаашьа хьанҭоуп, 25-ҩык – бжьаратәуп. Хҩык згәы бзиахаз ылҩаауп.

Акоронавирус иадҳәалоу аҵыхәтәантәи ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

25
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

9
(ирҿыцуп 18:40 26.09.2020)
Анаплакҩы Давид Ԥлиа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит апандемиа аамҭазы аԥкрақәа шынарыгӡо, аусутә иахьагхаз инапаҵаҟа аус зуа ишырныԥшуа атәы.
Анаплакҩы Ԥлиа апандемиа аамҭазы иусзуҩцәа рзы: сыҩнапык рыларԥаны искызаауеит

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны ауаажәларратә крыфарачаратә обиектқәа хымԥада аишәақәа рыбжьара метраки бжаки еиҵамкәа адистанциа рыбжьазароуп, амаҵзуратә персонал ахыхьчагатә хархәагақәа ныҟәыргозароуп ҳәа.

"Ас еиԥш иҟоу аԥҟара анрыдыркыла, иҟаҳҵари, ҳхы ақәҳаршәароуп… Уи усҟангьы иҟаҳҵеит (мшаԥымзазы иалагалаз аԥкрақәа раан – аред.), уажәгьы ауаа рсоциалтә дистанциа ҟаҳҵартә еиԥш аамҭа ҳамоуп, акрахьырфо азал дууп", - иҳәеит Ԥлиа.

Убри аан иара иазгәеиҭеит ауадаҩрақәа цәырҵыр шауа аус ахьыруа ашколқәа рыкрыфарҭақәа рҟны.

Анаплакҩы иазгәеиҭеит апандемиа русура акыр ишаныԥшыз, аха иагьа ус акәзаргьы иусуцәа уалафахәыда ишаанимыжьуа.

"Сҭаацәа ирыгыжьны аԥара сшәозаргьы, сусуцәа нхартә еиԥш, аус руртә еиԥш схы ныҟәазгароуп. Аԥхын иҳадаҳкыло, нас аӡын аусура иамҳхо ҳәа асистема ыҟаӡам ҳа ҳҿы. Сара даара зегьы срықәгәыӷуеит (инапаҵаҟа аус зуа рзы), убри аҟынтә сыҩнапык рыларԥаны ишыску жәдыруазааит",- иҳәеит Ԥлиа.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9