Отдых в Абхазии

Атуризм азы аминистрра: атурсезон алацәажәара заауп

19
(ирҿыцуп 16:46 10.06.2020)
Аҳәаанырцәтәи АИХқәа руак адыррақәа рыла, Аԥсны атуризм азы аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Барцыц аҳәамҭа ҟаиҵеит ареспубликаҿы атуристтә сезон нанҳәамзазы иалагар ҟалоит ҳәа.

АҞӘА, рашәара 10 – Sputnik, Бадри Есиава. Аԥсны атуризм азы аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Барцыц мап ҳәа ацәикит атурсезон нанҳәамзазы ихацыркхоит ҳәа иҳәазшәа уаанӡа иара ихьӡала икьыԥхьыз аинформациа.

"Иарбанзаалак заанаҵтәи зыԥхьагәаҭарак абри аганахь ала макьаназ ииашам", - иҳәеит Барцыц.

Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа аартразы аинформациа иаша ауааԥсыра ирылаҳәахоит атәыла анапхгареи аоперативтә штаби ирыдыркыло аӡбамҭа ашьҭахь. Барцыц иажәақәа рыла, атурсезон нанҳәазы иаартхоит ҳәа аинформациа абри аусхк аҟны аус зуа анаплакыҩцәа азҵаарақәа рызцәырнагеит.

Хәажәкыра 30 рзы Урыстәыла аҳәаанырцәуаа рзы аҳәаа анаркит, категориақәак алхны. Рашәара 15 рҟынӡа Аԥсны Аҳәынҭқаррахь рҭалара ԥкуп атәылауаа ркатегориақәа зегьы аԥсуа-аурыс аҳәынҭқарратә ҳәаа аужьратә пунктқәа рыла абарҭ акатегориақәа алхны: Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русуҩцәа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны ААМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа аррамаҵзуҩцәа, Еиду урыстәылатәи арратә база аррамаҵзурауаа; жәларбжьаратәи аидарақәа мҩанызго атранспортқәа рныҟәцаҩцәа, аидаратә дәыӷбақәа рныҟәцаҩцәа.

Акоронавирустә инфекциа COVID-19 ахьыҟоу атәылаҟынтә Аԥсныҟа иаауа ахаҿқәа 14 мшы аҽыԥхьакра аамҭа иахысроуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

19

Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны: ҳмашьынақәа еснагь аҭыҵра иазыхиоуп

1
(ирҿыцуп 19:39 05.08.2020)
Тҟәарчал араион аҿы иҟоу АҶА аҟәша аиҳабы Едуард Аршба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаратә ҟәшаҿы аусура шеиҿкаау, насгьы ауааԥысра рҟнытә ироуа азыҳәақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны

"Тҟәарчал иаҵанакуа абылраҽацәыхьчаратә маҵзура еиқәшәоуп 32-ҩык аусзуҩцәа рыла, амцарцәагатә машьынақәа ракәзар, ҩба ҳамоуп. Амашьынакәа еиқәшәоуп, дара еснагь аҭыҵра иазыхианы игылоуп. Ашьыжь аусура иааиз амацарцәаҩцәа амашьынақәа гәарҭоит. Мышкы аус руеит быжьҩык, урҭ рахьынтә иҟоуп амцарцәаҩцәа, аҟарул аиҳабы, амашьынарныҟәцаҩ, аҭел иаҿатәоу. Амцарцәарақәа рыдагьы иҟоуп аҭагылазаашьақәа аҭыҵра анҳақәшәо ақалақь аҭахрақәа рзы. Иара уи адагьы ауааԥсыра рырахә-рышәахә џьара машәырк ахьзаргьы ианаҳзасуа ыҟоуп. Егьырҭ араионқәа рҿы џьа машәырк ҟалазаргьы, Тҟәарчалтәи амцарцәаратә ҟәша ацхырааразы иҭыҵуеит. Ус, Гал аӡхыҵра аныҟаз ауааԥысра ацхыраара рыҭаразы ааԥхьара ҳаман", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аршба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа ҩба аарԥшуп Аԥсны

2
(ирҿыцуп 19:13 05.08.2020)
Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Даҽа ҩыџьа Аԥсны ауааԥсыра акоронавирус рыдбалоуп ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 105-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп ҩыџьа. Ачымазцәа ирныруаз ауаа ргәаҭарақәа ирыцҵахоит", - ҳәа аҳәоит аштаб аацҳамҭа.

Иахьазы Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 109-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау