Рашәара 15 инаркны акарантинтә уснагӡатәқәа рыхәҭак аԥыхуп

40
(ирҿыцуп 11:07 15.06.2020)
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа рашәара 12 рзы Аусдҵа инапы аҵаиҩит акоронавирус иадҳәаланы иалагалаз  аԥкырақәак рырԥсыҽразы.

АҞӘА, рашәара 15 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа рашәара 12 рзы инапы зҵаиҩыз Аусдҵа инақәыршәаны, рашәара 15 инаркны  амассатә, акультуратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара ҟалоит. Аусура иалагар рылшоит аспорттә залқәа, СПА-салонқәа, асаунақәа, амассажтә салонқәа, астоматологиатә кабинетқәа.

Ачарақәа, агәырӷьаратәи егьырҭ ауснагӡатәқәеи рымҩаԥгарагьы уажәшьҭа иҟалоит. Ачаратә, аныҳәатә залқәа, аресторанқәеи егьырҭ акрыфарачаратәи обиектқәа русурагьы хацдыркыр рылшоит.

Аџьармыкьақәа есҽны аусура иалагар ҟалоит, аха афатә, ақыҭанхамҩатә, ацәамаҭәатә џьармыкьақәа рҟны еиҿыркаалароуп урҭ рҵакырақәа рырзҩыдара.

Араионқәа рхадарақәеи Аҟәа ақалақь ахадареи ирыдҵоуп ауаажәларратә транспорт аусура аиҿкаара, атранспорттә хархәагақәа есҽны рырзҩыдара хымԥада имҩаԥганы.

Иара убри аусдҵала Аслан Бжьаниа аԥсуа-аурыс ҳәаа аҳәаанырцә тәылауаа рахысразы аԥкрақәа рыҿҳәара ԥхынгәы 1 аҟынӡа иацҵатәны ишьақәиргылеит.

Аԥсны Аҳәынҭқаррахь иҭалар ҟалоит Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аккредитациа змоу адипломатиатә усҳәарҭақәа русзуҩцәа, Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура Аҳәаахьчаратә усбарҭа аррамаҵзуҩцәа, Еиду урыстәылатәи арратә база аррамаҵзурауаа; жәларбжьаратәи аидарақәа мҩанызго атранспортқәа рырныҟәцаҩцәа, аидаратә дәыӷбақәа рырныҟәцаҩцәа.

Адокумент инақәыршәаны, асасааирҭақәеи агәабзиарачаԥарҭақәеи рҟны аҭыԥқәа рҿаҵара ҟалом, иара убас аԥсуа-аурыс ҳәааҿы аус зуа баџьдатәи ахәаахәҭра ахьымҩаԥысуа адәқьан аусура иалагар ҟалом.

Иара убас Аԥсны Аҳәынҭқаррахь акоронавирустә инфекциа COVID-19 аҭыԥ ахьамоу аҭыԥқәа рҟынтәи иаауа зегьы 14 мшы аҽыԥхьакратә режим рахысра аԥҟара иқәныҟәалароуп.

Иахьазы Аԥсны COVID-19 рыдбалоуп 37-ҩык, Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа иҭоуп жәҩык, 27-ҩык ргәы бзиахеит, аӡәы лыԥсҭазаара далҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

40
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)
Гурам Шоуа

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоууа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақәа рҿы аҭыԥқәа раартразы

6
(ирҿыцуп 19:22 22.09.2020)
Гәылрыԥшьтәи арратә госпиталь аҳақьым хада Гәырам Шьоууа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит акороновирус змоу рзы Агәыӡера ахәышәтәырҭаҿы хазы аҭыԥқәа раартра аус шцо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Шьоуа авирус змоу рзы ахәышәтәырҭақа рҿы аҭыԥқәа раартразы

Аԥсны ахада ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатә штаб аӡбара шьаҭас иаҭаны аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Уаҟа иазгәаҭоуп жьҭаара 5 инаркны массала аспорттә, агәмырҿыӷьратә, ацәыргақәҵатә уснагӡатәқәа ахыбрақәа рыҩнуҵҟа рымҩаԥгара мап ацәкра уҳәа убас. Иара уи адагьы, агәабзиарахьчара аминистрра жьҭаара 15 рҟынӡа анапы ианҵоуп Аԥсны, Аҟәа ақалақьи араионқәеи иахьрыҵанакуа иҟоу амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны авирус змоу ахаҿқәа рнагарҭа ҭыԥқәа разырхиара.

"Ари ачымазара зыхьуа ҳзаанагоит, урҭ ҳрыхәаԥшуеит нас ишахәҭоу аҭыԥ иқәаҳҵоит, шьоукы аҩныҟа, шьоукы – Гәдоуҭаҟа, аха уи анализқәа рҭак анҳаулак ашьҭахь. Ахәышәтәырҭа атерапиа аҟәшаҿы архиара ҳаҿуп 40-ҩык рҭыԥ ари ачымазара зыхьуа рышьҭаҵаразы, аха макьана хаз аҟәша аашәырты ҳәа адҵа ҳмоуӡац. Иахьазы дҵас иҳамоу: ачымазаҩцәа ашоура змоу, Агәыӡера рыдкылара, нас ишахәҭоу аус рыдулароуп. Ахәышәтәырҭаҿы акоронавирус аҟынтә иахьазы анализ аҭак иазыԥшу ҳәа аӡәгьы дыҟам, зегьы аҩны итәоуп. Дара есымша аҭел ҳарзасуеит, рҭагылазаашьа еилаҳкаауеит. Анализ аҭак анааилак нас рыхәшәтәразы даҽа мҩак ылаҳхуеит. Аҩны рҽырхәышәтәуеит 16-ҩык рҟынӡа", - ҳәа еиҭеиҳәеит Шьоууа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

6

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа даҽа 59 азгәаҭоуп Аԥсны

21
(ирҿыцуп 20:08 22.09.2020)
Иахьатәи аамҭазы Аԥсны иахьаҵанакуа акоронавирус 1054-ҩык ишрыхьхьоу аарԥшуп. Урҭ рахьтә 311-ҩык апациентцәа ргәы бзиахеит, быжьҩык акоронавирус зыхьуаз рыԥсҭазаара иалҵит.

АҞӘА, цәыббра 22 – Sputnik. Аԥсны даҽа 59-ҩык акоронавирус рцәа ишалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб. 

"Цәыббра 22 рзтәи адыррақәа рыла, иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рзы игәаҭан 198-ҩык ауааԥсыра, урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзышьақәдырӷәӷәеит 59-ҩык", - ҳәа аарыцҳауеит аоперштаб аҟынтәи.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 98-ҩык апациентцәа, дара зегьы ари адиагноз рзышьақәырӷәӷәоуп, рҭагылазаашьа хьанҭоуп быжьҩык, ибжьаратәуп 31-ҩык.

Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб ажәлар рахь ааԥхьара ҟанаҵоит ачымазара ҿкы рымкырц азы иахәҭоу аԥҟарақәа зегьы ирықәныҟәаларц.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

21
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (707)