Отдых в Абхазии

Аԥсны сынтәатәи аԥхын аԥсшьаразы иреиӷьу аҭыԥқәа раԥхьа игылоуп

10
(ирҿыцуп 10:26 18.06.2020)
Аԥсшьаразы заанаҵы анхарҭаҭыԥқәа раҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru ишьақәнаргылеит 2020 шықәса рзы еиҳа алаҵәара змоу аҳәаанырцәтәи ахырхарҭақәа рреитинг.

АҞӘА, рашәара 18 - Sputnik. Аԥсны 2020 шықәса рзы аԥсшьаразы иреиӷьу аҭыԥқәа раԥхьа игылоуп ҳәа арбоуп Tvil.ru. асаит аҿы.

Амаҵзура адыррақәа рыла, 94% зыхә шәоу азыҳәақәа Пицунда, Афон ҿыц, Гагра, Аҟәа роуп.

Аԥсны 11 уахи-ҽни хҩык рзы аԥхынтәи аԥсшьара 24 411 мааҭ итәоит.

Еиҳа имариоуп Белоруссиа аԥсшьара, уа хҩыуаак рзы бжьаратәла ишәатәхоит 18 861 мааҭ.

Асиа шьақәыргылоуп 2020 шықәса рашәара 1 инаркны нанҳәа 31 рҟынӡа имҩаԥгоу заанаҵтәи аҿаҵарақәа шьаҭас иҟаҵаны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10

Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны: ҳмашьынақәа еснагь аҭыҵра иазыхиоуп

1
(ирҿыцуп 19:39 05.08.2020)
Тҟәарчал араион аҿы иҟоу АҶА аҟәша аиҳабы Едуард Аршба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаратә ҟәшаҿы аусура шеиҿкаау, насгьы ауааԥысра рҟнытә ироуа азыҳәақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны

"Тҟәарчал иаҵанакуа абылраҽацәыхьчаратә маҵзура еиқәшәоуп 32-ҩык аусзуҩцәа рыла, амцарцәагатә машьынақәа ракәзар, ҩба ҳамоуп. Амашьынакәа еиқәшәоуп, дара еснагь аҭыҵра иазыхианы игылоуп. Ашьыжь аусура иааиз амацарцәаҩцәа амашьынақәа гәарҭоит. Мышкы аус руеит быжьҩык, урҭ рахьынтә иҟоуп амцарцәаҩцәа, аҟарул аиҳабы, амашьынарныҟәцаҩ, аҭел иаҿатәоу. Амцарцәарақәа рыдагьы иҟоуп аҭагылазаашьақәа аҭыҵра анҳақәшәо ақалақь аҭахрақәа рзы. Иара уи адагьы ауааԥсыра рырахә-рышәахә џьара машәырк ахьзаргьы ианаҳзасуа ыҟоуп. Егьырҭ араионқәа рҿы џьа машәырк ҟалазаргьы, Тҟәарчалтәи амцарцәаратә ҟәша ацхырааразы иҭыҵуеит. Ус, Гал аӡхыҵра аныҟаз ауааԥысра ацхыраара рыҭаразы ааԥхьара ҳаман", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аршба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа ҩба аарԥшуп Аԥсны

2
(ирҿыцуп 19:13 05.08.2020)
Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Даҽа ҩыџьа Аԥсны ауааԥсыра акоронавирус рыдбалоуп ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 105-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп ҩыџьа. Ачымазцәа ирныруаз ауаа ргәаҭарақәа ирыцҵахоит", - ҳәа аҳәоит аштаб аацҳамҭа.

Иахьазы Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 109-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

2
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау