"Мҩахәасҭала ахрақәа рахь" Аԥсҭа ианҭало имҩаԥырго аныҳәара

227
(ирҿыцуп 15:40 21.06.2020)
Уаҭҳара ақыҭа инхо Борис Аиба еиҭеиҳәеит уаҭҳараа арахә рыманы иахьхало, ари ақыҭа иаҵанакуа аԥсҭа ҭыԥқәа ртәы, насгьы аԥсҭа ианҭало имҩаԥырго аныҳәара аӡбахә. Шәаԥхьарц ишәыдаагалоит Нарҭдырреи адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр аҭҵаарадырратә усзуҩ Есма Ҭодуа ланҵамҭа.

Есма Ҭодуа, Sputnik

Уаҭҳараа рырахә ахьгәарарҵо

Аԥсны аҭыԥтә ҭагылазаашьа зеиԥшроу ала, ара арахәааӡара еснагь аҳра ауан. Иахьагьы ари анхамҩатә ус знапы алаку маҷым. Есышықәса уажәааны ахьчацәа рырахә рыманы ашьха ихалоит. Уаҭҳара ақыҭа инхо Борис Аиба ҳара иаҳзеиҭаиҳәеит, ари ақыҭа иаҵанакуа аԥсҭа ҭыԥқәа, арахә рыманы иахьхало атәы.

Борис Аиба
© Фото : Аҭаацәара рархив аҟынтә
Борис Аиба

"Уаҭҳара қыҭа дууп. Ара иҟоуп аҳаблақәа: Баҽа, Гарԥ, Жьабна, Ӡаӷрыԥшь, Ҳаԥшьырхәа, Акәыла. Гарԥ иҟоуп "Аҳашыг иҭыԥ" ҳәа, араҟа анхацәа рырахә гәарырхуан, иккароуп. "Мышцәгьарҭа" ыҟоуп. "Мышцәгьарҭа" – ашәҵла ду гылан, амшцәгьа аныҟалалак, ахьчацәа рырахә рыман иҵаланы, амшцәгьа рҽацәырыхьчон, амш еилгаанӡа абра иаанҿасуан. Ахьчацәа рырахә рыман иахьҭало, рырахә ахьгәарырхуа "Аҭыԥгәарҭа" ҳәа иҟоуп. "Бардыӷә итәарҭа" ҳәа иҟоуп, Бардыӷә итәарҭаҭыԥ акәын. Уи еснагь, шьхацангьы, шьхалбаангьы ирахә иман краамҭа абри аҭыԥ аҿы дтәаны иԥсы ишьон. Нас Аӡиқәа цоит. Аӡиқәа ашьҭахь ицоит "Хәсин иқьала" – ари Хәсин зыхьӡыз ауаҩԥсы ирахә иман дахьтәалоз аҭыԥ акәын, ҭаҳараны иҟан. Асакараҿ уахьынкылшәо иҟоуп ашҭа ду, "Ампыласдәы" ҳәа изышьҭоу", – абас ахьчацәа знысуа амҩақәа, ахәқәа, изхысуа аӡиасқәа рыхьӡқәа еиқәиԥхьаӡоит иара.

Нарҭаа аишьцәа аимҵакьача иахьыхәмарлоз ҳәа зыӡбахә рҳәо Ампыласдәы
© Фото : Адгәыр Гәынба
Нарҭаа аишьцәа аимҵакьача иахьыхәмарлоз ҳәа зыӡбахә рҳәо "Ампыласдәы"

Еиҭаҳәо дышнеиуа дныҭгыла-ааҭгылоит, 93 шықәса ирҭагылоу аҭаҳмада, уажәгьы урҭ аккарақәа дынрыҵс-аарыҵысуа анеира даҿушәа ихаҿала иубоит. Ара "Заурбеи иԥсшьарҭа ҭыԥ" ауп, ана "Хьрыԥс ибӷаларҭа", уи уаныҩахыслак "Абӷаӡы" – ауаҩы ибӷа асахьа аманы илеиуа аӡы ҳәа, игәалашәара мҩахәасҭақәа дырныланы дцоит. Дышнеиуаз Нарҭаа аимҵакьача иахьыхәмаруаз адәы днықәгылеит. Уи аҭыԥ аҿы илеиуа аӡыхь хәыҷы алагьы иҟырҟы ааирбааӡазшәа, иԥсыԥ неивыганы, "Агәашә" дыҩҭыҵит. Иԥхыӡ даалҵызшәагьы днасызхьаԥшын, дызнысуаз амҩақәа сзеиҭаҳәара далагеит.

"Ампыласдәы уахьыҩҭыҵуа аҭшәара ауп "Агәашә" зыхьӡу – арахә ашьхарантәи алада рхала ианылбаауаз ҟалон азы, ахьшьцәа убра агәашә ҿаҵаны ирыман, аҭыԥ ахьӡгьы убри ауп изыхҟьаз. "Агәашә" уаныҩхыслак ицоит Хәоуду – ахәы ауны арыӷьарахь ԥыҭк ицоит, аӡ-аԥшьқәа рҿынӡа. Аӡ-аԥшьқәа рыла иаарҳәны, аҩада, иҟоуп аҭыԥ аԥсаса ахьгәарырхуаз – "Ҭыӷь". Уаҭҳараа ахьгәарҵуаз рышьха, наҟ иныласкьа, инадгылоит Бадеи ихра" – ҳәа Уаҭҳараа рырахә рыман иахьцало аҭыԥқәа рыӡбахә ҳаиҳәоит Борис Аиба.

Иара шьҭа арҭ аҭыԥқәа дырҩегьых рҿысра азы имч мхозар, иеиҵбацәа уи атрадициа нарыгӡоит.

Аԥсҭа ианҭало ишныҳәо

Шьхацан азы ахьчацәа амҩа ианықәло, иныҳәа-ныԥхьаны ирышьҭуеит. Аԥсҭа ианҭалалакгьы, аҭыԥ аҿы ианнеилак, ашьтәа шьны аныҳәара мҩаԥыргоит рырахә-рышәахә, дара Аԥсҭа иахылаԥшхәу ихьчарц, ԥырхага рмоурц азы. Ашьтәа аныршьуагьы аҩашоуп, уаанӡа ашьтәа ҿарҳәаӡом, аҭыԥ аҿы иоужьны иҵоуп.

Ашәарыцара
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Уаҵә ҩашоуми, аҩаша, уаҵә ҩашазар, ирымшьуеи, ара аду ирылоу дыркәабон, дыршьышьуан, деиҭакны… Уаҵәы дҩагыланы ишьтәа ишьуан. "Ҳазшаз ҳуҳәоит! Аԥсҭа ду ҳуҳәоит! Ҳаззааз ақәнага ҳақәыршәа, ҳныҟәга! Ҳашәарах ҳаҭ, агьы, ҳарахә хьча, ҳара ҳахьча, ԥхасҭа ҳамҭакәа ҳныҟәыугарц ҳуҳәоит!" ҳәаны, амныи ашьтәа ршьуан. Акәакәарқәа хԥа, фба, жәба, жәаҩа – абарҭ рыхԥа руакы ҟарҵон. Акәакәар ҟаҵаны акәын ишныҳәоз. Абри акәын ныҳәарас иамаз Аԥсҭа, Ҳазшаз излаиҳәоз абри акәын!" – ҳәа иаҳзеиҭеиҳәеит ҳара ҳинформант.

Иара убас уи дазааҭгылеит аԥсҭа иҭоу ихы шымҩаԥигар акәу, иара абызшәала уцәажәалар шакәу, аха урҭқәа уажәшьҭа изҭахыда ҳәа дагьахашшааит.

"Ажәытәаны излеицәажәоз: аԥҳәыс – калҭ ау, аӡӷаб – калҭ ау гәаҷ, ахаҵа, аҭаҳмада – амасаба, амасаба хәыҷы, амасаба дыу – абас хԥаны еихыршон. Аџьма – кьыцә ахьӡын, ауаса – кьыцә аҳкәажә ахьӡын, ала – ҿымш, ашәақь – заԥ. Абас, абас акәын хьӡыс еибырҳәоз. Уажәы? Уажә зегь ишабалакь ицәажәоит, аха усҟан ишабалакь уцәажәар ҟалаӡомызт" – ҳәа азгәаиҭоит Борис Аиба.

Блабырхәааи Гарԥааи еимаздо ашьха Кылҳа ду
© Фото : Денис Аиба
Блабырхәааи Гарԥааи еимаздо ашьха Кылҳа ду

Аԥсабара зҽамаздо ауаҩы аԥсабара даднакыларц азы уи иақәнаго аԥҟарақәа дрықәныҟәозароуп. Ҳәарада, зегьы ирылшом ашьха ахалара, уи аџьабаа иацугьы маҷым, аха иара аԥшӡара аҭаарагьы мал дук иаԥсоуп. Мал зымбац амал изныҟәгом ҳәа, аԥсабара аиқәырхарагьы уи иамадоу ауаҩы ибзоуроуп. Арахә зманы ашьха ихалаз Аԥсҭа ду алԥха рымазааит, Ашьха анцәахәы дырхылаԥшааит!

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

227

Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра алабораториақәа Очамчыреи Гагреи аусура ианалаго рҳәеит

2
(ирҿыцуп 10:58 05.08.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 22642-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 18189-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 320-ҩык.

АҞӘА, нанҳәа 5 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. COVID-19 амазаара аҭҵааразы ПЦР-лабораториа Гагра аусура иазырхиоуп ҳәа иҳәеит Аԥсны Агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба.

"Гагратәи алабораториа аусура ишаалагалак Аҟәатәи абактериологиатә лабораториа еиҳа ахы иақәиҭхоит. Алабораториаз ауада аремонт азуын Гагра араион ахадара амчала. Ахархәагақәа аахәан ареспубликатә биуџьет аԥарақәа рыла", - иҳәеит иара.

Аминистр иазгәеиҭеит алабораториа 200 рҟынӡа биоматериал уахыки-ҽнаки рыла адкылара шалшо. Ԥхынгәы 22 аахыс алабораториа атест режим ала аусура мҩаԥнагон.

Уи адагьы Едуард Быҭәба иҳәеит ареспубликатә биуџьет COVID-19 аламырҵәара иазнархаз аԥарақәа рыхәҭак ала Очамчыра алабараториа шаартхо.

"Иахьазы Очамчыратәи алабараториа аперсонал Ареспубликатә санитар-бактериологиатә лабораториаҿы аԥышәа иахысуеит" - иҳәеит иара.

Алабораториа аусура иалагоит атехникатәии адокументациатәии ҟазшьа змоу азҵаарақәа рҭыԥ ишықәҵахалак, аперсонал шазыҟаҵахалак.

2

Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

1
Ацитрус иаԥырхаго аԥарԥалыкь ықәызго абжы криптоламус ахархәара атәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит Аҵиаақәа рзы акарантинтә хылаԥшра асанитартә лабораториа аиҳабы Маиа Шьынқәырԥҳа.
Шьынқәырԥҳа Аԥсны ацитрус ԥырхага азҭо ахәаҷа азы: даара иамҽхакны иҟоуп

"Шерстистаиа белокрылка ҳәа изышьҭоу ԥшьышықәса раахыс иазгәаҭан иҳамоyп Аԥсны. Еиҳарак иахьаабо ацитрус аҟноуп, даара аҽамхакны иҟоуп. Ари хәаҷа ҿыцуп. Аҭагылазаашьа ас ианыҟала, ааигәа аинспекциаҿы иҟаз аиԥылараҟны иазыӡбан ахәаҷа зшьуа ахимметод ада, абиометод ахархәара. Абжы криптоламус, уи аԥырԥалыкь иаԥырхагоуп, ус азгәарҭеит аиԥылараҿы аекспертцәа. Макьана иҳазҳәом уи иахәоит ҳәа, аха иалагалазар, ахы шымҩаԥнаго аабарын. 500 цыра аԥсабарахь аушьҭра азгәаҭоуп. Ҳара урҭ аԥсабара ԥырхага анаҭом ҳәа азыҳаԥхьаӡоит", - еиҭалҳәеит Шьынқәырԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

1

Путин ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аусԥҟа дақәшаҳаҭхеит

0
Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра анапы ианҵоуп Урыстәылатәи Афедерациа ахьӡала аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Урыстәыла ахада Владимир Путин ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра дақәшаҳаҭхеит, абри азы аусԥҟа кьыԥхьуп азинтә информациа аофициалтә интернет-портал аҿы.

"Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра афедералтә анагӡаратә мчрақәа рақәшаҳаҭрала ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи рыбжьара аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩраз иҟанаҵаз ажәадгала адкылазааит. Аахыҵ Уаԥстәыла уаанӡа аус зыднауылахьаз аиқәшаҳаҭра апроект адгылара ҟаҵо, Урыстәыла адәныҟатәи аусқәа рминистрра аԥсахрақәа ралагаларазы азин аҭазааит", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Аиқәшаҳаҭра актәи ахәҭаҷ ала "Аганқәа руак атәылауаа ирымоу атәылауаҩра мап ацәымккәа егьи Аган атәылауаҩра аархәар рылшоит".

Аиқәшаҳаҭра ахәбатәи ахәҭаҷ ала ҩ-тәылауаҩрак змоу ахаҿқәа аррамаҵзура иахысуеит иахьынхо аҭыԥ аҿы. Уи адагьы ганк аҿы аррамаҵзура иахысыз, егьи аган аҿы арранаԥхьара даҵанакуам.

Аԥсни Урыстәылеи ҩ-тәылауаҩрак аиуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит 2002 шықәсазы. 2008 шықәсазы, Урыстәыла Аԥсны аназханаҵа ашьҭахь ари аус аанкылан.

0