Аҟәа иаатит ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантин аамҭа шысхызгаз"

15
(ирҿыцуп 17:11 25.06.2020)
Аҽыԥхьакра аамҭаз зидеиа цәырҵыз ацәыргақәҵа Архип Лабахәуа иҩыза, ашәҟәыҩҩы Надежда Венедиктова илзикит.

АҞӘА, рашәара 25 –Sputnik, Мариа Ефимова. Рашәара 25-27 рзы Аԥсны аҳҭнықалақь амшынԥшаҳәаҿы иаатит асахьаҭыхыҩ, аскульптор Архипа Лабахәуа ицәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы сара акарантин аамҭа шысхызгаз".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантинаамҭа шысхызгаз" аатит Аҟәа

Лабахәуа иажәақәа рыла, ацәыргақәҵа иазирхиеит 20 рҟынӡа ахалаҽыԥхьакреи акарантини ртема еиднакыаз иусумҭақәа.

"Асахьаҭыхыҩ изы ахалаҟазаара проблемам. Еиҳа угәы зызцо ҭагылазаашьоуп. Сара аҽыԥхьакра аамҭаз с-Робинзонны схы збон. Умацара ухы уаназаанхалак иҭуҵаауа уалагоит иааукәыршаны иҟоу адунеи, уҩны, уусурҭа ҭыԥ", - иҳәеит Лабахәуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантинаамҭа шысхызгаз" аатит Аҟәа

Асахьаҭыхыҩ иҳәеит тематикатә композициақәак иара ихаҭа изгьы амаӡа шрыҵоу.

"Аинсталлиациақәа аус рыдулара ашьҭахь сара ахҳәаақәа рыҟаҵара салагеит. Фотосахьақәак лондонтәи сҩыза изысышьҭит иахиҳәаауа збарц. Иара мчыбжьык ашьҭахь ахҳәаақәа рыҭаны исызирхынҳәит. Ҳгәаанагарақәа зынӡа еиԥшымызт. Ахәаԥшҩы исырбар сҭаххеит аверсиақәа рыҩбагь. Обиектцыԥхьаӡа марқьаф ҟаԥшьылеи еиқәаҵәалеи ирыҵазҩит", - иҳәеит Лабахәуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантинаамҭа шысхызгаз" аатит Аҟәа

Лабахәуа иажәақәа рыла, ацәыргақәҵа иҩыза, ашәҟәыҩҩы Надежда Венедиктова илзикит.

Ацәыргақәҵа мҩаԥысуеит рашәара 27 рҟынӡа. Анеира хәыда-ԥсадоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантинаамҭа шысхызгаз" аатит Аҟәа

Сип (Архип) ҭагылазаашьак аҟынтәи аҽа ҭагылазаашьак ахь аиасра иҽазишәоит. Иалагашьа акуп, иалгашьа аҽакуп. Ирацәаҩуп ауаа зыбзазара иалашьцылаз, аиҭакрагьы зҭахым", - лҳәоит Венедиктова.

Архип Зураб-иԥа Лабахәуа - асахьаҭыхыҩ, аскульптор, адизаинер. Лабахәуа - Аҟәа аԥшаҳәаҿы иқәгылоу Фазиль Искандер ифырхацәа рыскульптурақәеи, "Апингвин – философи" , "Аҵани" дравторуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ацәыргақәҵа "Робинзониада, мамзаргьы акарантинаамҭа шысхызгаз" аатит Аҟәа

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

15

Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны: ҳмашьынақәа еснагь аҭыҵра иазыхиоуп

5
(ирҿыцуп 19:39 05.08.2020)
Тҟәарчал араион аҿы иҟоу АҶА аҟәша аиҳабы Едуард Аршба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит амцарцәаратә ҟәшаҿы аусура шеиҿкаау, насгьы ауааԥысра рҟнытә ироуа азыҳәақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аршба Тҟәарчал АҶА аҟәша аусура иазкны

"Тҟәарчал иаҵанакуа абылраҽацәыхьчаратә маҵзура еиқәшәоуп 32-ҩык аусзуҩцәа рыла, амцарцәагатә машьынақәа ракәзар, ҩба ҳамоуп. Амашьынакәа еиқәшәоуп, дара еснагь аҭыҵра иазыхианы игылоуп. Ашьыжь аусура иааиз амацарцәаҩцәа амашьынақәа гәарҭоит. Мышкы аус руеит быжьҩык, урҭ рахьынтә иҟоуп амцарцәаҩцәа, аҟарул аиҳабы, амашьынарныҟәцаҩ, аҭел иаҿатәоу. Амцарцәарақәа рыдагьы иҟоуп аҭагылазаашьақәа аҭыҵра анҳақәшәо ақалақь аҭахрақәа рзы. Иара уи адагьы ауааԥсыра рырахә-рышәахә џьара машәырк ахьзаргьы ианаҳзасуа ыҟоуп. Егьырҭ араионқәа рҿы џьа машәырк ҟалазаргьы, Тҟәарчалтәи амцарцәаратә ҟәша ацхырааразы иҭыҵуеит. Ус, Гал аӡхыҵра аныҟаз ауааԥысра ацхыраара рыҭаразы ааԥхьара ҳаман", - ҳәа еиҭеиҳәеит Аршба.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Акоронавирустә хҭыс ҿыцқәа ҩба аарԥшуп Аԥсны

15
(ирҿыцуп 19:13 05.08.2020)
Абри аамҭазы Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы ишьҭоуп акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа.

АҞӘА, нанҳәа 5 - Sputnik. Даҽа ҩыџьа Аԥсны ауааԥсыра акоронавирус рыдбалоуп ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра акоронавирустә ҿкы рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

"Ииасыз уахыки-ҽнаки рыла акоронавирустә чымазара амазааразы агәаҭара иахысит 105-ҩык ауааԥсыра. Урҭ рахьтә адиагноз COVID-19 рзықәыргылоуп ҩыџьа. Ачымазцәа ирныруаз ауаа ргәаҭарақәа ирыцҵахоит", - ҳәа аҳәоит аштаб аацҳамҭа.

Иахьазы Аԥсны акоронавирус здырбалахьоу рхыԥхьаӡара 109-ҩык ыҟоуп. Урҭ рахьтә 37-ҩык ргәы бзиахеит, хҩык рыԥсҭазаара иалҵит.

Акоронавирус иадҳәалоу ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

15
Атемақәа:
Ачымазара ҿкы – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Игәышьҭыхгоу аланарԥшыра: ансамбль "Кавказ" аконцерт шымҩаԥысыз

0
(ирҿыцуп 20:47 05.08.2020)
Кандид Ҭарба ихьӡ зху жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" аконцерт мҩаԥысит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны нанҳәа 4 рзы. Ихамышҭыхәу аконцерт аимгеимцарақәа шәыдаагалоит Sputnik афотолентаҿы.

Ҳазҭоу ашықәс жьҭаарамзазы иазгәаҭоуп Аԥсны аҩныҵҟа хәыда-ԥсада ансамбль "Кавказ" агастрольқәа рымҩаԥгара.

Аконцерт иазку ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра:

0
 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Нанҳәа 4 рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә филармониаҟны имҩаԥысит акарантиншьҭахьтәи аамҭазы ансамбль "Кавказ" раԥхьатәи аконцерт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Адаул асыҩцәа ахәаԥшцәа дыршанхон, рнапы аусушьа, рыццакыратә елементқәа убла хыркуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы Арвелод Ҭарба ишиҳәаз ала, апрограмма иалаз акәашарақәа аҿыцрақәа рылагалан.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт рбарц иаҭааит ахәаԥшцәа рацәаҩны, аԥсшьаҩцәагьы уахь иналаҵаны.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Акәашацәа рҟазара уаршанхо иҟан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аԥсуа жәлар рыкәашарақәа егьырҭ ажәларқәа излареиԥшым рхатәы ҟазшьа, рхатәы ритм, рхатәы еиҿкаашьа рымоуп.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Иқәԥраауа асцена иқәлаз акәашацәа улаԥш рхьымӡо игьежьуан, ишьацәхартәуан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аконцерт арыцхә машәыршақә иалхымызт: абри аҽны 26 шықәса раԥхьа имҩаԥысит "Кавказ" раԥхьаӡатәи арепетициа.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  Аконцерт аҟны аныҳәатә гәалаҟазаара аԥҵан.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Ахәаԥшцәа рнапеинҟьабжьқәа еихсыӷьуамызт.

 • © Sputnik / Марианна Кубрава

  "Изларылшои абас ахәмарра, уамашәа избоит!" - лҳәеит аҳәаанырцәынтә ҳтәыла иаҭааз ируаӡәку аконцерт ахәаԥшҩы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Жәлар рыкәашаратә ансамбль "Кавказ" Кандид Ҭарба ихьӡ ахырҵеит 2017 шықәсазы.

 • © Sputnik / Томас Тхайцук

  Аҵыхәтәантәи акәашара ашьҭахь ахәаԥшцәа рахь дцәырҵит ансамбль асахьаркыратә напхгаҩы, уи адиректор, "Ахьӡ-Аԥша" аорден 3-тәи аҩаӡара занашьоу, Аԥсны жәлар рартист Арвелод Ҭарба.